U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie ustawy o wprowadzeniu zasadniczego

trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 18 lipca 1998 r. ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 2 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się województwa:";

2) w art. 2 w ust. 2 wyrazy "wejścia w życie ustawy" zastępuje się wyrazami "1 stycznia 1999 r.";

3) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w województwie kujawsko-pomorskim - wojewody i sejmiku województwa - Bydgoszcz,";

4) w art. 3 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) w województwie zachodniopomorskim - wojewody - Szczecin, sejmiku województwa - Koszalin.";

5) w art. 5 po wyrazie "województw" dodaje się wyrazy " , w tym związana z tworzeniem, łączeniem, dzieleniem lub znoszeniem powiatów,";

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art.7.1.  Rada Ministrów przedstawi Sejmowi i Senatowi, nie później niż do dnia 31 października 2000 r., stanowisko w sprawie zasadniczego podziału terytorialnego państwa wprowadzonego ustawą.

2.  Stanowisko, o którym mowa w ust. 1, będzie przedmiotem oceny Sejmu i Senatu, która może być podstawą korekty granic jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa.";

7) w załączniku do ustawy:

a) w pkt 1 dodaje się:

"27a. GŁOGÓW

27b. GŁOGÓW m.",

"39a. JERZMANOWA",

"51a. KOTLA",

"96a. PĘCŁAW",

"164. ŻUKOWICE",

b) w pkt 4 skreśla się poz. 16, 17, 25, 30, 51 i 89;

8) w załączniku do ustawy:

a) w pkt 2 skreśla się poz. 8, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 59, 65, 67, 70, 73, 78, 79, 80, 86, 87, 89, 93, 95, 98, 101, 104, 115, 120, 121, 125, 127, 129, 130, 131, 134, 139 i 140,

b) w pkt 11 dodaje się:

"1a. BOBROWO",

"2a. BRODNICA

2b. BRODNICA m.",

"4a. BRZOZIE",

"6a. CHEŁMNO

6b. CHEŁMNO m.

6c. CHEŁMŻA

6d. CHEŁMŻA m.",

"10a. CIECHOCIN",

"20a. DĘBOWA ŁĄKA

20b. DRAGACZ",

"28a. GOLUB DOBRZYŃ

28b. GOLUB DOBRZYŃ m.

28c. GÓRZNO

28d. GRĄŻAWY

28e. GRUDZIĄDZ

28f. GRUDZIĄDZ m.

28g. GRUTA",

"29a. JABŁONOWO POMORSKIE",

"34a. KIJEWO KRÓLEWSKIE",

"42a. KOWALEWO POMORSKIE",

"44a. KSIĄŻKI",

"52a. LISEWO",

"53a. LUBICZ",

"54a. ŁASIN",

"56a. ŁUBIANKA

56b. ŁYSOMICE",

"64a. NOWE",

"66a. OBROWO",

"68a. OSIEK",

"69a. PAPOWO BISKUPIE",

"71a. PŁUŻNICA",

"81a. RADOMIN

81b. RADZYŃ CHEMIŃSKI",

"82a. ROGÓŻNO",

"104a. STOLNO",

"111a. ŚWIECIE NAD OSĄ

111b. ŚWIEDZIEBNIA",

"113a. TORUŃ m.",

"116a. UNISŁAW",

"118a. WARLUBIE

118b. WĄBRZEŹNO

118c. WĄBRZEŹNO m.",

"121a. WIELKA NIESZAWKA",

"122a. ZBICZNO",

"124a. ZŁAWIEŚ WIELKA";

9) w załączniku do ustawy:

  1. w pkt 5 skreśla się poz. 14, 44, 45, 66, 73, 88, 97, 134, 135 i 138,
  2. w pkt 7 dodaje się:

"13a. BOLIMÓW",

"52a. GŁUCHÓW",

"53a. GODZIANÓW",

"102a. KOWIESY",

"113a. LIPCE REYMONTOWSKIE",

"127a. MAKÓW",

"157a. NOWY KAWĘCZYN",

"235a. SKIERNIEWICE

235b. SKIERNIEWICE m.",

"237a. SŁUPIA";

10) w załączniku do ustawy:

a) w pkt 5 skreśla się poz. 41 i 94,

b) w pkt 12 dodaje się:

"28a. GIDLE",

"94a. NOWA BRZEŹNICA";

11) w załączniku do ustawy:

  1. w pkt 6 dodaje się poz. 149a w brzmieniu:
    "149a. SZERZYNY",

b) w pkt 9 skreśla się poz 136;

12) w załączniku do ustawy:

a) w pkt 6 dodaje się:

"10a. BOLESŁAW ",

"16a. BUKOWNO m.",

" 53a. KLUCZE ",

" 135a. SŁAWKÓW",

b) w pkt 12 skreśla się poz. 8, 12, 50 i 133;

13) w załączniku do ustawy:

a) w pkt 7 skreśla się poz. 1, 13, 158 i 269,

b) w pkt 10 dodaje się:

"(...). ANDRZEJEWO",

"9a. BOGUTY - PIANKI",

"67a. NUR",

"99a. SZULBORZE WIELKIE";

14) w załączniku do ustawy:

  1. w pkt 7 skreśla się poz. 27, 31, 115, 219, 232 i 246,
  2. w pkt 13 dodaje się:

"12a. CHOTCZA

12b. CIEPIELÓW",

"34a. LIPSKO",

"69a. RZECZNIÓW",

"74a. SIENNO",

"82a. SOLEC NAD WISŁĄ";

15) w załączniku do ustawy:

a) w pkt 10 dodaje się:

"3a. BANIE MAZURSKIE ",

"20a. DUBENINKI",

"22a. EŁK

22b. EŁK m.",

"24a. GOŁDAP",

"38a. KALINOWO",

"46a. KOWALE OLECKIE",

"68a. OLECKO",

"73a. PROSTKI",

"89a. STARE JUCHY",

"102a. ŚWIĘTAJNO",

"108a. WIELICZKI",

b) w pkt 14 skreśla się poz. 1, 15, 22, 23, 29, 43, 50, 76, 91, 102, 108 i 113.

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK


UZASADNIENIE

Poprawki wniesione przez Senat do ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa należy podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwsza grupa obejmuje poprawki dotyczące zasadniczego tekstu ustawy, zmierzające do sprecyzowania ogólnych jej postanowień. W skład drugiej grupy wchodzą zmiany dokonane w załączniku do ustawy, modyfikujące dokonany przez Sejm podział terytorium kraju na województwa.

Do pierwszej grupy poprawek należą uzupełnienia dokonane przez Senat w art. 2 ust. 1 i ust. 2, art. 5 oraz nadanie nowego brzmienia przepisom art. 7. Uzupełnienia do art. 2 zmierzają do usunięcia niejednoznaczności przepisów, które w pierwotnym brzmieniu mogły być odczytywane niezgodnie z intencją ustawodawcy - jako podstawa do wprowadzenia nowego podziału administracyjnego już z chwilą wejścia ustawy w życie, a więc na długo przed przyjętą datą 1 stycznia 1999 r.

Celem korekty, dokonanej przez Senat w art. 7, jest usunięcie wieloznacznego sformułowania i wyraźne rozróżnienie obowiązków i uprawnień Sejmu, Senatu i Rady Ministrów w odniesieniu do oceny i ewentualnej korekty zasadniczego podziału terytorialnego kraju.

Ulokowanie siedzib obu władz województwa kujawsko-pomorskiego - wojewody i sejmiku - w Bydgoszczy wiąże się z proponowanym przez Senat przeniesieniem 46 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego do województwa pomorskiego. W wyniku tej zmiany Toruń oraz region, którego Toruń jest ośrodkiem, znajdą się w granicach województwa pomorskiego ze stolicą w Gdańsku. Senat podzielił w tym zakresie argumentację zwolenników umiejscowienia Gdańska i Torunia wraz z otoczeniem w jednym województwie, uwzględniając między innymi celowość wzmacniania dotychczasowych związków gospodarczych i kulturowych pomiędzy tymi ośrodkami.

Senat opowiedział się za ulokowaniem siedziby sejmiku województwa zachodniopomorskiego w Koszalinie - pozostawiając siedzibę wojewody w Szczecinie, uznając za uzasadnione zachowanie równowagi pomiędzy tymi ośrodkami.

Senat proponuje przeniesienie 6 gmin (w tym Głogowa) z województwa lubuskiego do województwa dolnośląskiego, uwzględniając celowość odwzorowania w podziale administracyjnym silnych związków gospodarczych, powstałych wokół eksploatacji złóż miedzi i funkcjonowania Kombinatu Górniczo-Hutniczego.

Senat proponuje również przeniesienie z województwa warmińsko-mazurskiego do województwa podlaskiego 12 gmin tzw. regionu "EGO" (z ośrodkami w Ełku, Gołdapi i Olecku). W opinii Senatu przeniesienie takie ma służyć pozostawieniu bez zmian dotychczasowych więzi przestrzennych, odgrywających duże znaczenie w zakresie wspierania swoistej drogi rozwoju gospodarczego tego regionu.

Prócz wyżej omówionych, Senat dokonał jeszcze kilku drobniejszych korekt granic województw. W wszystkich przypadkach poprawki Senatu dotyczące podziału terytorialnego kraju na województwa mają na celu uwzględnienie aspiracji społeczności lokalnych, zachowanie dotychczasowych więzi gospodarczych i kulturowych oraz poszanowanie woli samorządów, wyrażanej przez ich organy.