U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2000 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 1 w lit. b):

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 14 i 15" zastępuje się wyrazami "pkt 14-16",

b) w pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 16 w brzmieniu:

"16) rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej przedsiębiorcy będącego jej członkiem.";

2) w art. 1 w pkt 17 w lit. b), w ust. 5 w pkt 1 wyrazy "31 stycznia 2001 r." zastępuje się wyrazami "28 lutego 2001 r.";

3) w art. 1 w pkt 18 w lit. a), w ust. 4d wyrazy "bank prowadzący" zastępuje się wyrazami "instytucję prowadzącą";

4) w art. 1 w pkt 18 w lit. h) wyrazy "wysokości iloczynu" zastępuje się wyrazami "wysokości równej iloczynowi";

5) w art. 1 w pkt 19:

a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 47b",

b) w art. 47a w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz art. 47b",

c) skreśla się art. 47b;

6) w art. 1 w pkt 40 skreśla się wyrazy "oraz w art. 47b";

7) dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do rozliczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027 i Nr 94, poz. 1037) o bankowych rozliczeniach pieniężnych.";

2) w art. 35 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) pośredniczy w przeprowadzaniu rozliczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1,".";

8) w art. 5 skreśla się pkt 3;

9) dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648 i Nr 62, poz. 718) w art. 51 w ust. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej - dla celów przeprowadzania rozliczeń, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2 i z 1999 r. Nr 101, poz. 1178),".";

10) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Przepisów art. 47 ust. 4b i 4d ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się do wpłat składek dokonywanych za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", przez okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.";

11) dodaje się art. 9a i 9b w brzmieniu:

"Art. 9a. 1.  Płatnicy składek zobowiązani są przekazywać dokumenty, o których mowa w art. 47a ust. 1, ustawy o której mowa w art. 1, poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez Zakład nie później niż po upływie:

1) 5 miesięcy - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za co najmniej 1000 ubezpieczonych,

2) 6 miesięcy - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 1000, a co najmniej 100 ubezpieczonych,

3) 7 miesięcy - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 100, a co najmniej 21 ubezpieczonych.

2. Do czasu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy składek zobowiązani są przekazywać dokumenty w formie wydruku z aktualnego programu informatycznego udostępnianego przez Zakład nie później niż po upływie:

1) 1 miesiąca - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za co najmniej 1000 ubezpieczonych,

2) 2 miesięcy - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 1000, a co najmniej 100 ubezpieczonych,

3) 3 miesięcy - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 100, a co najmniej 21 ubezpieczonych.

3. Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powstały obowiązki określone w ust. 1 i 2.

4. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, biegną od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 9b. Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika, nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 9a,

podlega karze grzywny do 5 000 złotych.".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK