U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 grudnia 1998 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o szkolnictwie wyższym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 listopada 1998 r. ustawy o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o szkolnictwie wyższym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

 1. tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
  "o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej, o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie niektórych innych ustaw";
 2. w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
  "6) w art. 35 w ust. 1:
  a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3," dodaje się wyrazy "oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej",
  b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
  "2a) grupowej praktyce lekarskiej i grupowej praktyce pielęgniarek, położnych
  prowadzącym działalność na zasadach określonych w przepisach odrębnych,";";
 3. w art. 1 w pkt 8, w art. 43c w ust. 2 wyrazy "nie może dojść do skutku" zastępuje się wyrazami "nie zostaje zawarta" oraz wyraz "podpisania" zastępuje się wyrazem "zawarcia";
 4. w art. 1 w pkt 10 w lit. a) drugie tiret otrzymuje brzmienie:
  "- po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:
  "3a) ordynatora - kierownika kliniki,
  3b) ordynatora - kierownika oddziału klinicznego,",";
 5. w art. 1 w pkt 10 w lit. b), w ust. 2 skreśla się wyrazy " , a także ordynatora - kierownika kliniki," oraz po wyrazach "kierownik zakładu" dodaje się wyrazy
  " , z zastrzeżeniem ust. 2a";
 6. w art. 1 w pkt 10 w lit. b) średnik na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. c) w brzmieniu:
  "c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  "2a. Konkurs na stanowisko ordynatora - kierownika kliniki oraz ordynatora - kierownika oddziału klinicznego ogłasza i przeprowadza rektor właściwej państwowej uczelni medycznej lub państwowej uczelni prowadzącej działalność
  dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.",";
 7. w art. 1 w pkt 10 dodaje się lit. d) w brzmieniu:
  "d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
  "7a. Stosunek pracy nawiązany z kandydatem wybranym na stanowisko ordynatora - kierownika kliniki oraz ordynatora - kierownika oddziału klinicznego może być rozwiązany na wniosek kierownika zakładu.";";
 8. w art. 1 w pkt 13 po wyrazach "w ust. 1" dodaje się wyrazy "w pkt 2 przecinek
  na końcu zastępuje się kropką oraz";
 9. w art. 1 w pkt 16, w art. 70a w ust. 7 skreśla się wyraz "fachowe,";
 10. w art. 3 w pkt 3 w lit. b), w ust. 5a w pkt 2 wyraz "siedziby" zastępuje się wyrazami "indywidualnej praktyki lekarskiej lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej";
 11. w art. 3 w pkt 4, w art. 50a ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  "6. Grupowa praktyka lekarska nie może być wykonywana w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.";
 12. w art. 4 w pkt 1, w art. 25 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "2 lat" dodaje się wyrazy
  " , bezpośrednio przed podjęciem indywidualnej praktyki";
 13. w art. 4 w pkt 1, w art. 25 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
  "6a. Czynności pomocnicze (współpraca), o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy
  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152
  i Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), wykonywane przez pielęgniarkę, położną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie są prowadzeniem indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.";
 14. w art. 4 w pkt 4, art. 27a otrzymuje brzmienie:
  "Art. 27a. Grupowa praktyka pielęgniarek, położnych nie może być wykonywana w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych.";
 15. w art. 4 w pkt 6, w art. 29 w ust. 2 wyrazy "ust. 9 pkt 3" zastępuje się wyrazami "ust. 8 pkt 3";
 16. w art. 7 wyrazy "art. 100 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 100 w ust. 1".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK


UZASADNIENIE

Senat wprowadził do ustawy o zmianie ustaw: o zakładach opieki zdrowotnej, o zawodzie lekarza, o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o szkolnictwie wyższym kilkanaście poprawek, z czego ponad połowę stanowią poprawki istotne dla funkcjonowania przedmiotowej nowelizacji. Jedną z nich jest poprawka dająca samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej uprawnienie do udzielania zamówień na świadczenia zdrowotne. Przedmiotowy przepis art. 35 ust. 1 nowelizowanej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej w tym zakresie nie został zmieniony przez Sejm, w związku z czym prawo udzielania zamówienia miałyby nadal podmioty mogące utworzyć zakład opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 ustawy nowelizowanej. Senat uznał jednak, że to przede wszystkim samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, reprezentowany przez kierownika, jako najlepiej znający zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne na danym obszarze, powinien posiadać przedmiotowe prawo.

Senat w nowelizowanej ustawie o zakładach opieki zdrowotnej dodał do kategorii stanowisk, na które przeprowadza się konkurs, stanowisko ordynatora - kierownika oddziału klinicznego. Izba uznała za konieczne wprowadzenie tej poprawki, ponieważ ustawa nowelizująca stanowi o możliwości tworzenia "oddziałów klinicznych", nie określając stanowiska podmiotu kierującego takim oddziałem. W związku z tym, że klinika nie jest tożsama z oddziałem klinicznym, Senat uznał potrzebę określenia obok stanowiska ordynatora - kierownika kliniki, także stanowiska ordynatora - kierownika oddziału klinicznego, jako podmiotu kierującego oddziałem klinicznym. Równocześnie dokonano zmiany podmiotu ogłaszającego konkurs na stanowisko ordynatora - kierownika kliniki, odnosząc tą zmianę również do dodawanego stanowiska kierownika oddziału klinicznego. Powyższa zmiana wynika z faktu, że obydwa stanowiska tworzone będą odpowiednio w klinice i oddziale klinicznym, których działalność leży w kompetencji państwowej uczelni medycznej lub państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Senat wprowadził także poprawki do ustawy o zawodzie lekarza oraz zawodach pielęgniarki, położnej polegające na zliberalizowaniu zakazu wykonywania grupowych, indywidualnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarzy oraz pielęgniarek, położnych w każdym zakładzie opieki zdrowotnej na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych. W konsekwencji dopuszczalne byłoby wykonywanie grupowej praktyki w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej, a indywidualnych oraz indywidualnych specjalistycznych praktyk w każdym zakładzie opieki zdrowotnej. Przyjęcie tych dwóch poprawek (do art. 3 pkt 4, art. 50a ust. 6 oraz art. 4 pkt 4, art. 27a) umożliwi kontynuację funkcjonowania kontraktów lekarzy, pielęgniarek i położnych wykonujących indywidualne oraz indywidualne specjalistyczne praktyki w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dotyczy to w szczególności lekarzy rodzinnych.