U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 1998 r.

w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 1 lipca 1998 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) skreśla się art. 5 i dodaje się art. 149a w brzmieniu:

"Art. 149a. Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw w zakresie wynikającym z dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej (Dz. U. Nr 39, poz. 233 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) oraz z dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 3, poz. 13, z 1946 r. Nr 49, poz. 279, z 1957 r. Nr 39 poz. 172, z 1858 r. Nr 17 poz. 71 i 72 i z 1968 r. Nr 3, poz.6) należy do właściwości starosty, jako zadanie z zakresu administracji rządowej.";

2) w art. 11:

 1. w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "z 1961 r. Nr 32, poz. 161,",
 2. skreśla się pkt 1,
 3. w pkt 3 wyrazy "w art. 6 w ust. 3" zastępuje się wyrazami "w art. 2, w art. 6 w ust. 3",
 4. w pkt 4 wyrazy "w art. 2 w ust. 2" zastępuje się wyrazami "w art. 2";

3) w art. 14 w pkt 2, w art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Głównego Inspektora powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.";

4) w art. 14 w pkt 2, w art. 3 w ust. 2 wyraz "Zastępców" zastępuje się wyrazem "Zastępcę";

5) w art. 18 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 1 w ust. 2 wyrazy "państwowe i samorządowe" zastępuje się wyrazami "rządowe i samorządowe";";

6) w art. 18 w pkt 2, w art. 7a w ust. 3 wyraz "Zastępców" zastępuje się wyrazem "Zastępcę";

7) w art. 18 w pkt 3, w art. 8 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zastępcę wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków.";

8) w art. 18 w pkt 11, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O skreśleniu zabytku z rejestru decyduje Generalny Konserwator Zabytków, a w przypadku powołania właściwej specjalistycznej jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 10 ust. 2, Generalny Konserwator Zabytków, po zasięgnięciu opinii tej jednostki.";

9) w art. 18 pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) w art. 41:

 1. w ust. 2 i 3 wyrazy "Minister Kultury i Sztuki" zastępuje się wyrazami "Generalny Konserwator Zabytków",
 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Na wniosek Generalnego Konserwatora Zabytków, minister właściwy do spraw kultury może przekazać, w drodze rozporządzenia, uprawnienia określone w ust. 3 odpowiednim organom służby konserwatorskiej.";";

10) w art. 23 w pkt 1, w ust. 1 w pkt 3 wyraz "zlecenia" zastępuje się wyrazem "zalecenia";

11) w art. 23 w pkt 5 w lit. a) oraz w pkt 6 w lit. b) wyrazy "Inspektor sanitarny" zastępuje się wyrazami "Powiatowy (miejski w miastach na prawach powiatu), portowy lub kolejowy inspektor sanitarny";

12) w art. 23 w pkt 6 w lit. c), w ust. 6 wyrazy "Organy jednostek samorządu terytorialnego właściwe" zastępuje się wyrazami "Zarząd powiatu właściwy";

13) w art. 23 w pkt 10 po wyrazie "bądź" dodaje się wyraz "wojewódzki" oraz po wyrazach "sprawie przez" dodaje się wyraz "wojewódzkiego";

14) w art. 23 w pkt 13 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) w ust. 2 wyrazy "powiatowy (miejski, dzielnicowy) lub portowy inspektor sanitarny" zastępuje się wyrazami "powiatowy (miejski w miastach na prawach powiatu, portowy lub kolejowy inspektor sanitarny";";

15) w art. 24 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) art. 4202 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4202. Jeżeli jednak szkoda została wyrządzona przez funkcjonariusza jednostki samorządu terytorialnego przy wykonywaniu określonych ustawami zadań z zakresu administracji rządowej lub zleconych przez ustawy albo powierzonych, odpowiedzialność za szkodę ponoszą Skarb Państwa i jednostka samorządu terytorialnego solidarnie.";";

16) w art. 25 w pkt 2 wyraz "terminie" zastępuje się wyrazem "organami";

17)) w art. 25 skreśla się pkt 3;

18) w art. 26 w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 54a" zastępuje się wyrazami "art. 54b" oraz oznaczenie "Art. 54a." zastępuje się oznaczeniem "Art. 54b.";

19) w art. 27 w pkt 4:

 1. w art. 2a dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  "2a. Zastępcę Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.",
 2. w art. 2b dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  "2a. Zastępcę wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych.";

20) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i Nr 91, poz. 456 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369 i Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2, w art. 9, w art. 22 w ust. 2-5, w art. 23, w art. 24 w ust. 2, w art. 27 , w art. 28 w ust. 2 oraz w art. 34 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz "Państwowej";

2) w art. 13a w ust. 3 skreśla się wyraz "państwowego";

3) w art. 17:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, ogólne zasady wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych i używek w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu takie artykuły.",

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, ogólne zasady wewnętrznej kontroli przestrzegania higieny w zakładach produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu artykuły, o których mowa w ust. 1.".";

21) w art. 30 w pkt 1, w ust. 2 po wyrazie "obowiązany" dodaje się wyrazy " , w miarę możliwości,";

22) w art. 33 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) w art. 18 w ust. 1 skreśla się pkt 5 - 8;";

23) w art. 33 skreśla się pkt 9;

24) w art. 33 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) w art. 49 w ust. 2 wyrazy "naczelnik powiatu" zastępuje się wyrazami "wójt, burmistrz (prezydent miasta)";";

25) w art. 33 dodaje się pkt 37a w brzmieniu:

"37a) w art. 101 w ust. 1 wyrazy "naczelnika powiatu" zastępuje się wyrazami "wójta, burmistrza (prezydenta miasta)";";

26) w art. 33 pkt 39 otrzymuje brzmienie:

"39) w art. 106:

  1. w ust. 1 skreśla się wyraz "państwowej",
  2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarstw domowych, potrzeb zakładów żywienia zbiorowego, zakładów produkujących środki spożywcze, farmaceutyczne, kosmetyczne, lód albo potrzeb zakładów kąpielowych i pływalni oraz w kąpieliskach, a także zasady sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej.";";

27) w art. 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 18 w ust. 4 wyrazy "dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje się wyrazem "starosty";";

28) w art. 36 przed pkt 1 dodaje się pkt ...) w brzmieniu:

"...) w art. 7 w ust. 1 wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami "jednostek samorządu terytorialnego";";

29) w art. 36 skreśla się pkt 1, 10 i 12;

30) w art. 36 w pkt 11 wyrazy "z listy wojewody" zastępuje się wyrazami "z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa";

31) w art. 36 w pkt 21 w lit. e), w ust. 5 wyrazy "10%, a powiatowego funduszu 5%" zastępuje się wyrazami "20%, a powiatowego funduszu 10%";

32) w art. 36 w pkt 22, w art. 87d w ust. 1 po wyrazach "z roku poprzedniego" dodaje się wyrazy "przypadających na 1 mieszkańca";

33) w art. 36 w pkt 23 w lit. a), w ust. 5 w pkt 2 wyraz "przewodniczący" zastępuje się wyrazem "przedstawiciel";

34) w art. 36 dodaje się pkt 34a w brzmieniu:

"34a) w art. 106a skreśla się wyraz "Państwowej";";

35) w art. 37 w pkt 1 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Od decyzji wydawanych przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przysługuje stronie odwołanie do wojewody.";";

36) w art. 37 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W razie likwidacji pracowniczego ogrodu działkowego wojewoda przydzieli na koszt zainteresowanego podmiotu teren zastępczy, nie mniejszy od dotychczasowego, w takim terminie, aby można było założyć nowy ogród przed zaprzestaniem działalności ogrodu likwidowanego.".";

37) w art. 38 w pkt 5, w art. 36 w ust. 3 po wyrazie "organizacjami" dodaje się wyraz "związkowymi";

38) w art. 38 w pkt 6 skreśla się lit. a);

39) w art. 38 w pkt 7 w lit. a) po wyrazach "organu prowadzącego" dodaje się wyrazy "szkołę lub placówkę", po wyrazach "organ prowadzący szkołę" dodaje się wyrazy "lub placówkę" oraz po wyrazach "w szkole" dodaje się wyrazy "lub placówce";

40) w art. 38 w pkt 12 skreśla się wyrazy "z dnia 7 września 1991 r." oraz wyrazy "(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r., Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943)";

41) w art. 39, w art. 18 skreśla się ust. 4;

42) w art. 41 w pkt 1, art. 38 otrzymuje brzmienie:

"Art. 38. Izbę adwokacką stanowią adwokaci i aplikanci adwokaccy, mający siedzibę zawodową na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka biorąc pod uwagę w szczególności podział terytorialny administracji sądowej.";

43) w art. 41 w pkt 3 skreśla się lit. b) i oznaczenie lit. a);

44) w art. 42 w pkt 1 w lit. b) wyraz "uwzględniając" zastępuje się wyrazami "biorąc pod uwagę";

45) w art. 47 w pkt 4 w lit. b) wyrazy "Rada Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw zdrowia";

46) w art. 47 w pkt 6 w lit. c), w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz domów pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu";

47) w art. 48 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 78 w ust. 3:

 1. w pkt 1 wyrazy "dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje się wyrazem "starosta",
 2. w pkt 2 wyrazy "dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje się wyrazem "starosty",
 3. w pkt 3 wyrazy "dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje się wyrazem "starosty";";

48) w art. 48 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 901:

 1. w ust. 2 wyrazy "wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje się wyrazami "powiatowego urzędu pracy",
 2. w ust. 3 wyrazy "dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje się wyrazem "starosty",
 3. w ust. 4 wyrazy "dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje się wyrazem "starosta";";

49) w art. 49 w zdaniu wstępnym po wyrazach "o narodowym zasobie archiwalnym" dodaje się wyrazy "i archiwach";

50) w art. 49 w pkt 3 wyrazy "państwowej jednostki organizacyjnej" zastępuje się wyrazami "państwowe jednostki organizacyjne";

51) w art. 49 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) w art. 12 po wyrazach "państwowe jednostki organizacyjne" stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "organy jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne";";

52) w art. 49 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) w art. 18 w ust. 1, w art. 19 i w art. 25 w ust. 2 wyraz "państwowej" zastępuje się wyrazem "rządowej";";

53) w art. 49 dodaje się pkt 6-8) w brzmieniu:

"6) w art. 22 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) archiwa zakładowe organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych,";

7) w art. 33 w ust. 1 po wyrazach "państwowych jednostkach organizacyjnych" dodaje się wyrazy "oraz w jednostkach samorządu terytorialnego i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych";

8) w art. 36 w ust. 1 po wyrazach "W państwowych" dodaje się wyrazy "i samorządowych";";

54) w art. 50 w pkt 2, w art. 8 w ust. 1:

 1. w pkt 1 wyrazy " do lokalnego i ponadgminnego transportu zbiorowego przez wojewodę, starostę lub" zastępuje się wyrazami "do wojewódzkiego, powiatowego albo gminnego transportu zbiorowego odpowiednio przez wojewodę, starostę," ,
 2. w pkt 2:

"a) ministra właściwego do spraw transportu albo wojewodę - w odniesieniu do przewoźników, wobec których odpowiednio minister albo wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego,

b) ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do przewoźników, wobec których minister pełni funkcję organu założycielskiego albo wykonuje uprawnienia z akcji lub udziałów,",

"c) marszałka województwa albo starostę - w odniesieniu do przewoźników, wobec których odpowiednio zarząd województwa albo powiatu wykonuje uprawnienia z akcji lub udziałów,

d) zarząd gminy lub powiatu w odniesieniu do odpowiednio gminnego lub powiatowego transportu zbiorowego.";

55) w art. 51 w pkt 6, w art. 11 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zastępcę wojewódzkiego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora sanitarnego.";

56) w art. 51 w pkt 6, w art. 11 dodaje się ust.2a w brzmieniu:

"2a. Zastępcę powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje starosta na wniosek powiatowego inspektora sanitarnego.";

57) w art. 51 w pkt 8, w art. 12a w ust. 7 po wyrazach "o których" dodaje się wyraz "mowa";

58) w art. 51 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) w art. 15:

  1. w ust. 1 wyrazy "Państwowy inspektor sanitarny" zastępuje się wyrazami "Inspektor sanitarny",
  2. w ust. 3 wyrazy "prowadzona jest" zastępuje się wyrazami "może być prowadzona";";

59) w art. 51 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) skreśla się art. 18;";

60) w art. 51 dodaje się pkt 12b w brzmieniu:

"12b) w art. 19 skreśla się wyrazy "i 18 ust. 1";";

61) w art. 52 w pkt 10, w art. 18:

 1. w ust. 5 skreśla się zdanie drugie,
 2. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  "6. Wykonywanie zadań zarządu dróg krajowych, z wyłączeniem autostrad, należy do zarządów województw jako zadanie z zakresu administracji rządowej.",
 3. ust. 7 otrzymuje brzmienie:
  "7. Od decyzji administracyjnych wydanych w zakresie, o którym mowa w ust. 6, przysługuje odwołanie do Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.",
 4. ust. 8 skreśla się;

62) w art. 52 w pkt 10, w art. 19 w ust. 4 po wyrazie "publicznymi" dodaje się wyrazy "lub ich częściami";

63) w art. 52 w pkt 10, w art. 21 w ust. 2 wyrazy "art. 18 ust. 5" zastępuje się wyrazami "art. 18 ust. 6";

64) w art. 53 w pkt 4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) w ust. 3 wyraz "obwieszczenia" zastępuje się wyrazem "rozporządzenia";";

65) w art. 53 w pkt 5, w art. 17a w ust. 2 wyraz "Ustanawianie" zastępuje się wyrazem "Ustawianie";

66) w art. 53 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) w art. 22 w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Regulaminy Państwowej Straży Rybackiej ustalają wojewodowie.";";

67) w art. 55 po wyrazach "organy jednostek samorządu terytorialnego" dodaje się wyrazy "i samorządowych jednostek organizacyjnych";

68) w art. 56 przed pkt 1 dodaje się pkt …) w brzmieniu:

"…) preambułę ustawy skreśla się;";

69) w art. 56 skreśla się pkt 2;

70) w art. 56 w pkt 4:

 1. w lit. a) wyrazy "odpowiednio przez Przewodniczącego Komitetu lub zarząd województwa" zastępuje się wyrazami "przez organ założycielski",
 2. w lit. b) wyrazy "odpowiednio Przewodniczący Komitetu lub zarząd województwa" zastępuje się wyrazami "organ założycielski";

71) skreśla się art. 57;

72) w art. 59 przed pkt 1 dodaje się pkt ...) w brzmieniu:

"...) w art. 2:

 1. skreśla się ust. 2,
 2. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich, ich liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada Lekarska na wniosek zjazdów okręgowych, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.";";

73) w art. 61 w pkt 32, w art. 41a ust.1 wyrazy "art. 6c" zastępuje się wyrazami "art. 6a ust. 4";

74) w art. 63 w pkt 2 skreśla się lit. a) i oznaczenie lit. b);

75) w art. 63 w pkt 10, w art. 11:

 1. w ust. 4 po wyrazie "wymaga" dodaje się wyraz "niezwłocznie",
 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Jeżeli właściwy komendant Policji kwestionuje podstawę prawną żądania, o którym mowa w ust. 1, albo nie jest w stanie wykonać tego żądania - przedkłada niezwłocznie sprawę komendantowi Policji wyższego stopnia, który podejmuje decyzję o jego wykonaniu bądź niezwłocznie przedstawia to żądanie wojewodzie.",
 3. ust. 6 otrzymuje brzmienie:
  "6. Wojewoda niezwłocznie stwierdza czy żądanie, o którym mowa w ust. 1, narusza prawo. Żądanie naruszające prawo jest nieważne.";

76) w art. 63 w pkt 12, w art. 13 w ust. 4 po wyrazie "zwiększeniu" dodaje się wyrazy "ponad liczbę ustaloną na zasadach określonych w art. 12 ust. 2";

77) w art. 63 w pkt 28, w art. 62 w ust. 1 po wyrazie "przełożonego" dodaje się wyrazy "lub komendanta wojewódzkiego";

78) w art. 63 skreśla się pkt 32;

79) w art. 64 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 7 wyrazy "Organy państwowe lub organy samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "Organy administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego";";

80) w art. 65 w pkt 1 w lit. c):

 1. w zdaniu wstępnym wyrazy "pkt 11 i 12" zastępuje się wyrazami "pkt 11 - 14",
 2. w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:

"13) placówce opiekuńczo wychowawczej - oznacza to domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ogniska wychowawcze, świetlice i kluby środowiskowe, działające na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r, Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943),

14) ośrodkach adopcyjno - opiekuńczych - oznacza to jednostkę inicjującą i wspomagającą zastępcze formy opieki i wychowania rodzinnego, działającą na podstawie ustawy o systemie oświaty.";

81) w art. 65 w pkt 4, w art. 10a:

 1. w pkt 9 skreśla się wyrazy "z wyłączeniem ośrodków, o których mowa w art. 11a pkt 1,",
 2. w pkt 10 skreśla się wyrazy "z zastrzeżeniem art. 11a pkt 4,",
 3. w pkt 12 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 13 - 18 w brzmieniu:

13) organizowanie i zapewnianie funkcjonowania powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

14) przyznawanie oraz wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą osobom bezdomnym, przebywającym na terenie powiatu, które zerwały w sposób trwały związki z gminą, na terenie której miało miejsce zdarzenie powodujące bezdomność,

15) pokrywanie kosztów podstawowej opieki zdrowotnej osobom bezdomnym, o których mowa w pkt 5,

16) przyznawanie specjalnego świadczenia pieniężnego dla osób opuszczających niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów dla nieletnich i rodzin zastępczych,

17) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,

18) organizowanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodków adopcyjno - opiekuńczych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.";

82) w art. 65 w pkt 5:

 1. w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 11b",
 2. skreśla się art. 11a,
 3. art. 11b oznacza się jako art. 11a;

83) w art. 65 w pkt 6, w art. 12 w pkt 6 po wyrazach "status uchodźcy" dodaje się wyrazy "oraz udzielanie pomocy na podstawie rządowego programu";

84) w art. 65 w pkt 6, w art. 12:

 1. dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
 2. dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi w drodze rozporządzenia kwalifikacje osób, za pośrednictwem których wojewoda wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1, a w szczególności kwalifikacje osób bezpośrednio wykonujących funkcje nadzoru i kontroli określone w ust. 1 w pkt 3 i 4.";

85) w art. 65 w pkt 8 w lit. a), w ust. 1 skreśla się wyrazy "przez rodzinę i gminę";

86) w art. 65 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) art. 33 otrzymuje brzmienie:

"Art. 33. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić rządowe programy pomocy społecznej mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin oraz określa kryteria, zasady, tryb, formę i wysokość świadczeń przyznawanych w ramach programu oraz środki finansowe na jego realizację.";";

87) w art. 65 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) w art. 35 skreśla się ust. 4a;";

88) w art. 65 pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) art. 48 otrzymuje brzmienie:

"Art. 48. 1. W powiecie tworzy się funkcję powiatowego pełnomocnika do spraw rodziny, którą pełni kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie.

2. Do zadań powiatowego pełnomocnika do spraw rodziny należy inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz kształtowania i realizacji polityki państwa wobec rodziny, w szczególności:

  1. dokonywanie analiz i ocen sytuacji społecznej i bytowej rodzin, w tym rodzin wielodzietnych, patologicznych, zagrożonych patologią społeczną lub będących w trudnej sytuacji,
  2. negocjowanie i koordynowanie działań umożliwiających rodzinie wykorzystywanie jej praw do godnego realizowania zadań,
  3. opiniowanie, udział w opracowywaniu i, w miarę potrzeby, przygotowywanie projektów, programów działań i regulacji prawnych służących poprawie bytowych, społecznych i kulturowych warunków życia rodziny,
  4. propagowanie wartości dotyczących rodziny i wychowania młodego pokolenia, także w zakresie przystosowania do życia społecznego,
  5. współpraca z instytucjami szczebla wojewódzkiego odpowiedzialnymi za programy edukacyjne i wychowawcze,
  6. inspirowanie i wspieranie działalności grup, organizacji i środowisk, działających w danym powiecie na rzecz rodziny.

3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 2, odbywa się w szczególności przez:

  1. dokonywanie analiz i ocen sytuacji społecznej dzieci i młodzieży oraz warunków ich rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska sieroctwa, niepełnosprawności, zagrożenia patologiami społecznymi, a także ich wpływu na poziom życia oraz rozwój młodzieży,
  2. inicjowanie działań w zakresie kształtowania właściwych warunków życia dzieci i młodzieży, gwarancji respektowania ich praw i ochrony interesów, w tym:

  1. rozwiązywania problemów sieroctwa naturalnego i społecznego oraz opieki zastępczej,
  2. przeciwdziałania społecznym patologiom dotykającym dzieci i młodzieży oraz minimalizowania ich skutków,
  3. zaspokajania potrzeb zdrowotnych, wychowawczych, socjalnych, kulturowych, integracyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  4. rozwijania pozaszkolnych, instytucjonalnych form pobudzania aktywności intelektualnej i fizycznej dzieci i młodzieży, w celu stworzenia optymalnych warunków ich rozwoju i samorealizacji,
  5. wspierania działalności organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz dzieci i młodzieży.

4. Powiatowy pełnomocnik do spraw rodziny przedstawia radzie powiatu analizy i wnioski w zakresie swojego działania.";";

89) w art. 65 w pkt 27 skreśla się art. 55d;

90) w art. 65 w pkt 27, art. 55 f otrzymuje brzmienie:

"Art. 55f. Do czasu wprowadzenia indywidualnego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej, powiaty otrzymują z budżetu państwa dotację na pomoc społeczną, uwzględniającą liczbę miejsc w prowadzonych domach pomocy społecznej. Algorytm dotacji określa minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w drodze rozporządzenia wydanego po zasięgnięciu opinii strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.";

91) w art. 65 w pkt 28 wyrazy "w art. 20 w ust. 1, 4, 5, 6 i 7 pkt 1, 2, 3 oraz w ust. 3 i 7 w pkt 4 oraz w ust. 8" zastępuje się wyrazami "w art. 20 w ust. 1, 3, 4, 5, 6, 7 w pkt 1, 2, 3 i 4, w ust. 8 oraz w art. 35 w ust. 5";

92) w art. 68 przed pkt 1 dodaje się pkt …) w brzmieniu:

"…) w art. 1 w ust. 2 wyraz "państwowej" zastępuje się wyrazem "rządowej";";

93) w art. 68 w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w art. 14 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy "organów administracji państwowej, rządowej lub organów samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "organów administracji rządowej lub jednostek samorządu terytorialnego".";

94) w art. 70 w pkt 1, w art. 73 w ust. 1 skreśla się pkt 3;

95) w art. 74 przed pkt 1 dodaje się pkt ...) w brzmieniu:

...) w art. 7 wyrazy "Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw wyznań religijnych";";

96) w art. 75 w pkt 4 dodaje się lit. a1 ) w brzmieniu:

"a1 ) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zastępcę Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska na wniosek Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.",";

97) w art. 75 w pkt 5 w lit. a), w ust. 2 wyrazy "wojewoda w porozumieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw środowiska w uzgodnieniu z właściwym wojewodą";

98) w art. 75 w pkt 5 dodaje się lit. a1 ) w brzmieniu:

"a1 ) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zastępcę wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.",";

99) w art. 75 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) po art. 8 dodaje się art. 8a i 8b w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska ustala ogólne kierunki działania organów Inspekcji lub - w przypadku nadzwyczajnego zagrożenia środowiska w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska - szczegółowe zasady postępowania inspektorów, a także zasady ich współdziałania z innymi organami administracji publicznej.

2. Rada powiatu i sejmik województwa przynajmniej raz na rok rozpatrują informacje właściwego inspektora o stanie środowiska na obszarze powiatu lub województwa. Na żądanie właściwej rady gminy, rady powiatu lub sejmiku województwa informację taką właściwy inspektor ochrony środowiska obowiązany jest składać w każdym czasie. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska informuje zarząd powiatu i zarząd województwa o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu.

3. W związku z przedłożoną informacją, o której mowa w ust. 2, radzie powiatu służy prawo do określania, w drodze uchwały, kierunków działania właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia na danym obszarze należytej ochrony środowiska.

4. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska starosta, wójt, burmistrz (prezydent miasta) może wydać właściwemu organowi inspekcji ochrony środowiska polecenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

5. Uchwała podjęta na podstawie ust. 3 lub polecenie wydane na podstawie ust. 4 nie mogą dotyczyć wykonania konkretnych czynności służbowych ani określać sposobu wykonania zadania przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska, lecz powinny ustalać przedmiot działania lub wskazywać stan niezgodny z prawem, o którego usunięcie chodzi.

6. Organ jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie informuje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęciu uchwały lub wydaniu polecenia, o których mowa w ust. 3 - 5.

Art. 8b. 1. Starosta, wójt, burmistrz (prezydent miasta) ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść polecenia wydanego na podstawie art. 8a ust. 4.

2. Polecenie przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie.

3. Polecenie podlega niezwłocznemu wykonaniu. Właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska natychmiast przedkłada sprawę Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia albo jeżeli polecenie narusza prawo.

4. Polecenie naruszające prawo jest nieważne. O ważności polecenia rozstrzyga wojewoda.";";

100) w art. 75 w pkt 9 przed lit. a) dodaje się lit. ...) w brzmieniu:

"...) w ust. 1 skreśla się wyraz "Państwową",";

101) w art. 76 w pkt 6, w art. 14:

 1. w ust. 4 i 7 wyrazy "ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa" zastępuje się wyrazami " ratownictwa, ochrony cywilnej i przeciwpożarowej",
 2. w ust. 8 wyrazy "Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw wewnętrznych";

102) w art. 76 w pkt 6, w art. 14 w ust. 6 skreśla się wyraz "szczegółowe";

103) w art. 76 w pkt 11, w art. 21b:

 1. w pkt 1 wyrazy "oraz innych miejscowych zagrożeń" zastępuje się wyrazami "i innych miejscowych zagrożeń oraz organizowanie systemu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i alarmowania na obszarze powiatu",
 2. w pkt 2 po wyrazie "powiatu" dodaje się wyrazy "oraz planowanie materiałowo-techniczne na potrzeby likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń i innych miejscowych zagrożeń",
 3. w pkt 3 po wyrazach "w skład" dodaje się wyraz "krajowego",
 4. w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) ustalanie planów ratowniczych obszaru powiatu,

6) usuwanie skutków innych miejscowych zagrożeń.";

104) w art. 77:

 1. w pkt 9, w art. 12 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy "art. 10 ust. 2 pkt 2 lit. b) i c)" zastępuje się wyrazami "art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c)",
 2. w pkt 10, w art. 13 w ust. 2 wyrazy "art. 12 ust. 4" zastępuje się wyrazami "art. 12 ust. 3"

105) w art. 78 w pkt 1, w art. 8 w ust. 1 w zdaniu wstępnym po wyrazie "utworzony" dodaje się wyrazy "i prowadzony";

106) w art. 78 w pkt 6, w art. 45 w ust. 1 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) przedstawiciel wyłoniony przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - w zakładzie utworzonym przez organ gminy, powiatu lub samorządu województwa,";

107) w art. 80 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 41 w pkt 2 oraz w art. 45 w ust. 2 wyrazy "państwowego nadzoru farmaceutycznego" zastępuje się wyrazami "Inspekcji Farmaceutycznej";

108) w art. 80 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w tytule rozdziału 6, w art. 50 oraz w art. 52 użyte w różnych przypadkach wyrazy "Państwowy Nadzór Farmaceutyczny" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Inspekcja Farmaceutyczna";";

109) w art. 80 w pkt 5, w art. 51 w pkt 7 wyrazy "odurzającymi i psychotropowymi" zastępuje się wyrazami "odurzającymi, psychotropowymi i prekursorami";

110) w art. 80 w pkt 7 po wyrazach "w ust. 2" dodaje się wyrazy "oraz w art. 69";

111) w art. 80 w pkt 9, w art. 55 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zastępcę wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.";";

112) w art. 80 w pkt 11, art. 57 otrzymuje brzmienie:

"Art. 57. 1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny kieruje wojewódzkim inspektoratem inspekcji farmaceutycznej.

2. Przy wojewódzkim inspektorze farmaceutycznym może działać laboratorium kontroli jakości leków, prowadzone w formie zakładu budżetowego.";

113) w art. 81 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 6 w pkt 2 przecinek na końcu zastępuje się kropką i skreśla się pkt 3;";

114) w art. 81 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 9 skreśla się ust. 1 i oznaczenie ust. 2;";

115) w art. 81 w pkt 6 dodaje się lit. a1) w brzmieniu:

"a1) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wojewoda w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska może znieść ochronę rezerwatową.";";

116) art. 82 otrzymuje brzmienie:

"Art. 82. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 w ust. 3 wyrazy "rejonowego organu rządowej administracji ogólnej" zastępuje się wyrazem "starosty";

2) w art. 24:

a) w ust. 4 wyrazy "rejonowy organ rządowej administracji ogólnej" zastępuje się wyrazami "starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej",

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) jednostce samorządu terytorialnego - na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu ich zadań własnych,".";

117) w art. 83 w pkt 1 w lit. b), ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Mecenat, o którym mowa w ust. 2 i 3, sprawują także organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ich właściwości.";

118) w art. 83 w pkt 3, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw kultury w drodze rozporządzenia, a organy samorządu terytorialnego w drodze uchwały, określą szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz ich wysokość.";

119) w art. 83 w pkt 4, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw kultury w drodze rozporządzenia, a organy samorządu terytorialnego w drodze uchwały, określą szczegółowe zasady i tryb przyznawania stypendiów, o których mowa w ust. 1, oraz ich wysokość.";

120) w art. 83:

 1. w pkt 8 skreśla się lit. b),
 2. pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. 1. Tworzy się wykaz obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej.

2. Minister właściwy do spraw kultury określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wpisywania obiektów do wykazu, o którym mowa w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw kultury ustali, w drodze rozporządzenia, wykaz obiektów, o których mowa w ust. 1.";";

121) w art. 83 w pkt 10 w lit. b) w zdaniu wstępnym po wyrazach "ust. 4a" dodaje się wyrazy " i 4b" oraz w ust. 4a skreśla się zdanie czwarte i dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

"4b. Minister właściwy do spraw kultury określi, w drodze rozporządzenia, zasady zawierania kontraktów menedżerskich, o których mowa w ust. 4a.";

122) w art. 83 w pkt 12 wyrazy "z wyłączeniem" zastępuje się wyrazami "z zastrzeżeniem";

123) w art. 83 w pkt 13 w lit. a), w ust. 1 po wyrazie "terytorialnego" dodaje się wyrazy " , za jej zgodą,";

124) w art. 83 w pkt 13 w lit. c) wyrazy "państwowych instytucji kultury" zastępuje się wyrazami "prowadzonego przez organ administracji rządowej";

125) w art. 83 w pkt 14, w art. 21b w ust. 1 po wyrazie "zwrócić" dodaje się wyraz "właściwemu";

126) w art. 83 w pkt 17 po wyrazach "majątku ruchomego" dodaje się wyrazy " , z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2 i 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury," oraz skreśla się wyrazy "przekazanych im przez organizatora";

127) w art. 83 w pkt 18 wyrazy "jest samorząd" zastępuje się wyrazami "są jednostki samorządu terytorialnego";

128) w art. 85 w pkt 1:

 1. w lit. a) wyrazy "marszałek województwa" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw pracy",
 2. w lit. b) wyrazy "Marszałek województwa" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw pracy",
 3. w lit. c) wyrazy "marszałka województwa" zastępuje się wyrazami "dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy";

129) w art. 85 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 8 w ust. 1 wyrazy "dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy" zastępuje się wyrazami "marszałek województwa";";

130) w art. 85 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 12 w ust. 4 wyrazy "dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy" zastępuje się wyrazami "marszałkowie województw";";

131) w art. 85 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. Kompetencje marszałka województwa są wykonywane w jego imieniu przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.";";

132) w art. 85 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w art. 15 w ust. 2 w pkt 1a wyrazy "dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy" zastępuje się wyrazami "marszałków województw";";

133) w art. 86, w art. 3a po wyrazie "Polskiej" dodaje się wyrazy "na realizację zadań, określonych w art. 3 ust. 1";

