U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o zmianie niektórych upoważnień ustawowych

do wydawania aktów normatywnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2000 r. ustawy o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w tytule ustawy po wyrazie "normatywnych" dodaje się wyrazy "oraz o zmianie niektórych ustaw";

2) skreśla się art. 3;

3) w art. 11 w pkt 7, w ust. 4 wyrazy "personelu latającego" zastępuje się wyrazami "personelu lotniczego";

4) w art. 14 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 4 w ust. 4 wyrazy "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami "Radę Ministrów";";

5) w art. 15 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 46" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b) i dodaje się lit. a) w brzmieniu:

"a) w § 1 wyrazy "Policji lub Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Policji, Straży Granicznej lub Urzędu Ochrony Państwa",";

6) w art. 17 w pkt 2 po wyrazach "Pracownicy inspektoratów" dodaje się wyrazy "weterynarii lub stacji sanitarno - epidemiologicznych";

7) w art. 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 774 w zdaniu wstępnym wyraz "zarządzenia" zastępuje się wyrazem "rozporządzenia" oraz skreśla się pkt 2;";

8) w art. 19 w pkt 3, w art. 56 w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) za 1 dam3 wód chłodniczych - 0,5 %";

9) w art. 19 w pkt 6, w art. 56c w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "jednego km" zastępuje się wyrazami "1,5 km";

10) w art. 19 w pkt 6, w art. 56c w ust. 1 w pkt 5 wyraz "funkcjonowania" zastępuje się wyrazami "pozyskania energii cieplnej za pomocą";

11) w art. 24 w pkt 3 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 17" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a) i dodaje się lit. b) w brzmieniu:

"b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji, uwzględniając:

1) szczególny zakres i sposób działania radia i telewizji,

2) potrzebę szczególnej ochrony materiałów archiwalnych przed utratą lub zniszczeniem.";";

12) w art. 28 w pkt 5 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 36" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a) i dodaje się lit. b) i c) w brzmieniu:

"b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Niezależnie od opłat z tytułu bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, pobieranych według zasad i w wysokości, o których mowa w ust. 1-4, stacje sanitarno - epidemiologiczne mogą w ramach prowadzonych środków specjalnych wykonywać w zakresie badań, pomiarów i innych czynności nie wynikających z ustawowego nadzoru, odpłatne usługi na zasadzie zlecenia tych usług i za umownie ustaloną zapłatą.",

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Środki finansowe uzyskane z opłat, o których mowa w ust. 5, przeznacza się na usprawnienie funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny określi, w drodze zarządzenia, regulamin gospodarowania środkami specjalnymi.".";

13) skreśla się art. 31;

14) w art. 44 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) użyty w art. 38 w ust. 1, w art. 43 w ust. 1 dwukrotnie i w ust. 2-4 oraz w art. 60 w ust. 3 i 5 w różnych przypadkach wyraz "zarządzenie" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "rozporządzenie";

15) w art. 44 w pkt 8 w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 4" oraz ust. 3 oznacza się jako ust. 4;

16) w art. 63, w art. 8a w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rodzaje wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej, uwzględniając specyfikę działalności oraz potrzebę zapewnienia motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników wykonujących egzekucję administracyjną,";

17) skreśla się art. 70;

18) skreśla się art. 76;

19) w art. 83 w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) art. 36 ust. 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 28, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK