U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 1998 r.

w sprawie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o zamówieniach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 listopada 1998 r. ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o zamówieniach publicznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

 1. w art. 1 w pkt 2, ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Krajowa Rada stoi na straży przestrzegania przepisów ustawy oraz innych przepisów regulujących tworzenie lub rozpowszechnianie programów, a w szczególności interesów odbiorców, samodzielności nadawców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji.";
 2. w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "6) w art. 12:
  a) w ust. 4 skreśla się wyrazy " , z zastrzeżeniem ust. 5",
  b) skreśla się ust. 5;";
 3. w art. 1 w pkt 8 w lit. a), w ust. 1 i 2 po wyrazach "z wyłączeniem reklam," dodaje się wyraz "telesprzedaży,";
 4. w art. 1 w pkt 8 w lit. b):
  a) w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 5",
  b) skreśla się ust. 5;
 5. w art. 1:
  a) w pkt 10 skreśla się lit. a),
  b) w pkt 10 w lit. b) w zdaniu wstępnym wyrazy "2a i 2b" zastępuje się wyrazami "2a-2c" i dodaje się ust. 2c w brzmieniu:
  "2c. Przepisy ust. 1 i 2b stosuje się odpowiednio do telesprzedaży.",
  c) w pkt 11:
  - w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "16a i",
  - skreśla się art. 16a;
 6. w art. 1 w pkt 10 w lit. b), w ust. 2b pkt 2 otrzymuje brzmienie:
  "2) napojów alkoholowych oraz napojów bezalkoholowych, których wizerunek, nazwa, znak towarowy lub inne indywidualizujące oznaczenia mogą przypominać napoje alkoholowe,";
 7. w art. 1 w pkt 10 w lit. b), w ust. 2b pkt 3 otrzymuje brzmienie:
  "3) usług medycznych i leków wydawanych wyłącznie z przepisu lekarza,";
 8. w art. 1 w pkt 10 w lit. b), w ust. 2b w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5-8 w brzmieniu:
  " 5) nawołująca dzieci i młodzież do nabywania produktów lub usług,
  6) zachęcająca dzieci i młodzież do wywierania perswazji na rodziców lub inne osoby w celu skłonienia ich do zakupu r
  eklamowanych produktów lub usług,
  7) wykorzystująca zaufanie dzieci i młodzieży, jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach i innych osobach,
  8) w nieuzasadniony sposób ukazująca dzieci i młodzież w niebezpiecznych sytuacjach.";
 9. w art. 1 w pkt 11, w art. 16b ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Filmy fabularne i filmy telewizyjne nie mogą być przerywane w celu nadania reklam lub telesprzedaży.";
 10. w art. 1 w pkt 11, w art. 16b w ust. 6 w pkt 3 skreśla się wyrazy " , jeżeli trwają krócej niż 30 minut, jeżeli czas ich trwania wynosi co najmniej 30 minut; przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio";
 11. w art. 1 w pkt 12 w lit. a), w ust. 1 wyrazy "na początku lub na końcu audycji" zastępuje się wyrazami "na ich początku lub na końcu";
 12. w art. 1 w pkt 12 w lit. a), w ust. 1 po wyrazach "może zawierać" dodaje się wyraz "tylko";
 13. w art. 1 w pkt 13 w lit. b), w ust. 2a w pkt 2 skreśla się wyrazy "w sposób nieuzasadniony lub nadmierny";
 14. w art. 1 w pkt 14, w ust. 4 wyrazy "może określić" zastępuje się wyrazem "określa";
 15. w art. 1 w pkt 18 w lit. a), w ust. 2a wyraz "programy" zastępuje się wyrazem "audycje";
 16. w art. 1 w pkt 19 w lit. c), w ust. 8 wyrazy "Krajowa Rada zapewni" zastępuje się wyrazami "Minister Łączności przekaże, a Krajowa Rada zapewni";
 17. w art. 1 w pkt 20 w lit. b), w ust. 1b w zdaniu pierwszym kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyjątkiem reprezentanta Ministra Skarbu Państwa, który może być odwołany także z innych przyczyn.";
 18. w art. 1:
  a) w pkt 21, w art. 28a w ust. 2 po wyrazie "powoływanych" dodaje się wyrazy "i odwoływanych",
  b) w pkt 22, w art. 28c w pkt 1 po wyrazie "powoływanych" dodaje się wyrazy "i odwoływanych";
 19. w art. 1 w pkt 21, w art. 28a dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  "2a. Członek rady programowej jest odwoływany w przypadkach określonych w art. 7 ust. 6 pkt 1-3. Członek rady programowej może być również odwołany gdy nie wykonuje obowiązków wynikających z ustawy lub na wniosek ugrupowania parlamentarnego, które go desygnowało.";
 20. w art. 1 w pkt 21, w art. 28a dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
  "6a. Oceny rady programowej wymaga wartość edukacyjna lub artystyczna programów radiowych i telewizyjnych, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 76, poz. 344,
  Nr 130, poz. 645, z 1995 r. Nr 99, poz. 488, z 1997 r. Nr 123, poz. 777 i 778).";
 21. w art. 1 w pkt 28, w art. 37a w ust. 1 w zdaniu wstępnym wyrazy "kościelna lub wyznaniowa osoba prawna" zastępuje się wyrazami "kościelna osoba prawna lub osoba prawna związku wyznaniowego";
 22. w art. 1 w pkt 28, w art. 37a w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "działalności" dodaje się wyraz "nadawcy";
 23. w art. 1 w pkt 28, w art. 37a w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie "reklam," dodaje się wyrazy "telesprzedaży oraz sponsorowanych audycji lub innych przekazów,";
 24. w art. 1 pkt 31 otrzymuje brzmienie:
  "31) w art. 43 w ust. 1:
  a) dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:
  "2a) programy nadawców społecznych dostępnych na danym obszarze,
  2b) inne programy radiofonii i telewizji publicznej dostępne na danym obszarze,",
  b) pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:
  "3) inne programy nadawców krajowych dostępne na danym obszarze,
  4) inne programy nadawców krajowych,",
  c) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
  "5) programy nadawców zagranicznych.";";
 25. w art. 1 skreśla się pkt 32-35;
 26. w art. 1 w pkt 36 skreśla się wyrazy "art. 15 ust. 2,";
 27. w art. 1 w pkt 36 wyrazy "art. 16 ust. 1-2a" zastępuje się wyrazami "art. 16 ust. 1-2c";
 28. w art. 2, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
  "5) wydatkowania środków publicznych na udzielanie przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji zamówień dotyczących zakupu, przygotowania, produkcji lub koprodukcji programów radiowych i telewizyjnych o szczególnie wysokiej wartości edukacyjnej lub artystycznej, pozytywnie ocenionych przez właściwą radę programową.";
 29. w art. 5 skreśla się wyrazy "art. 1 pkt 32-35, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. oraz".

MARSZAŁEK SENATU