U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie ustawy o dozorze technicznym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2000 r. ustawy o dozorze technicznym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 4 w pkt 1 w lit. b) wyraz "i" zastępuje się wyrazem "lub";

2) w art. 6 wyrazy "przepisami szczególnymi" zastępuje się wyrazami "przepisami odrębnymi";

3) w art. 9 w ust. 1 po wyrazie "uprawnienie" dodaje się wyrazy ", wydane w formie decyzji administracyjnej,";

4) w art. 9 w ust. 2:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "na wniosek wytwarzającego" dodaje się wyrazy "urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania" oraz skreśla się wyrazy "tych urządzeń",

b) w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy "urządzeń technicznych";

5) użyty w art. 9 w ust. 2, w art. 10 w ust. 1 i 2 oraz w art. 11 dwukrotnie w ust. 1 i dwukrotnie w ust. 2 w różnych przypadkach wyraz "uprawnienie" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "decyzja o uprawnieniu";

6) w art. 9 w ust. 2 w pkt 5 wyraz "uznanym" zastępuje się wyrazem "wskazanym";

7) w art. 11 w ust. 1 wyraz "albo" zastępuje się wyrazem "lub";

8) w art. 12 wyrazy "czynności, o których mowa w art. 8, może być" zastępuje się wyrazami "czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1-3, 6 i 7, jest";

9) w art. 22 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub średnie wykształcenie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową,",

b) skreśla się pkt 2;

10) w art. 23 w ust. 4 skreśla się wyraz "pracowników";

11) w art. 37 skreśla się pkt 4;

12) w art. 37 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego,";

13) w art. 50 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się lit. c);

14) w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. TDT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przepisy art. 55 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 2 oraz art. 57-60 stosuje się odpowiednio.";

15) w art. 63 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "otrzymania decyzji organu" zastępuje się wyrazami "wydania decyzji przez organ";

16) w art. 65 wyraz "Orzekanie" zastępuje się wyrazem "Postępowanie";

17) w art. 67 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "Nr 22, poz. 268,";

18) w art. 70 w ust. 1 i w art. 74 w ust. 1 po wyrazie "które" dodaje się wyrazy "w dniu wejścia w życie ustawy".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK