U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2000 r. ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, wprowadza
do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 skreśla się pkt 2;

2) dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. W ustawie z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 756 i Nr 144, poz. 929) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w pkt 5, art. 4a otrzymuje brzmienie:

"Art. 4a. Realizację powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez inne niż Kasy Chorych instytucje ubezpieczeniowe ureguluje odrębna ustawa.";

2) w art. 15 w pkt 3 wyrazy "1 stycznia 2002 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2001 r.".".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK