U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 18 listopada 1998 r.

w sprawie ustawy o finansach publicznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 listopada 1998 r. ustawy o finansach publicznych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 16:

a) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje do publicznej wiadomości, w terminach, o których mowa w art. 12 ust. 2, wykaz dłużników składek na ubezpieczenia społeczne, którym umorzono znaczące kwoty tych składek, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonej kwoty i przyczyn umorzenia.",

b) w ust. 3 po wyrazach "w ust. 2 pkt 4" dodaje się wyrazy "oraz w ust. 2a";

2) w art. 16 w ust. 3 wyraz "kwot" zastępuje się wyrazami "znaczących kwot";

3) w art. 22 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) gminy, powiatu lub województwa - jest gminnym, powiatowym lub wojewódzkim funduszem celowym.";

4) art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. Skarb Państwa nie może ustanawiać fundacji, z wyjątkiem restytucji fundacji istniejących przed 1952 r.";

5) w art. 36 w ust. 1 po wyrazie "sektora" dodaje się wyrazy "finansów publicznych";

6) w art. 62 w pkt 13 i w art. 145 w ust. 1 wyraz "publicznego" zastępuje się wyrazami "finansów publicznych";

7) w art. 103 w ust. 5 w pkt 1 w lit. a) po wyrazie "finansów" dodaje się wyraz "publicznych";

8) w art. 128 w ust. 1:

  1. w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy ", po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu,",
  2. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zmianie przeznaczenia rezerwy celowej - po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu,";

9) w art. 128 dodaje się ust. 1a w brzmieniu :

"1a. O dokonanych zmianach zarząd informuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego na najbliższej sesji.";

10) w art. 134 w ust. 3 po wyrazie "bankach" dodaje się wyrazy "oraz do otwierania rachunków pomocniczych w innych bankach";

11) w art. 136 w ust. 1 skreśla się wyrazy "właściwej terytorialnie";

12) w art. 136 w ust. 2 wyrazy "udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu" zastępuje się wyrazami "absolutorium dla organu wykonawczego".

WICEMARSZAŁEK SENATU

Andrzej CHRONOWSKI

U Z A S A D N I E N I E

Rozpatrując ustawę o finansach publicznych Senat wprowadził do jej tekstu dwanaście poprawek.

Senat uznał za zasadne zobowiązanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do ogłaszania wykazu dłużników składek na ubezpieczenia społeczne, którym umorzono znaczące kwoty tych składek. Umarzane należności z tego tytułu są niejednokrotnie większe niż umarzane zaległości podatkowe, które, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 2, Minister Finansów podaje do publicznej wiadomości.

Senat dopuścił możliwość istnienia funduszy celowych realizujących zadania wyodrębnione z budżetu gminy i powiatu. Wejście bowiem w życie ustawy nie dającej takiej możliwości spowodowałoby komplikacje związane z koniecznością likwidacji gminnych funduszy celowych. Dotychczasowa praktyka wykazała przy tym zasadność istnienia takich funduszy na poziomie gminy.

Senat zwrócił uwagę na przepis art. 23 ustawy, zakazujący ustanawiania fundacji przez Skarb Państwa, i postanowił umożliwić restytucję fundacji istniejących przed wejściem w życie dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji. Celowe bowiem może okazać się, przywrócenie fundacji o znaczeniu historycznym.

Senat uznał za zasadne zwiększenie swobody zarządu jednostki samorządu terytorialnego poprzez wyeliminowanie konieczności uzyskiwania przez zarząd pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu w celu dokonania określonych zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu tej jednostki - z wyjątkiem zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

Senat zobowiązał zarząd do informowania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego o dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków.

Senat dał organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego prawo upoważnienia zarządu do otwierania rachunków pomocniczych w innych bankach, uznając, iż skorzystanie z tej możliwości może okazać się konieczne w praktyce.

Pozostałe wniesione przez Senat poprawki zmierzają do ujednolicenia terminologii ustawy i doprecyzowują niektóre jej przepisy.