U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych
kredytów mieszkaniowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2000 r. ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych, przyjmuje tę ustawę bez poprawek.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZE¦KOWIAK