134) w art. 89 przed pkt 1 dodaje się nowy pkt ...) w brzmieniu:

...) w art. 3 w ust. 2 wyrazy "Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw wyznań religijnych";";

135) w art. 90 w pkt 1 w lit. a), w ust. 4 w zdaniu pierwszym kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "jeżeli mienie to jest związane z realizacją ich zadań własnych.";

136) w art. 90 w pkt 1 w lit. a) , w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Zbycie mienia w drodze darowizny może być również dokonane na rzecz gminy, związku gmin, powiatu, związku powiatów lub województw, jeżeli mienie to jest związane z realizacją ich zadań innych, niż własne.";

137) w art. 91 w pkt 3 po wyrazach "w art. 12" dodaje się wyrazy "w ust. 1 w pkt 6 i";

138) w art. 91 w pkt 9, w art. 83 w ust. 1 skreśla się wyrazy "art. 77,";

139) w art. 93 w pkt 2 po wyrazie "tworzone" dodaje się wyrazy "i utrzymywane";

140) w art. 93 w pkt 3, art. 10 otrzymują brzmienie:

"Art. 10. 1. Za świadczenia zdrowotne udzielane przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki zdrowotnej osobom chorym psychicznie lub upośledzonym umysłowo nie pobiera się opłat.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, przebywającym w publicznym szpitalu psychiatrycznym przysługują ponadto leki i artykuły sanitarne oraz pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, za które nie pobiera się opłat.";

141) w art. 93 skreśla się pkt 4;

142) art. 94 otrzymuje brzmienie:

"Art. 94. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 27, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 382) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, funduszy celowych oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, z zastrzeżeniem art. 80 ust. 1,",

b) w pkt 7 wyrazy "budżetów gmin" zastępuje się wyrazami "budżetów jednostek samorządu terytorialnego";

2) w załączniku nr 7 w ust. 2 w pkt 4 wyraz "gminy" zastępuje się wyrazami "jednostki samorządu terytorialnego".";

143) w art. 98 w pkt 4, w art. 4:

a) dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Zadania określone w ust. 4, Prezes Krajowego Urzędu Pracy wykonuje przy pomocy Krajowego Urzędu Pracy.",

b) w ust. 5 wyrazy "zadania wojewody w zakresie realizacji przepisów ustawy" zastępuje się wyrazami "sposób wykonywania zadań przez wojewodę w zakresie realizacji przepisów ustawy";

144) w art. 98 w pkt 6, w art. 5 w ust. 2 skreśla się wyrazy "wchodzący w skład urzędu marszałkowskiego";

145) w art. 98 w pkt 6, w art. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Kompetencje marszałka województwa, z wyłączeniem ust. 3 i 4 oraz art. 10 ust. 2 i 4, są wykonywane w jego imieniu przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy.";

146) w art. 98 w pkt 7, w art. 6 w pkt 8 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) wykonywanie zadań określonych w odrębnych przepisach.";

147) w art. 98 w pkt 8, w art. 6a w pkt 6 po wyrazach "Funduszu Pracy" dodaje się wyrazy "oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych";

148) w art. 98 w pkt 8, w art. 6b ust. 1 po wyrazach "powiatowe urzędy pracy" dodaje się wyrazy "jako jednostki organizacyjne";

149) w art. 98 w pkt 8, w art. 6b dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Kompetencje starosty, z wyłączeniem ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 3 i 4, są wykonywane w jego imieniu przez kierownika powiatowego urzędu pracy.";

150) w art. 98 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) w art. 19 w ust. 1 i 2, w art. 22a w ust. 1, w art. 31 w ust. 6, w art. 37e w ust. 1 i 2 oraz w art. 37f w ust. 1 wyrazy "Rejonowy urząd pracy" zastępuje się wyrazem "Starosta";";

151) w art. 98 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

"21a) w art. 37f w ust. 1 wyrazy "rejonowy urząd pracy" zastępuje się wyrazem "starosta";";

152) w art. 98 pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) art. 45 otrzymuje brzmienie:

"Art. 45. Minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, zasady organizacji i funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy.";";

153) w art. 98 w pkt 30 w lit. c) pierwsze tiret otrzymuje brzmienie:

"- skreśla się wyrazy "za zgodą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej może dokonywać lub z inicjatywy Ministra Pracy i Polityki Socjalnej",";

154) w art. 98 w pkt 31, art. 57a otrzymuje brzmienie:

"Art. 57a. 1. Prezes Krajowego Urzędu Pracy przekazuje środki finansowe Funduszu Pracy przeznaczone na wypłatę zasiłków, o których mowa w art. 6, oraz innych świadczeń obligatoryjnych, za pośrednictwem wojewodów kierownikom powiatowych urzędów pracy.

2. Prezes Krajowego Urzędu Pracy wspiera regionalną politykę w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 8, dotacją z Funduszu Pracy przyznawaną w ramach wieloletnich programów rozwojowych, o których mowa w przepisach o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.";

155) w art. 100 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. Od decyzji wydawanych przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przysługuje stronie odwołanie do wojewody.";";

156) w art. 100 w pkt 2 wyrazy "użyty w art. 17 w pkt 4" zastępuje się wyrazami "użyty w art. 1 w ust. 1 w pkt 2, w art. 3 w ust. 2 w pkt 5, w art. 17 w pkt 4, w art. 36 w ust. 1";

157) w art. 107 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 10:

  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. PKP tworzy, likwiduje, przekształca oraz utrzymuje, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, zwane "kolejową służbą zdrowia".",
  2. skreśla się ust. 3;";

158) w art. 107 w pkt 2 wyrazy "jednostek samorządu terytorialnego lub państwowej jednostki organizacyjnej" zastępuje się wyrazami "jednostki samorządu terytorialnego, państwowej jednostki organizacyjnej lub zakładu opieki zdrowotnej";

159) w art. 107 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) w art. 44:

  1. w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1) tworzenia z nich odrębnych przedsiębiorstw państwowych lub innych jednostek organizacyjnych oraz zakładów opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej,",
  2. w ust. 4 w pkt 3 po wyrazach "przedsiębiorstwa państwowe" dodaje się wyrazy " , zakłady opieki zdrowotnej";

6) w art. 45 w ust. 1 po wyrazach "przedsiębiorstw państwowych" dodaje się wyrazy " , zakładów opieki zdrowotnej".";

160) w art. 108 w pkt 1 wyrazy "w art. 1" zastępuje się wyrazami "w art. 2";

161) w art. 108 w pkt 2 wyrazy "w art. 5" zastępuje się wyrazami "w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 oraz w art. 5 ust. 1";

162) w art. 108 w pkt 5 po wyrazach "w art. 39" dodaje się wyrazy "w ust. 1";

163) w art. 108 w pkt 7 w lit. a), w ust. 1 skreśla się wyrazy "Ochrony Roślin";

164) w art. 108 w pkt 8, w art. 43 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora.";

165) w art. 108 w pkt 14, w art. 49b w ust. 3 skreśla się wyraz "sanitarny";

166) w art. 109 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Obwody łowieckie wydzierżawia na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii zarządu gminy, w uzgodnieniu z dyrektorem regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej.";";

167) w art. 109 w pkt 4:

a) w lit. a) skreśla się wyrazy "i 2",

b) dodaje się lit. a1) w brzmieniu:

"a1) w ust. 2 po wyrazie "nadleśniczy" dodaje się wyrazy "działający z upoważnienia dyrektora regionalnej dyrekcji";";

168) w art. 110:

a) w pkt 2 w lit. a) po wyrazie "inspektoratu" dodaje się wyrazy "Inspekcji Nasiennej" oraz po wyrazie "inspektor" dodaje się wyrazy "inspekcji nasiennej",

  1. w pkt 3, w art. 52 w ust. 4 w pkt 2 po wyrazie "inspektora" dodaje się wyrazy "inspekcji nasiennej, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem"";

169) w art. 110 w pkt 3, w art. 52 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zastępcę Głównego Inspektora Inspekcji Nasiennej powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Głównego Inspektora.";

170) w art. 110 w pkt 3, w art. 52 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora.";

171) w art. 111:

a) w pkt 1, ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Izb Rolniczych, określi, w drodze rozporządzenia, liczbę i teren działania izb, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.",

b) skreśla się pkt 3;

172) skreśla się art. 113;

173) w art. 117 w pkt 1 wyrazy "art. 5 otrzymuje brzmienie" zastępuje się wyrazami "w art. 5 ust. 1 - 3 otrzymują brzmienie" oraz skreśla się wyrazy "Art.5.";

174) w art. 120 w pkt 8, w art. 12 w ust. 1 wyrazy "udziałów i obejmowania akcji" zastępuje się wyrazami "wkładów oraz obejmowania udziałów i akcji";

175) w art. 120 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) art. 22 otrzymuje brzmienie:

"Art. 22. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, zdecydować o likwidacji zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki akcyjnej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wniesienie na pokrycie kapitału spółki wkładu w postaci mienia zakładu budżetowego pozostałego po jego likwidacji.

2. Czynności związane z likwidacją zakładu budżetowego, w celu o którym mowa w ust. 1, wykonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.".";

176) w art. 126 w pkt 1 w lit. b) skreśla się wyraz "gospodarczy";

177) w art. 126:

 1. w pkt 6, w art. 20 w ust. 6 wyraz "którymi" zastępuje się wyrazem "którą",
 2. w pkt 10 wyrazy "z częściami planu, o których mowa" zastępuje się "z częścią planu, o której mowa";

178) w art. 126 w pkt 7, w art. 22 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W skład Urzędu Regulacji Energetyki wchodzi odział centralny w Warszawie oraz oddziały wojewódzkie.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, właściwość rzeczową oddziałów URE.";

179) w art. 127 w pkt 6, w art. 14 w ust. 6 po wyrazach "udzielane przez" dodaje się wyraz "publiczny";

180) w art. 128 w pkt 3 dodaje się lit. a1) w brzmieniu:

"a1) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zastępcę Głównego Lekarza Weterynarii powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii.",";

181) w art. 128 w pkt 4, w art. 36 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Graniczny lekarz weterynarii podlega wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii.";

182) w art. 128 w pkt 5, w art. 37:

 1. dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
  "1a. Zastępcę wojewódzkiego lekarza weterynarii powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii.",
 2. dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zastępcę powiatowego lekarza weterynarii powołuje i odwołuje starosta na wniosek powiatowego lekarza weterynarii.";

183) w art. 128 w pkt 6 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
"1. Wojewódzki, powiatowy i graniczny lekarz weterynarii kieruje odpowiednio wojewódzkim, powiatowym i granicznym inspektoratem weterynarii.
2. Graniczny inspektorat weterynarii jest oddziałem wojewódzkiego inspektoratu weterynarii.",

b) skreśla się ust. 3,";

184) w art. 129 w pkt 4, w art. 65 w ust. 1 w zdaniu drugim kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy";

185) w art. 129 skreśla się pkt 10;

186) w art. 130 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 97:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady, formy i tryb udzielania, przez organy administracji publicznej, osobom przybywającym do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej, pomocy, o której mowa w art. 10 ust. 4, ze środków budżetu państwa.";

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Tryb udzielania pomocy przez organy jednostek samorządu terytorialnego określają ich organy stanowiące.";";

187) w art. 131 w pkt 2:

 1. w lit. a), ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Utworzenie, zniesienie i łączenie państwowej uczelni zawodowej następuje na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego z inicjatywy własnej lub sejmiku województwa, zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego i Komisję Akredytacyjną Wyższego Szkolnictwa Zawodowego.",
 2. w lit. b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Przekształcenia państwowej uczelni zawodowej dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z sejmikiem województwa.",
 3. skreśla się lit. c);

188) w art. 131 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Statut nowo utworzonej państwowej uczelni zawodowej nadaje, na okres jednego roku, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego oraz sejmiku województwa.";";

189) w art. 131 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pierwszego rektora nowo utworzonej państwowej uczelni zawodowej powołuje, na okres jednego roku, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z sejmikiem województwa.";";

190) w art. 131 w pkt 5, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku zniesienia państwowej uczelni zawodowej jej majątek, po zaspokojeniu wierzytelności, staje się:

 1. własnością Skarbu Państwa, jeżeli uczelnia powstała na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego podjęty z inicjatywy własnej,
 2. własnością województwa, jeżeli uczelnia powstała na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego podjęty z inicjatywy sejmiku województwa.";

191) w art. 131 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w art. 21 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przeznaczenie majątku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, określa rozporządzenie Rady Ministrów o zniesieniu uczelni.";";

192) w art. 131 w pkt 6 wyrazy "jednostek samorządu terytorialnego" zastępuje się wyrazami "jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków";

193) w art. 131 skreśla się pkt 7 oraz w pkt 8 skreśla się lit. b) i oznaczenie lit. a);

194) w art. 132 w pkt 5, w art. 19:

 1. w ust. 2 wyrazy "Każda gmina" zastępuje się wyrazem "Gmina" oraz skreśla się wyraz "(samorządową)",
 2. w ust. 3 skreśla się wyraz "(samorządową)" oraz po wyrazie "wykonywać" i po wyrazie "porozumienia" dodaje się przecinki,
 3. w ust. 4 wyrazy "W każdym województwie samorząd" zastępuje się wyrazem "Samorząd" oraz skreśla się wyraz "(samorządową)";

195) w art. 132 w pkt 5, w art. 20 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie "Do zadań wojewódzkiej biblioteki publicznej należy:";

196) w art. 132 w pkt 6, w art. 20a:

 1. w ust. 1 wyrazy "Samorząd powiatu jest organizatorem powiatowej (samorządowej) biblioteki publicznej realizującej" zastępuje się wyrazami "Powiatowa biblioteka publiczna, realizuje" oraz wyraz "współdziałającej" zastępuje się wyrazem "współdziała",
 2. w ust. 2 po wyrazie "gmina" dodaje się przecinek;

197) w art. 135 w pkt 1, w art. 5 skreśla się ust. 4 - 8;

198) w art. 135 w pkt 4, w art. 22 dodaje się ust. 3 - 5 w brzmieniu:

"3. Organizowanie kolejowych publicznych przewozów pasażerskich o zasięgu wojewódzkim należy do zadań własnych samorządu województwa.

4. Zadanie, o którym mowa w ust. 3, jest realizowane w drodze umowy z przewoźnikami kolejowymi.

5. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 3, samorząd województwa otrzymuje także dotację celową z budżetu państwa.";

199) w art. 137 w pkt 1 w lit. a) wyrazy "regionalnych organizacji hodowców" zastępuje się wyrazami "właściwej izby rolniczej";

200) w art. 138 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) w art. 22 w ust. 1 wyrazy "Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa" zastępuje się wyrazem "wojewody";";

201) w art. 139 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Od decyzji wydanych przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przysługuje stronie odwołanie do wojewody.";";

202) w art. 139 w pkt 21 w lit a, w ust.1 po wyrazach "jednostkę organizacyjną" dodaje się wyrazy "nie posiadającą osobowości prawnej";

203) w art. 141 w pkt 2 w lit. b) wyrazy "albo, za ich zgodą, instytucji pomocy społecznej" zastępuje się wyrazami "albo, za jej zgodą, instytucji pomocy społecznej lub organów i instytucji właściwych do udzielania ulg, przywilejów i świadczeń przysługujących na podstawie odrębnych przepisów";

204) w art. 141 w pkt 2 w lit. d) po wyrazach "dokumentującej niepełnosprawność" dodaje się wyrazy "oraz organy uprawnione do jej wystawiania";

205) w art. 141 w pkt 6 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) w ust. 2 i 3 użyty w różnych przypadkach wyraz "dyrektor" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "starosta",";

206) w art. 141 w pkt 11 w lit. b) po wyrazach "samorządu terytorialnego" dodaje się wyrazy " , z tym że kompetencje przewidziane w ustawie dla marszałka województwa i starosty w zakresie zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu wykonują odpowiednio w ich imieniu - dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy i kierownik powiatowego urzędu pracy";

207) w art. 141 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) w art. 41 w ust. 3 wyraz "dyrektor" zastępuje się wyrazem "starosta";";

208) w art. 142 wyrazy "w pkt 10, 11 i 12" zastępuje się wyrazami "w pkt 9, 10, 11 i 12";

209) w art. 144:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) po użytych w art. 5, w art. 6 i w art. 264 w różnych przypadkach wyrazach "Skarb Państwa" dodaje się użyt
e w odpowiednich przypadkach wyrazy " , województwo, powiat";",

b) dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) po użytym w art. 22 w § 3 i w art. 65 w § 1 w zdaniu wstępnym i w pkt 3 w różnych przypadkach i liczbie wyrazie "gmina" dodaje się użyte w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazy " , powiat lub województwo";";

210) w art. 144 w pkt 3 po wyrazach "w art. 13 w § 1 w pkt 1 i 3" dodaje się wyrazy "oraz w art. 294 w § 1 w pkt 2";

211) w art. 144 w pkt 9 w lit. a) wyraz "stanowiące" zastępuje się wyrazami "z tytułu podatków stanowiących";

212) w art. 144 w pkt 15 po wyrazie "przewodniczącego" dodaje się wyraz "zarządu";

213) w art. 145 w pkt 6, w art. 13:

 1. w ust. 1 po wyrazie "osób" dodaje się wyraz "taksówką",
 2. skreśla się ust. 2,
 3. w ust. 3 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1";

214) w art. 145 w pkt 8, w art. 15 w pkt 2:

 1. w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "powinni ponadto",
 2. w lit. a) wyrazy "nie pozostawać" zastępuje się wyrazami "nie pozostają",
 3. w lit. b) wyraz "spełniać" zastępuje się wyrazem "spełniają";

215) w art. 146 w pkt 1 skreśla się lit. b) i oznaczenie lit. a);

216) w art. 146 w pkt 4 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dodaje się art. 6a w brzmieniu:

"Art. 6a. Od decyzji wydawanych przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przysługuje stronie odwołanie do wojewody.";

217) dodaje się art. 146b w brzmieniu:

"Art. 146b. Ilekroć w przepisach ustawy mówi się o staroście należy przez to także rozumieć przewodniczącego zarządu miasta na prawach powiatu.";

218) w art. 147 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Minister właściwy do spraw kultury przejmuje do prowadzenia:

 1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu,
 2. Muzeum Narodowe w Gdańsku,
 3. Muzeum Sztuki w Łodzi,
 4. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice.";

219) w art. 147 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Mienie państwowych instytucji kultury, o których mowa w ust. 1 - 3 i ust. 4 pkt 1, staje się z dniem ich przejęcia mieniem w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym i art. 47 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa, właściwej jednostki samorządu terytorialnego.";

220) dodaje się art. 148a w brzmieniu:

"Art. 148a. 1. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które do dnia 1 stycznia 1999r. nie uzyskają wpisu do rejestru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z tym dniem stają się z mocy prawa samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Nie uchybia to przepisom o rejestracji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

2. Kierownicy publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które nie staną się do dnia 31 października 1998 r. zakładami samodzielnymi, przedstawią niezwłocznie po tym terminie organowi, który utworzył zakład, program naprawczy.

3. Dotychczasowe organy założycielskie do dnia 31 października 1998 r. upoważniają kierowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nie będących zakładami samodzielnymi, do zawarcia z komisarzami organizującymi Kasy Chorych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres roku od dnia 1 stycznia 1999 r.

4. Przepis ust. 1 nie dotyczy stacji sanitarno-epidemiologicznych.";

221) dodaje się art. 148b w brzmieniu:

"Art. 148b.1. Odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego przejmują z dniem 1 stycznia 1999 r. od wojewodów do prowadzenia jako zadania własne samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mające siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, przejmowanych przez określone gminy, powiaty i województwa.

3. Odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego przejmują z dniem 1 stycznia 1999 r. od ministrów i kierowników urzędów centralnych do prowadzenia jako zadania własne, określone przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

4. Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów dotyczących zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przejęcie do prowadzenia oznacza przejęcie uprawnień i obowiązków organu, który utworzył zakład, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 141, poz. 692 i Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041).

5. Statuty samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 3, obowiązują do czasu uchwalenia przez uprawnione organy nowych statutów.

6. Nieruchomości Skarbu Państwa przekazane w nieodpłatne użytkowanie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej stają się z dniem 1 stycznia 1999 r. mieniem jednostki samorządu terytorialnego określonej w wykazach, o których mowa w ust. 2 i 3.

7. Mienie Skarbu Państwa, inne niż wymienione w ust. 6, przekazane w nieodpłatne użytkowanie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, staje się z dniem 1 stycznia 1999 r. mieniem tych zakładów.

8. W przypadku podziału samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wykonującego zadania własne więcej niż jednej jednostki samorządu terytorialnego mienie, o którym mowa w ust. 6 i 7, podlega podziałowi, który następuje w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w ust. 4, według stanu inwentaryzacyjnego sporządzonego na dzień 1 stycznia 1999 r. Mienie, o którym mowa w ust. 6, staje się mieniem właściwych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast mienie, o którym mowa w ust. 7, staje się mieniem nowo powstałych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.";

222) w art. 149 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Powiaty przejmują z dniem 1 stycznia 1999 r. od właściwych wojewodów domy pomocy społecznej, o których mowa w art. 93, dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Mienie domów pomocy społecznej, o których mowa w ust. 1, staje się własnością powiatu z dniem przejęcia.";

223) dodaje się art. 149b w brzmieniu:

"Art. 149b. 1. Grunty zajęte pod linie kolejowe o znaczeniu wojewódzkim, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o transporcie kolejowym w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostaną przekazane samorządom województwa na podstawie decyzji administracyjnych wojewodów wydanych z urzędu.

2. Nabycie gruntów, o których mowa w ust. 1, jest nieodpłatne i następuje z dniem uprawomocnienia się decyzji o ich przekazaniu. Przekazanie gruntów samorządom województwa jest wolne od podatków i opłat.

3. Odwołanie od decyzji w sprawach gruntów, o których mowa w ust. 1, rozpoznaje Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa.

4. Prawomocna decyzja o przekazaniu samorządowi województwa praw, które są lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.

5. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat sądowych.";

224) dodaje się art. 150a w brzmieniu:

"Art. 150a. Tracą moc ustawy:

  1. z dnia 1 marca 1949 r. o zakładach utylizacyjnych (Dz.U. Nr 18, poz. 113, z 1958 r. Nr 45, poz. 224 oraz 1998 r. Nr 41, poz. 324),
  2. z dnia 25 lutego 1964 r. o ograniczeniu uboju cieląt (Dz.U. Nr 8, poz. 51 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 192).";

225) w art. 151 po wyrazach "art. 26," dodaje się wyrazy "art. 130 pkt 2,";

226) w art. 151 po wyrazach "art. 26," dodaje się wyrazy "141 pkt 1 i 10,";

227) w art. 151 po wyrazach "art. 148 ust. 2 i 4" dodaje się wyrazy " , art. 148a i 148b";

228) w art. 151 po wyrazach "ogłoszenia i" dodaje się wyrazy "art. 34 pkt 1,";

229) w art. 151 wyrazy "art. 36 pkt 22, który wchodzi" zastępuje się wyrazami "art. 36 pkt 22 oraz art. 135 pkt 4, w części dotyczącej art. 22 ust. 3 -5, które wchodzą";

230) w art. 151 po wyrazach "art. 36 pkt 22," dodaje się wyrazy "art. 48 pkt 1 i 3, art. 85, art. 98 pkt 1-3, 5-10, 12-34 oraz art. 141 pkt 9 lit. a)," oraz wyrazy "który wchodzi" zastępuje się wyrazami "które wchodzą".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

Uzasadnienie

Senat po rozpatrzeniu ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa, uznał za celowe wprowadzenie licznych zmian do przepisów poszczególnych ustaw zmienianych przedmiotową ustawą.

Poprawki Senatu wprowadzające stanowisko zastępcy niektórych centralnych organów administracji rządowej, bądź redukujące do jednego liczbę zastępców, zmierzają do ujednolicenia w tym zakresie rozwiązań ustawowych dotyczących Głównego Inspektora Handlowego, Generalnego Konserwatora Zabytków, Głównego Lekarza Weterynarii, Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Inspekcji Nasiennej. Zarazem Senat zastosował tę regułę w odniesieniu do kierowników służb i inspekcji administracji rządowej
w województwie, wprowadzając stanowisko zastępcy tych kierowników, ze względu na zwiększenie ich obszaru działania po wprowa
dzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (art. 14 pkt 2, art. 18 pkt 2 i 3, art. 27 pkt 4, art. 51 pkt 6, art. 75 pkt 4 i 5 art. 80 pkt 9, art. 108 pkt 8, art. 110 pkt 3 oraz art. 128 pkt 3 i 5).

Wyjątek od zasady powoływania przez wojewodę kierowników służb, inspekcji
i straży wojewódzkich wprowadza poprawka do art. 75 pkt 5, powierzająca kompetencje powoływania i odwoływania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Senat uznał również za konieczne dostosowanie materii ustawy w zakresie art. 34, art. 48, art. 85 pkt 3 i 4 oraz pkt 5 do uregulowań przyjętych w art. 98 ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. Materia dostosowania jest związana
z zadaniami i kompetencjami organów zatrudnienia oraz organów samorządu (przekazanie kompetencji dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy do właściwości odpowiednio - starosty oraz mars
załka województwa), przy czym wejście w życie przepisów dotyczących przejęcia urzędów pracy przez samorządy nastąpiłoby z dniem 1 stycznia 2000 r. W zakresie problematyki dotyczącej organów zatrudnienia Senat stanął ponadto na stanowisku, iż wojewódzkie urzędy pracy powinny być wyłączone z urzędu marszałkowskiego.

Izba, biorąc pod uwagę narastające niebezpieczeństwo aktów agresji skierowanych przeciwko sędziom i prokuratorom uznała za zasadne utrzymanie dotychczasowego stanu prawnego odnoszącego się do funkcjonowania wyodrębnionej formacji policyjnej - Policji Sądowej. Tym samym Senat podzielił poglądy, zgodnie z którymi brak podstawy prawnej działania Policji Sądowej, bądź ewentualne jej utrzymanie na podstawie aktu niższego rzędu niż ustawa spowodowałoby negatywny odbiór społeczny takiej regulacji, a w konsekwencji mogłoby osłabić skuteczność ochrony wymiaru sprawiedliwości w warunkach zagrożenia aktami agresji (art. 63 pkt 2 lit. a).

Senat skreślił art. 57 uznając argumenty, w myśl których włączenie organów dozoru technicznego w skład administracji zespolonej w zasadniczy sposób utrudniłoby proces dostosowywania polskiego dozoru technicznego do wymogów prawa Wspólnot Europejskich.

Senat uznał za zasadne wykonywanie zadań zarządu dróg krajowych przez zarządy województw jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W konsekwencji nie będzie potrzeby tworzenia oddziałów terenowych Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych (art. 52 pkt 10).

Senat stanął na stanowisku, że nie jest uzasadnione rozdzielanie kompetencji państwowych i samorządowych instytucji filmowych w ten sposób, że państwowe instytucje mogą zajmować się wyłącznie produkcją i opracowywaniem filmów, zaś samorządowe jedynie dystrybucją lub rozpowszechnianiem filmów. Senat uważa, że oba rodzaje instytucji filmowych winny móc działać w takim samym zakresie ( art. 56 pkt 2).

Zdaniem Senatu odpowiednie stosowanie do kontraktów o zarządzaniu instytucją kultury przepisów ustawy o przedsiębiorstwach państwowych nie jest właściwe ze względu na istotne różnice w sposobie organizacji tak różnych podmiotów. Senat uważa, że zasady zawierania takich kontraktów powinny być uregulowane w odpowiednim akcie wykonawczym ( art. 83 pkt 10 lit. b).

Senat stanął na stanowisku, że przychody instytucji kultury nie powinny obejmować wpływów ze sprzedaży tych składników majątkowych, które są dobrami kultury w rozumieniu ustawy o ochronie dóbr kultury, co zabezpieczy przed nieuzasadnionym pozbywaniem się dóbr kultury przez te jednostki. Przychody natomiast powinny obejmować wpływy z najmu i dzierżawy wszelkich składników majątkowych, a nie tylko tych przekazanych przez organizatora, gdyż takie rozgraniczenie nakłada na instytucje kultury nieuzasadnione ograniczenia ( art. 83 pkt 17).

Uznano, że cztery instytucje kultury wymienione w dodanym przez Senat przepisie art. 147 ust. 4a, powinien przejąć do prowadzenia właściwy minister a nie jednostka samorządu terytorialnego. Wyodrębnienie tych placówek jest uzasadnione ich szczególnym ponadlokalnym znaczeniem.

Senat przyjął jednolity tryb kreowania państwowej uczelni zawodowej - uczelnia będzie tworzona na wniosek właściwego ministra; jednocześnie Senat przewiduje odpowiednią rolę sejmiku województwa, który może inicjować proces utworzenia uczelni oraz uwzględnia opiniodawczą rolę Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. W odpowiedni sposób Senat zmodyfikował także zasady przekształcania i znoszenia uczelni. Senat stanął na stanowisku, że dwa różne tryby powoływania państwowej uczelni zawodowej nie znajdują uzasadnienia, tym bardziej że aktem powołującym do życia państwową uczelnię zawodową zawsze jest rozporządzenie Rady Ministrów. Izba uważa, że przy zachowaniu jednolitości trybu można przewidzieć odpowiedni udział zainteresowanych podmiotów ( art. 131 pkt 2 i 5).

Senat uznał, że zasady finansowania państwowej uczelni zawodowej powinny być ujednolicone bez względu na tryb jej tworzenia. Z mocy nowelizowanego art. 22 ustawy o wyższych szkołach zawodowych, każda uczelnia zawodowa będzie miała prawo uzyskiwać środki finansowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Nie jest uzasadnione wprowadzanie obligatoryjnych dotacji z budżetu województwa dla uczelni utworzonej na wniosek sejmiku województwa w sytuacji, gdy budżet województwa środki te ma najpierw otrzymywać z budżetu państwa. Takie rozwiązania powoduje, że budżet województwa pełni jedynie rolę ogniwa pośredniczącego w przekazywaniu środków finansowych, co nie jest uzasadnione merytorycznie, a zwiększa koszty operacji finansowych (art. 131 pkt 7 i 8 lit. b).

Senat, w poprawce do art. 86, zmodyfikował przyjęte przez Sejm rozwiązanie, dotyczące ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uznając je za zbyt daleko idące. Poprawka Senatu, ograniczająca możliwości Agencji w zakresie gospodarowania funduszami Unii Europejskiej i innymi środkami pomocy zagranicznej, uzasadniona jest zakresem zadań, jakie Agencja ma realizować zgodnie z powołującą ją ustawą.

Przyjmując poprawkę do art. 111, dotyczącego ustawy o izbach rolniczych, Senat wyraził przekonanie, że ze względu na specyficzny charakter tego samorządu i sposób finansowania oraz konieczność zasadniczej przebudowy jego struktury organizacyjnej w związku z reformą administracyjną, uzasadnione jest, ażeby liczbę i teren działania podstawowych jednostek tego samorządu określał akt prawny rangi rozporządzenia Rady Ministrów.

W poprawkach do art. 128 pkt 5 i 6, dotyczących art. 36 i 38 ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Senat odstąpił od przyjętej przez Sejm koncepcji dotyczącej samodzielności organizacyjnej granicznego inspektoratu weterynarii. Rozwiązanie przyjęte przez Senat, wyrażające się w podporządkowaniu służbowym granicznego lekarza weterynarii lekarzowi wojewódzkiemu, przyczyni się, zdaniem Senatu, do usprawnienia struktury organizacyjnej tej służby.

W opinii Senatu, poprawka odnosząca się do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, polegająca na przeniesieniu uprawnień do opiniowania wskazanej w zmienianym przepisie decyzji starosty z regionalnej organizacji hodowców na właściwą izbę rolniczą, uzasadniona jest potrzebą włączenia organów samorządu rolniczego w sferę dotyczącą organizacji hodowli (art. 137).

Senat uznał za zasadne skreślenie art. 113 ustawy uznając, że dotychczasowe przepisy w wystarczający sposób zapewniają gminom prawo do nabywania od Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, zaś tak szerokie uprawnienia samorządów, jak wskazane w przedłożeniu sejmowym, pozbawiłyby Agencję większości majątku, a tym samym przyczyniłyby się do znacznego ograniczenia możliwości jej funkcjonowania.