U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2000 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 5, w art. 94a w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "ich rodziny" zastępuje się wyrazami "członkowie ich rodzin";

2) w art. 1 w pkt 5, w art. 94a w ust. 2 w pkt 5 po wyrazie "uchodźcy" dodaje się wyrazy ", a także osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których nie wydano decyzji o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy w terminie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)";

3) w art. 1 w pkt 5, w art. 94a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoby nie będące obywatelami polskimi, niewymienione w ust. 2, mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach, o których mowa w ust. 2:

1. jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

2. jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, dyrektora szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki,

3. na warunkach odpłatności.",

b) skreśla się ust. 6,

c) w ust. 7 w pkt 4 wyrazy "ust. 6 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK