U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2000 r. ustawy o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 12 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy "oraz usunięciu z jego dna pozostałości ziemi";

2) tytuł załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Wykaz produktów oznaczonych kodami nomenklatury scalonej, do których stosuje się dopłaty do eksportu";

3) w załączniku nr 1 wyrazy "Nazwa towaru" zastępuje się wyrazami "Wyszczególnienie";

4) w załączniku nr 1:

a) przed wyrazami "1108 13 00 0 - Skrobia ziemniaczana" dodaje się wyrazy

"1105 20 00 0   - Płatki, grudki, granulki ziemniaczane",

b) po wyrazach "1108 13 00 0 - Skrobia ziemniaczana" dodaje się wyrazy

"1702 30 -  Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie

1702 30 10 0  - Izoglukoza

1702 30 51 0  - Pozostałe w postaci białego krystalicznego proszku scalonego lub nie

1702 30 59 0  - Pozostałe

1702 30 91 0  - Pozostałe w postaci białego krystalicznego proszku scalonego lub nie

1702 30 99 0  - Pozostałe

1702 40          - Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20%, ale mniej niż 50% fruktozy

1702 40 90 0   - Pozostałe",

c) po wyrazach "1702 90 50 0 - Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy" dodaje się wyrazy

"1702 90 75 0  - Karmel pozostały w postaci proszku scalonego lub nie

 1702 90 79 0  - Karmel pozostały";

5) tytuł załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

"Wykaz produktów oznaczonych kodami nomenklatury scalonej, producentom których przyznaje się dopłaty z tytułu wykorzystania do ich produkcji skrobi ziemniaczanej wyprodukowanej w kraju".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK