U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 grudnia 1998 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz

ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 listopada 1998 r. ustawy o zmianie ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

 1. w art. 1, w ust. 4 kropkę na końcu skreśla się i dodaje się wyrazy:
  "z tym, że ilekroć w przepisach mowa jest:
  1. o komunalnych osobach prawnych - rozumie się przez to samorządowe: gminne, powiatowe i wojewódzkie osoby prawne,
  2. o mieniu komunalnym - rozumie się przez to mienie należą
  ce do samorządów gmin, powiatów i województw.";
 2. w art. 1, w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
  "Przewodniczący sejmiku województwa składa oświadczenie, o którym mowa w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, ministrowi właściwemu do sp
  raw administracji publicznej.";
 3. dodaje się art. 2a w brzmieniu:
  "Art. 2a.1. Radni sejmików województw wybrani w dniu 11 października 1998 r., do których ma zastosowanie art. 24f ust. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym, obowiązani są zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
  2. Radni sejmików województw wybrani w dniu 11 października 1998 r. składają oświadczenie, o którym mowa w art. 24h ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, do dnia 31 marca 19
  99 r., według stanu majątkowego na dzień 31 grudnia 1998 r.
  3. Przepis art. 24h ust. 6 ustawy o samorządzie terytorialnym stosuje się również do przypadku określonego w ust. 2.".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK


Uzasadnienie

W swoich poprawkach Senat, przyjmując założenia ustawy, dotyczącej dwóch wybranych, szczegółowych kwestii związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, dodaje jedynie niezbędne uzupełnienia.

Precyzujące poprawki Senatu mają usunąć podstawy ewentualnych wątpliwości co do treści ustanowionych norm prawnych.

Senat uwzględnił fakt, iż zwiększone niebezpieczeństwo powstawania w praktyce wątpliwości interpretacyjnych występuje właśnie w przypadku tych ustaw, które uzyskały walor skrótowości tekstu dzięki odpowiedniemu odwołaniu się do istniejących już innych przepisów.

W tych okolicznościach należało jednoznacznie przesądzić sprawy zakresu przedmiotowego w odniesieniu do ograniczeń swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych wojewódzkich, dodając niezbędne dwie definicje, a także dodać przepis przejściowy precyzujący kalendarz działań służących wprowadzeniu zmienionych ograniczeń wspomnianej swobody gospodarczej.