U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 1998 r.

w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących gmin warszawskich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 1998 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących gmin warszawskich, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

"o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy";

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. W ustawie z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601) wprowadza się następujące zmiany:

  1. art. 1 otrzymuje brzmienie.
   "Art. 1. 1. Miasto stołeczne Warszawa jest jednostką lokalnego samorządu terytorialnego mającą osobowość prawną i miastem na prawach powiatu.

  1. Mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa o mieście stołecznym Warszawie, należy przez to rozumieć lokalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
  2. W skład miasta stołecznego Warszawy wchodzą następujące gminy: Warszawa - Bemowo, Warszawa - Białołęka, Warszawa - Bielany, Warszawa - Mokotów, Warszawa - Ochota, Warszawa - Praga Południe, Warszawa - Praga Północ, Warszawa - Rembertów, Warszawa - Śródmieście, Warszawa - Targówek, Warszawa - Ursus, Warszawa - Ursynów, Warszawa - Wawer, Warszawa - Wilanów, Warszawa - Włochy, Warszawa - Wola i Warszawa - Żoliborz, zwane dalej "gminami warszawskimi".
  3. Mieszkańcy gminy warszawskiej tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie warszawskiej należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.
  4. Granice gmin warszawskich określa załącznik do ustawy.
  5. Do tworzenia, znoszenia lub podziału gmin warszawskich, a także zmiany ich granic oraz nazw stosuje się zasady określone w przepisach ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, oraz z 1997 r. nr 9, poz. 43 Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775).
  6. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, na wniosek zainteresowanej rady gminy oraz Rady miasta stołecznego Warszawy, włączyć gminę w skład miasta stołecznego Warszawy.";

3) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. Ilekroć w odrębnych ustawach jest mowa o mieście stołecznym Warszawa - związku komunalnym, lub mieście stołecznym Warszawa - obligatoryjnym związku gmin, należy przez to rozumieć miasto stołeczne Warszawa w rozumieniu art. 1 niniejszej ustawy.";

4) w art. 4:

  1. dotychczasową treść oznacza się jako ust. 2 i wyrazy "art. 1 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 1 ust. 6",
  2. dodaje się ust. 1 w brzmieniu:

"1. M.st. Warszawa i gminy warszawskie działają na podstawie niniejszej ustawy.";

5) art. 5 - 15 otrzymują brzmienie:

"Art. 5. 1. Do zadań m.st. Warszawy należą sprawy publiczne na terenie miasta przewidziane dla powiatu oraz inne wynikające z ustaw.
2. Do zadań m.st. Warszawy należą również zadania własne gmin, mające znaczenie dla więcej niż jednej gminy warszawskiej, albo obejmujące teren więcej niż jednej gminy warszawskiej, dotyczące w szczególności:

  1. planowania strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy,
  2. ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami,
  3. wodociągów, zaopatrzenia w wodę i kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,
  4. scalania i wymiany gruntów oraz wywłaszczania nieruchomości,
  5. gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody,
  6. budowy i utrzymania dróg, mostów oraz placów,
  7. komunikacji, transportu zbiorowego oraz organizacji ruchu drogowego,
  8. nadzoru budowlanego,
  9. cmentarzy komunalnych,
  10. porządku i bezpieczeństwa publicznego,
  11. utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
  12. utrzymania należących do m.st. Warszawy terenów, zieleni komunalnej i zadrzewień,
  13. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, prowadzenia szkół artystycznych stopnia podstawowego i średniego.

3. Do zadań m.st. Warszawy należy wspieranie gmin warszawskich w celu wyrównywania dysproporcji w sferze zaspokajania potrzeb zbiorowych.

4. M.st. Warszawa określa zasady i tryb uzgodnień co do współdziałania gmin warszawskich dla wykonania zadań publicznych w celu lepszego zaspokajania potrzeb wspólnoty na terenie miasta, nie zastrzeżonych dla m.st. Warszawy, w szczególności:

  1. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
  2. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  3. oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowo wychowawczych,
  4. ochrony zdrowia,
  5. kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  6. targowisk i hal targowych.

5. W razie zaistnienia wątpliwości dotyczącej właściwości organu m.st. Warszawy lub organu gminy warszawskiej, do wykonywania zadania publicznego, o którym mowa w ust. 2, właściwy jest organ m. st. Warszawy.

Art. 6. 1. M.st. Warszawa wykonuje zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta, w szczególności zapewnia warunki:

  1. niezbędne do funkcjonowania w mieście naczelnych i centralnych organów państwa, obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji międzynarodowych,
  2. niezbędne do przyjmowania delegacji zagranicznych,
  3. dla ochrony estetyki i nadzoru nad miejscami o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii Polski.

2. Rada Ministrów może ustalić, w drodze rozporządzenia, wykaz zadań wynikających ze stołecznego charakteru miasta, których realizacja, ze względu na zwyczaje lub bezpieczeństwo publiczne, wymaga zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

3. Zadania wynikające ze stołecznego charakteru miasta, wykonywane są na zasadach określonych dla zadań zleconych gminom.

Art. 7. M.st. Warszawa może powierzać swoje zadania, w całości lub w części, jednej lub kilku gminom warszawskim, w drodze porozumienia, wraz ze środkami przeznaczonymi na realizację tych zadań.

Art. 8. Straż miejska m.st. Warszawy działa na terenie całego miasta stołecznego Warszawy.

Art. 9. 1. W statucie m.st. Warszawy określa się:

  1. szczegółowy zakres zadań m.st. Warszawy,
  2. organizację wewnętrzną organów m.st. Warszawy, a także tryb ich pracy,
  3. tryb opracowywania strategii rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
  4. tryb opracowywania innych planów i programów dotyczących zadań, o których mowa w art. 6,
  5. zasady i tryb uchwalania budżetu m.st. Warszawy,
  6. zakres działania i odpowiedzialności Skarbnika m.st. Warszawy,
  7. zasady i tryb działania komisji rewizyjnej Rady m.st. Warszawy,
  8. zasady i tryb działania innych komisji Rady m.st. Warszawy,

w szczególności w zakresie wykonywania przez nie funkcji kontrolnych.

2. W statucie m.st. Warszawy mogą być także określone:

  1. zasady współdziałania gmin warszawskich, o którym mowa w art. 5 ust. 4,
  2. zakres przepisów porządkowych wynikających z podziału zadań m.st. Warszawy oraz zadań gmin warszawskich,
  3. inne sprawy związane z wykonywaniem zadań m.st. Warszawy.

Art. 10. 1. Statut m.st. Warszawy uchwala Rada m.st. Warszawy.

2. Projekt statutu uchwalony przez Radę m.st. Warszawy Przewodniczący Rady przesyła niezwłocznie gminom warszawskim. Gminy warszawskie mogą, w terminie miesiąca od dnia doręczenia projektu statutu, wyrazić opinię o projekcie w formie uchwały.

3. Projekt statutu, po rozpatrzeniu opinii gmin warszawskich, Przewodniczący Rady m.st. Warszawy przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady Ministrów.

4. Jeżeli Prezes Rady Ministrów nie zajmie stanowiska w terminie miesiąca od dnia doręczenia projektu statutu przez Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy, uważa się projekt za uzgodniony.

5. W przypadku stwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów uchybień, projekt statutu przekazuje się do ponownego rozpatrzenia, wskazując termin ich usunięcia.

6. Jeżeli ponownie przedstawiony projekt statutu nie uwzględnia wskazówek, o których mowa w ust. 5, Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, nadać m.st. Warszawie statut tymczasowy.

7. W zakresie nie unormowanym ustawą stosuje się przepisy dotyczące miast na prawach powiatu.

Art. 11. Zmiana statutu m.st. Warszawy następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Art. 12. Statut m.st. Warszawy podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 13. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym m.st. Warszawy jest Rada m.st. Warszawy.

2. Radnych do Rady m.st. Warszawy wybiera się w liczbie ustalonej na podstawie przepisu art. 17 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 6.

3. Rada m.st. Warszawy wybiera ze swego składu Przewodniczącego i wiceprzewodniczących, którzy tworzą Prezydium Rady, działające na zasadach określonych w statucie m.st. Warszawy.

4. Posiedzenia Rady m.st. Warszawy zwołuje Przewodniczący:

  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek:

  1. co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady,
  2. Prezydenta m.st. Warszawy,
  3. Prezesa Rady Ministrów
   w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 14. Do radnych m.st. Warszawy stosuje się przepisy o radnych powiatowych.

Art. 15. Do wyłącznej właściwości Rady m.st. Warszawy należy:

  1. uchwalanie statutu m.st. Warszawy,
  2. stanowienie przepisów obowiązujących na terenie m.st. Warszawy, zwanych dalej "przepisami miejskimi", w zakresie:

  1. organizacji urzędów i instytucji miejskich,
  2. zasad zarządu mieniem m.st. Warszawy,
  3. zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej należących do m.st. Warszawy,
  4. nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub przepisach powszechnie obowiązujących, a niezbędnym dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego (przepisy porządkowe),
  5. zasad współdziałania straży miejskiej m.st. Warszawy i straży miejskich utworzonych przez gminy warszawskie,
  6. innym, wynikającym z upoważnień ustawowych,

3. wybór i odwołanie Zarządu m.st. Warszawy lub jego członków oraz Skarbnika m.st. Warszawy i Sekretarza m.st. Warszawy.,

4. stanowienie o kierunkach działania Zarządu m.st. Warszawy oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

5. uchwalanie budżetu m.st. Warszawy, przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu m.st. Warszawy,

6. uchwalanie strategii rozwoju, studium uwarunkowań oraz planu zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, stanowiącego ustalenia wiążące gminy warszawskie przy sporządzaniu przez nie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

7. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych m.st. Warszawy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w szczególności:

  1. określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
  2. emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
  3. zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
  4. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd m.st. Warszawy w roku budżetowym,
  5. zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Radę m. st. Warszawy,
  6. tworzenia spółek handlowych i spółdzielni, przystępowania do nich oraz ich rozwiązywania,
  7. określania zasad wnoszenia bądź nabywania udziałów lub akcji oraz zbywania ich przez Zarząd m.st. Warszawy,
  8. tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych miejskich jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
  9. ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd m.st. Warszawy w roku budżetowym,

8. wskazanie banku prowadzącego obsługę m.st. Warszawy,

9. określanie wysokości kwoty, do jakiej Zarząd m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

10. inicjowanie i wspieranie współdziałania gmin warszawskich,

11. podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w art. 5,

12. podejmowanie uchwał w sprawach opłat i podatków lokalnych,

13. podejmowanie uchwał w sprawach nazw ulic i placów publicznych,

14. nadawanie honorowego obywatelstwa m.st. Warszawy oraz uchwalanie zasad przyznawania nagród i innych wyróżnień m.st. Warszawy,

15. podejmowanie uchwał o przeprowadzaniu referendum,

16.uchwalanie regulaminu straży miejskiej m.st. Warszawy,

17. zawieranie porozumień oraz tworzenie związków komunalnych z jednostkami samorządu terytorialnego nie wchodzącymi w skład m.st. Warszawy, w celu wykonywania zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2,

18. podejmowanie uchwał w innych sprawach, jeżeli ustawy to przewidują.";

5) po art. 15 dodaje się art. 15a - art. 15e w brzmieniu:

"Art. 15a. 1. Rada m.st. Warszawy kontroluje działalność Zarządu m.st Warszawy oraz jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. W tym celu powołuje komisję rewizyjną, liczącą co najmniej 7 członków wybieranych spośród radnych.

2. Funkcje kontrolne mogą sprawować również inne komisje, na zasadach określonych w statucie.

Art. 15b. 1. Organem wykonawczym m.st. Warszawy jest Zarząd m.st. Warszawy.

2. W skład Zarządu m.st. Warszawy wchodzi Prezydent m.st. Warszawy jako jego przewodniczący oraz dwu lub trzech wiceprezydentów. Wiceprezydentów wybiera i odwołuje Rada m.st. Warszawy, na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy.

3. Zarząd m.st. Warszawy jest wybierany i odwoływany przez Radę m.st. Warszawy, na zasadach określonych w przepisach ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 6.

4. Kandydata na Prezydenta m.st. Warszawy zgłasza grupa co najmniej 10 radnych m.st. Warszawy.

5. Skarbnik m.st. Warszawy i Sekretarz Zarządu m.st. Warszawy uczestniczą w pracach zarządu.

6. Skarbnika m.st. Warszawy i Sekretarza Zarządu wybiera i odwołuje Rada m.st. Warszawy, na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy.

Art. 15c. 1. Prezydent m.st. Warszawy organizuje pracę Zarządu m.st. Warszawy i kieruje nim oraz reprezentuje m.st. Warszawę na zewnątrz.

2. Rada m.st. Warszawy może upoważnić Prezydenta m.st. Warszawy do jednoosobowego wykonywania spraw z zakresu właściwości Zarządu m.st. Warszawy, o których mowa w art. 15d pkt 2, 4 i 7.

3. Prezydent m.st. Warszawy oraz członkowie Zarządu m.st. Warszawy nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia innych funkcji samorządowych.

Art. 15d. Do właściwości zarządu m.st. Warszawy należy, w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał i wykonywanie uchwał Rady m.st. Warszawy,
  2. prowadzenie bieżących spraw, w tym zarządzanie mieniem należącym do m.st. Warszawy,
  3. wykonywanie budżetu m.st. Warszawy,
  4. zatrudnianie i zwalnianie kierowników służb, inspekcji i innych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,
  5. stwierdzanie zgodności projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin warszawskich z planem, o którym mowa w art. 15 pkt 6,
  6. wydawanie postanowień o zgodności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z wiążącymi ustaleniami, o których mowa w art. 15 pkt 6,
  7. wykonywanie zadań, o których mowa w art. 6 ust. 1,
  8. wydawanie przepisów porządkowych, o których mowa w art. 15 pkt 2 lit. d), w przypadku nie cierpiącym zwłoki.

Art. 15e. 1. Zarząd m.st. Warszawy wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu m.st. Warszawy, zwanego dalej "Magistratem"

2. Zwierzchnikiem służbowym pracowników Magistratu jest Prezydent m.st. Warszawy.

3. Strukturę i zadania Magistratu określa regulamin uchwalony przez Radę m.st. Warszawy, na wniosek Zarządu m.st. Warszawy.";

6) art. 16 -26 otrzymują brzmienie:

"Art. 16. 1. Gminy warszawskie mogą tworzyć jednostki pomocnicze: dzielnice, osiedla i inne.

2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, a także jej zadania określa statut gminy warszawskiej.

Art. 17. 1. Do zadań gminy warszawskiej należą:

  1. wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, z zastrzeżeniem spraw, o których mowa w art. 5,
  2. sprawy nie zastrzeżone ustawowo dla innych podmiotów,
  3. sprawy powierzone zgodnie z art. 7.

2. W szczególności do zadań gminy warszawskiej należą sprawy:

  1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska,
  2. budowy i utrzymania lokalnych dróg, ulic, mostów, placów,
  3. ochrony zdrowia,
  4. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  5. komunalnego budownictwa mieszkaniowego,
  6. oświaty, w tym szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych,
  7. kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,
  8. kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  9. targowisk i hal targowych,
  10. zieleni komunalnej i zadrzewień,
  11. cmentarzy komunalnych,
  12. porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
  13. utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
  14. zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
  15. utrzymania czystości, porządku i urządzeń sanitarnych,
  16. komunikacji lokalnej,
  17. gospodarki wodnej i rybactwa śródlądowego,
  18. promowania działalności gospodarczej, aktywizacji zawodowej oraz zwalczania bezrobocia,
  19. ochrony praw konsumenta.

3. W stosunku do gmin warszawskich stosuje się przepisy art. 64 i 74 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 6, z zastrzeżeniem art. 15 pkt 17 niniejszej ustawy.

Art.18. 1. Gminy warszawskie sporządzają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przewidzianych przez Radę m.st. Warszawy dla realizacji miejskich celów publicznych.

2. W razie nieprzystąpienia gminy warszawskiej do sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały o obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w razie nieuchwalenia planu w terminie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do jego sporządzenia, Rada m.st. Warszawy może wezwać gminę warszawską do wykonania tych obowiązków w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie sporządzić i uchwalić plan wywołujący skutki przewidziane prawem dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Koszty sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 i 2, pokrywane są z budżetu m.st. Warszawy.

Art. 19. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym gminy warszawskiej jest rada.

2. W skład rady gminy warszawskiej wchodzą radni w liczbie:

- dwudziestu w gminach do 40 000 mieszkańców,

- dwudziestu czterech w gminach do 60 000 mieszkańców

- dwudziestu ośmiu w gminach do 80 000 mieszkańców,

- trzydziestu dwóch w gminach do 100 000 mieszkańców

- trzydziestu czterech w gminach do 200 000 mieszkańców

oraz po pięciu na każde dalsze rozpoczęte 100 000 mieszkańców

Art. 20. Do właściwości rady gminy warszawskiej należy:

  1. uchwalanie statutu gminy warszawskiej,
  2. wybór i odwołanie zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika oraz sekretarza gminy,
  4. uchwalanie budżetu,
  5. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu,
  6. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  7. uchwalanie programów gospodarczych,
  8. uchwalanie statutu jednostki pomocniczej określającego jej organizację i zakres działania,
  9. uchwalanie zasad przekazywania jednostce pomocniczej składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez tę jednostkę pomocniczą,
  10. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  11. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy warszawskiej, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
   a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata,
   b) emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez zarząd gminy warszawskiej,
   c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
   d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd w roku budżetowym,
   e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę
   ustaloną corocznie przez radę gminy warszawskiej,
   f) tworzenia spółek handlowych i spółdzielni, przystępowania do nich oraz ich rozwiązywania,
   g) określania zasad wnoszenia bądź nabywania udziałów lub akcji oraz zbywania ich przez zarząd gminy warszawskie
   j,
   h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych gminy warszawskiej oraz wyposażania ich w majątek,
   i)ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd gminy warszawskiej w
   roku budżetowym,
  12. określanie kwoty, do jakiej zarząd gminy warszawskiej może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  13. podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
  14. podejmowanie uchwał w sprawach herbu i barw gminy warszawskiej,
  15. wydawanie opinii w sprawie projektu statutu m.st. Warszawy.

Art. 21. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydane bez miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezgodnego z planem zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, o którym mowa w art. 15 pkt 6, są nieważne z mocy prawa.

Art. 22. W sprawach nie uregulowanych w ustawie do trybu pracy rady gminy warszawskiej mają odpowiednie zastosowanie przepisy o radzie gminy, a do radnych rady gminy warszawskiej - przepisy o radnych gminy.

Art. 23. Poza zwykłym trybem zwoływania rady gminy warszawskiej wynikającym z zasad obowiązujących gminy, rada gminy warszawskiej jest zwoływana także na wniosek Rady m.st. Warszawy lub Prezesa Rady Ministrów.

Art. 24. Organem wykonawczym gminy warszawskiej jest zarząd liczący nie więcej niż 4 członków, wybierany przez radę gminy warszawskiej, w skład którego wchodzą burmistrz jako przewodniczący oraz zastępcy burmistrza.

Art. 25. 1. Zarząd gminy warszawskiej wykonuje uchwały rady gminy warszawskiej.

2. Do zadań zarządu należy, w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów uchwał rady gminy warszawskiej,
  2. określanie sposobu wykonania uchwał,
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym,
  4. wykonywanie budżetu,
  5. uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z Zarządem m.st. Warszawy,
  6. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy warszawskiej,
  7. wykonywanie zadań, o których mowa w art. 7.

Art. 26. 1. Organizację i strukturę urzędu gminy warszawskiej określa statut.

2. Gminy warszawskie mogą posługiwać się oprócz herbu m.st. Warszawy, także własnym herbem określonym w statucie.";

7) skreśla się art. 27 - 31;

8) art. 32 - 33a otrzymują brzmienie:

"Art. 32. 1. Jeżeli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej, wybory do rad gmin warszawskich oraz do Rady m.st. Warszawy odbywają się na podstawie przepisów o wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wybory do Rady m.st. Warszawy przeprowadza się łącznie z wyborami do rad gmin warszawskich. Kadencja Rady m.st. Warszawy trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

Art. 33. 1. Dla wyborów do Rady m.st. Warszawy tworzy się okręgi wyborcze na terenie gmin warszawskich, w których wybiera się od 4 do 6 radnych.

2. Obwody głosowania utworzone dla wyborów do rad gmin warszawskich oraz powołane dla tych wyborów obwodowe komisje wyborcze są wspólne dla wyborów do rad gmin warszawskich i do Rady m.st. Warszawy.

3. Spisy wyborców sporządzone dla wyborów do rad gmin warszawskich służą również dla wyborów do Rady m.st. Warszawy.

Art. 33a. 1. Głosowanie na radnych Rady m.st. Warszawy i radnych właściwej rady gminy warszawskiej odbywa się równocześnie.

2. Wyborca otrzymuje od obwodowej komisji wyborczej dwie karty do głosowania.";

9) art. 34 otrzymuje brzmienie:

"Art. 34. 1. Nie można być równocześnie radnym Rady m.st. Warszawy i rady gminy warszawskiej.

2. Jeśli w wyniku wyborów kandydat na radnego uzyskuje mandat radnego Rady m.st. Warszawy i rady gminy warszawskiej, zostaje radnym Rady m.st. Warszawy.

3. Obsadzanie mandatu w radzie gminy warszawskiej, w przypadku określonym w ust. 2, następuje w trybie przewidzianym w przepisach o wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.";

10) dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału 4a oraz art. 34a - 34f w brzmieniu:

"Rozdział 4a.

Gospodarka finansowa

Art. 34a. 1. M.st. Warszawa i gminy warszawskie prowadzą samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie odrębnie uchwalanych budżetów.

2. Budżet m.st. Warszawy i budżety gmin warszawskich uchwalane są na zasadach i w trybie określonych w ustawie, o której mowa w art. 1 ust. 6 .

Art. 34b. 1. Dochodami m.st. Warszawy są:

  1. dochody z majątku m.st. Warszawy,
  2. subwencje z budżetu państwa:
   a) na zadania oświatowe,
   b) wyrównawcze,
  3. dotacje z budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej,
  4. wpływy z opłat skarbowych pobieranych na obszarze m.st. Warszawy,
  5. stołeczny dodatek do podatku dochodowego od osób prawnych mających swoją siedzibę na terenie m.st. Warszawy,
  6. wpływy z podatków uzyskiwanych przez gminy warszawskie z tytułu:
   a) dodatku do podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 50%,
   b) dodatku do podatku dochodowego od osób fizycznych - w wysokości 40%,
  7. wpływy z podatków i opłat ustalonych na wykonywanie zadań z zakresu działania powiatu,
  8. odsetki od środków finansowych posiadanych przez m.st. Warszawę,
  9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody m.st. Warszawy,
  10. dochody z kar i grzywien określonych odrębnymi przepisami,
  11. wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

2. Dochodami m.st. Warszawy mogą być ponadto:

  1. spadki i zapisy,
  2. darowizny i dobrowolne wpłaty, także gmin warszawskich,
  3. dotacje z funduszów celowych,
  4. wpływy ze zbiórek publicznych,
  5. wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców,
  6. inne dochody określone odrębnymi przepisami.

Art. 34c. Subwencja dla m.st. Warszawy, o której mowa w art. 34b ust. 1 pkt 2 lit. a) jest ustalana corocznie na podstawie wydatków na szkolnictwo i oświatę na poziomie ponadpodstawowym w kwocie równej wydatkom na wykonanie tych zadań w poprzedzającym roku kalendarzowym, skorygowanej za pomocą wskaźników inflacji określonych w odrębnych przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 34d. Wysokość kwoty dodatku stołecznego, o którym mowa w art. 34b ust.1 pkt 5, ustalana jest na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach dla ustalania wysokości kwoty wojewódzkiego dodatku do podatku dochodowego od osób prawnych.

Art. 34e. 1. Dochodami gminy warszawskiej są:

  1. dochody z majątku gminy warszawskiej,
  2. wpływy z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
  3. określone w odrębnych przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - dodatki do podatków dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 34b ust. 1 pkt 6,
  4. subwencje z budżetu państwa,
  5. odsetki od środków finansowych posiadanych przez gminę warszawską,
  6. odsetki naliczane od zaległości podatkowych.

2. Dochodami gminy warszawskiej mogą być:

  1. spadki, zapisy i darowizny,
  2. wpływy ze zbiórek publicznych,
  3. dotacje z funduszów celowych,
  4. środki przekazane na wykonanie zadań powierzonych przez m.st. Warszawę,
  5. środki z tytułu wyrównania dysproporcji w sferze zaspokajania potrzeb zbiorowych,
  6. wpływy z samoopodatkowania się mieszkańców,
  7. inne dochody określone odrębnymi przepisami.

Art. 34f. 1. Dotacje na wyrównywanie dysproporcji między gminami warszawskimi w sferze zaspokajania potrzeb zbiorowych przysługują gminom warszawskim, w których wysokość dochodów na jednego mieszkańca jest mniejsza niż 90% średniej kwoty dochodu na jednego mieszkańca, obliczanej dla wszystkich gmin warszawskich, o których mowa w art. 1 ust. 3, łącznie.

2. Dochód poszczególnych gmin warszawskich na jednego mieszkańca oraz dochód tych gmin na jednego mieszkańca łącznie, obliczany jest na podstawie dochodów uzyskanych w poprzedzającym roku budżetowym, ze źródeł dochodów gmin warszawskich, o których mowa w art. 34e ust. 1 pkt 2-6.

3. Na dotacje, o których mowa w ust. 1, Rada m.st. Warszawy przeznacza corocznie kwotę nie mniejszą niż równowartość 20% wpływów z dochodu m.st. Warszawy, o którym mowa w art. 34b ust. 1 pkt 6 lit. a).

4. Rada m.st. Warszawy uchwala wysokość dotacji, o których mowa w ust. 1, na zasadzie proporcjonalnej, do wysokości różnicy między dochodem na jednego mieszkańca danej gminy a średnią kwot dochodu na jednego mieszkańca obliczoną dla wszystkich gmin warszawskich łącznie na zasadach, o których mowa w ust. 2 i 3.

5. Dotacje, o których mowa w ust. 1, m.st. Warszawa przekazuje gminom warszawskim w dwóch równych ratach - do dnia 31 maja i do 31 października każdego roku budżetowego.

6. Gminy warszawskie udostępniają m.st. Warszawie dokumenty w zakresie gospodarki finansowej.";

11) załącznik do ustawy otrzymuje brzmienie:

"Załącznik

GRANICE GMIN WARSZAWSKICH

  1. Granice gminy Warszawa-Bemowo: dotychczasowe granice gminy Warszawa-Bemowo.
  2. Granice gminy Warszawa-Białołęka: dotychczasowe granice gminy Warszawa-Białołęka.
  3. Granice gminy Warszawa-Bielany: dotychczasowe granice gminy Warszawa-Bielany.
  4. Granice gminy Warszawa-Mokotów: dotychczasowe granice dzielnicy Mokotów gminy Warszawa-Centrum.
  5. Granice gminy Warszawa-Ochota: dotychczasowe granice dzielnicy Ochota gminy Warszawa-Centrum.
  6. Granice gminy Warszawa-Praga Południe: dotychczasowe granice dzielnicy Praga Południe gminy Warszawa-Centrum.
  7. Granice gminy Warszawa-Praga Północ: dotychczasowe granice dzielnicy Praga Północ gminy Warszawa-Centrum.
  8. Granice gminy Warszawa-Rembertów: dotychczasowe granice gminy Warszawa-Rembertów.
  9. Granice gminy Warszawa-Śródmieście: dotychczasowe granice dzielnicy Śródmieście gminy Warszawa-Centrum.
  10. Granice gminy Warszawa-Targówek: dotychczasowe granice gminy Warszawa-Targówek.
  11. Granice gminy Warszawa-Ursus: dotychczasowe granice gminy Warszawa-Ursus.
  12. Granice gminy Warszawa-Ursynów: dotychczasowe granice gminy Warszawa-Ursynów.
  13. Granice gminy Warszawa-Wawer: dotychczasowe granice gminy Warszawa-Wawer.
  14. Granice gminy Warszawa-Wilanów: dotychczasowe granice gminy Warszawa-Wilanów.
  15. Granice gminy Warszawa-Włochy: dotychczasowe granice gminy Warszawa-Włochy.
  16. Granice gminy Warszawa-Wola: dotychczasowe granice dzielnicy Wola gminy Warszawa-Centrum.
  17. Granice gminy Warszawa-Żoliborz: dotychczasowe granice dzielnicy Żoliborz gminy Warszawa-Centrum.";

3) skreśla się art. 2;

4) dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. Przekształcenia własnościowe dotyczące mienia dotychczasowej gminy Warszawa - Centrum i gmin warszawskich nie naruszają praw osób trzecich wynikających z roszczeń reprywatyzacyjnych.";

5) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. W miejsce dotychczasowej gminy Warszawa - Centrum w dotychczasowych granicach administracyjnych jej dzielnic tworzy się następujące gminy warszawskie: Warszawa-Mokotów, Warszawa-Ochota, Warszawa-Praga Południe, Warszawa-Praga Północ, Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Wola i Warszawa-Żoliborz.";

6) dodaje się art. 3a - 3s w brzmieniu:

"Art. 3a. 1. Mienie dotychczasowej gminy Warszawa-Centrum - dzieli się między utworzone w jej miejsce gminy warszawskie, o których mowa w art. 3, według stanu na dzień wejścia w życie ustawy.

2. Zobowiązania i wierzytelności gminy Warszawa-Centrum stają się zobowiązaniami i wierzytelnościami odpowiednio m.st. Warszawy lub właściwych gmin warszawskich. Jeżeli ustalenie właściwej gminy nie jest możliwe, zobowiązania i wierzytelności przejmują solidarnie gminy powstałe na obszarze dotychczasowej gminy Warszawa-Centrum.

3. Prawa majątkowe do nieruchomości dotychczasowej gminy Warszawa-Centrum stają się prawami gmin warszawskich, na których terenie położone są nieruchomości.

4. Ruchomości, będące w posiadaniu gminy Warszawa-Centrum, Zarząd m.st. Warszawy podzieli między odpowiednie gminy warszawskie.

5. Udziały w spółkach, spółdzielniach, lokaty i papiery wartościowe stanowiące własność gminy Warszawa-Centrum stają się własnością m.st. Warszawy.

6. Przejęcie składników mienia komunalnego następuje łącznie ze środkami finansowymi przewidzianymi na ich utrzymanie.

7. Do czasu ujawnienia w księgach wieczystych zmian wynikających z przekazania mienia gminom warszawskim, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1999 r., czynności prawne mające za przedmiot nieruchomości komunalne są, z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów o księgach wieczystych, ważne, jeżeli gmina warszawska dokonująca danej czynności złoży w formie przewidzianej dla tej czynności oświadczenie, że jest właściwą.

8. Decyzje administracyjne w sprawach, o których mowa w ust. 1 - 4, wydaje Zarząd m.st. Warszawy.

Art. 3b. Koszty likwidacji gminy Warszawa-Centrum pokrywa się z jej środków.

Art. 3c. 1. Decyzja w sprawie, o której mowa w art. 3a ust. 1, stanowi podstawę do wpisu w księdze wieczystej. Decyzję przesyła się w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym stała się ostateczna, do właściwego sądu. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat.

2. Przepis art. 3a ust. 7 stosuje się również do czynności prawnych dokonanych przez m.st. Warszawę.

Art. 3d. Dotychczasowe mienie związku komunalnego m.st. Warszawy staje się mieniem m.st. Warszawy.

Art. 3e. 1. Składniki mienia, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601), w stosunku do których nie ustalono do dnia 1 sierpnia 1998 r. udziałów we współwłasności, stają się składnikami mienia m.st. Warszawy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw, zakładów lub innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 3f. 1. Zarząd m.st. Warszawy, za zgodą Rady, przekształci w jednoosobowe spółki handlowe m.st. Warszawy przedsiębiorstwa komunalne zajmujące się transportem zbiorowym, kanalizacją, odbieraniem i oczyszczaniem ścieków, oczyszczaniem miasta, zaopatrywaniem w energię cieplną, dostarczaniem wody, wysypiskami i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz cmentarzami komunalnymi.

2. Do trybu przekształceń, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770).

Art. 3g. Zmiany w zakresie praw majątkowych związane z wykonywaniem ustawy nie mogą naruszać praw osób trzecich.

Art. 3h. Ustalenie subwencji dla gmin, o których w art. 3, do końca 1998 r. następuje, jak dla gmin nowych, na zasadach odkreślonych w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, z 1994 r. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 101, poz. 504 i Nr 124, poz. 601).

Art. 3i. Subwencja dla m.st. Warszawy na rok 1999 pokrywa wydatki na szkolnictwo i oświatę na poziomie ponadpodstawowym w kwocie równej wydatkom na wykonanie tych zadań za rok 1998, skorygowanej za pomocą wskaźników inflacji określonych w odrębnych przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 3j. W wyborach do rady m.st. Warszawy oraz do rad gmin warszawskich:

  1. obowiązki zarządów gmin, o których mowa w przepisach o wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wypełniają odpowiednio dotychczasowy Zarząd m.st. Warszawy i zarządy gmin warszawskich oraz dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.
  2. obwody głosowania tworzą zarządy gmin warszawskich oraz dzielnic w gminie Warszawa-Centrum,
  3. zarządy dzielnic gminy Warszawa-Centrum działają do czasu wybrania zarządów odpowiednich gmin warszawskich.

Art. 3k. 1. Do czasu uchwalenia nowych statutów m.st. Warszawy i gmin warszawskich, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się odpowiednio statuty dotychczasowe w zakresie niesprzecznym z ustawą.

2. Dotychczasowy statut gminy Warszawa-Centrum, do czasu uchwalenia statutów gmin, o których mowa w art. 3, stosuje się odpowiednio w zakresie niesprzecznym z ustawą.

Art. 3l. 1. Dotychczasowe Biuro Zarządu m.st. Warszawy staje się Magistratem, a urzędy gmin warszawskich i dzielnic w gminie Warszawa-Centrum stają się odpowiednio urzędami gmin warszawskich w siedzibach i ze stanem posiadania składników majątkowych dotychczasowych urzędów.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy, do czasu wyboru zarządów gmin, o których mowa w art. 3, ich obowiązki wypełniają dotychczasowi dyrektorzy dzielnic.

Art. 3ł. 1. Pracownicy Biura Zarządu m.st. Warszawy stają się pracownikami Magistratu, a pracownicy urzędów dzielnic w gminie Warszawa-Centrum zostaną zatrudnieni w odpowiednich urzędach gmin warszawskich.

2. Pracownicy urzędu gminy Warszawa-Centrum stają się pracownikami Magistratu.

3. Pracownicy komunalnych jednostek organizacyjnych gminy Warszawa-Centrum stają się pracownikami urzędu lub komunalnych jednostek organizacyjnych odpowiednio: m.st. Warszawy albo właściwych gmin powstałych w miejsce gminy Warszawa-Centrum.

4. Przepisy art. 231 § 2 i § 4 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

Art. 3m. Porozumienia zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy między organami administracji rządowej a dotychczasowymi gminami warszawskimi pozostają w mocy do czasu ich rozwiązania przez strony, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1999 r.

Art. 3n. 1. Postępowanie administracyjne nie zakończone przez dotychczasowe organy m.st. Warszawy i gmin warszawskich toczy się nadal, odpowiednio do właściwości wynikającej z ustawy, przed organami m.st. Warszawy i odpowiednich gmin warszawskich.

2. Postępowanie administracyjne nie zakończone przez organy gminy Warszawa-Centrum toczy się nadal przed organami miejscowo właściwej gminy warszawskiej.

3. Organ, który przejął sprawę zawiadamia o tym strony w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 3o. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych stronami stają się m.st. Warszawa oraz gminy warszawskie odpowiednio do właściwości wynikającej z ustawy; w razie wątpliwości stroną staje się m.st. Warszawa.

Art. 3p. 1. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej ustali budżety dla nowo utworzonych gmin na rok 1998 zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. nr 76, poz. 344 i Nr 121, poz. 591, nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, nr 106, poz. 496, nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348, Nr 78, poz. 484, Nr 121, poz. 770, nr 123, poz. 775 i 778, nr 133, poz. 883, nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 158, poz. 1042).

2. Rada m.st. Warszawy dokona odpowiednich zmian w budżecie miasta na rok 1998 w terminie 30 dni od dnia pierwszej sesji.

Art. 3r. W roku 1998 wybory do Rady m.st. Warszawy i do rad gmin warszawskich odbędą się w terminie określonym dla wyborów do rad gmin. Do wyborów tych stosuje się kalendarz wyborczy ustalony przez Prezesa Rady Ministrów dla wyborów do rad gmin.

Art.3s. W zakresie uregulowanym niniejszą ustawą tracą moc przepisy dotychczasowe.";

7) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 11 października 1998 r., z wyjątkiem:

  1. art. 13 ust. 2, art. 19 ust. 2, art. 32 - 33a, art. 34 ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 3j i art. 3r, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia,
  2. art. 3e, który wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1998 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK