U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich
oraz obrocie tymi wyrobami

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2000 r. ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

  1. w art. 1 w pkt 1, w art. 12 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a) wyrazy "być równa" zastępuje się wyrazami "wynosić co najmniej 25%";
  2. w art. 1 w pkt 2 po wyrazach "w art. 15" dodaje się wyrazy "w ust. 1";
  3. w art. 2 wyrazy "z dniem 1 stycznia 2001 r." zastępuje się wyrazami "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia";
  4. w art. 2 po wyrazach "pkt 3" dodaje się wyrazy "ustawy, o której mowa w art. 1,";
  5. w art. 2 wyrazy "obowiązuje do dnia uzyskania" zastępuje się wyrazami "traci moc z dniem uzyskania".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK