U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 16 lipca 1998 r.

w sprawie ustawy o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 1998 r. ustawy o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w ust.1:

  1. po wyrazach "art. 47 ust. 2," dodaje się wyrazy "art. 62 ust. 2,",
  2. po wyrazach "art. 79" dodaje się wyrazy " , art. 85",
  3. po wyrazie "ogłoszenia" dodaje się wyrazy "w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej";

2) w art. 1 w ust. 4 po wyrazach "o samorządzie powiatowym" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz umowa, o której mowa w art. 62 ust. 2 tej ustawy,";

3) w art.1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Po upływie kadencji rady miejskiej zarząd miasta może złożyć wniosek, o którym mowa w art. 91 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, nie później, niż do dnia wyznaczenia terminu pierwszych wyborów do rad powiatów i sejmików województw. Wniosek może być złożony po zasięgnięciu opinii zarządów gmin, leżących w granicach przyszłego powiatu.";

4) w art. 2 w ust.1:

  1. po wyrazach "art. 46 ust. 4," dodaje się wyrazy "art. 73 ust. 1 i 2,",
  2. po wyrazie "ogłoszenia" dodaje się wyrazy "w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej";

5) w art. 2 w ust. 4 po wyrazach "o samorządzie województwa" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz umowa, o której mowa w art. 73 ust. 2 tej ustawy,";

6) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. W przypadku przeprowadzania wyborów uzupełniających, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224, z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604), po dniu 1 stycznia 1999 r., okręgiem wyborczym w wyborach uzupełniających do Senatu IV kadencji, wybranego w dniu 21 września 1997 r. jest obszar województwa istniejącego do dnia 31 grudnia 1998 r.".".

MARSZAŁEK SENATU

Alicja GRZEŚKOWIAK

 


UZASADNIENIE

Celem poprawek proponowanych przez Senat jest dokonanie kilku uzupełnień, usprawniających proces wprowadzania w życie reformy terenowej administracji publicznej.

W pierwszym rzędzie uzupełniono katalog tych przepisów ustaw ustrojowych (o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa), które mają wejść życie z wyprzedzeniem - z dniem opublikowania wyników wyborów. Uzupełnienie obejmuje przepisy dotyczące bankowej obsługi powiatu i województwa oraz sądowej kontroli rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących powiatu.

W pierwszym przypadku Senat uznał, że wśród czynności podjętych przez organy nowych samorządów przed dniem uruchomienia reformy powinno się również znaleźć uzgodnienie i zawarcie umowy o obsługę bankową. Umowa ta nie może wejść w życie przed 1 stycznia 1999 r., ale z drugiej strony - powinna funkcjonować już od pierwszych dni stycznia, gdyż to warunkuje sprawne wykonywanie funkcji publicznych.

W okresie przejściowym organy nadzorcze (wojewodowie) mogą podejmować rozstrzygnięcia nadzorcze, adresowane do powiatu. W tej sytuacji uzasadnione jest wyposażenie organów powiatów w prawo zaskarżania decyzji nadzorczych do sądu administracyjnego, to jest - wcześniejsze wejście w życie przepisu przyznającego takie prawo.

Proces organizowania powiatów i województw samorządowych rozpocznie się z chwilą wyboru ich organów stanowiących - rad i sejmików. Od tej daty wchodzą w życie niektóre przepisy ustaw ustrojowych. Zgodnie z Ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zbiorcze wyniki wyborów są jednocześnie ogłaszane w prasie i w Dzienniku Ustaw; z tego względu Senat uznał za niezbędne podkreślenie, że publikacja w tym ostatnim jest miarodajna w odniesieniu do wejścia w życie wybranych przepisów ustrojowych.

Art. 91 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym upoważnił rady miast, które przestaną być siedzibami województw z dniem 31 grudnia 1998 r., do rezygnacji ze statusu miasta na prawach powiatu. Ponieważ jednak kadencja rad gmin już została zakończona, zaś ustawa o samorządzie powiatowym jeszcze nie weszła w życie, wspólnoty lokalne mogą skorzystać ze wspomnianej możliwości jedynie wówczas, gdy tym upoważnieniem zostaną objęte również zarządy wspomnianych miast.

Z chwilą wejścia w życie reformy terenowej administracji publicznej podział na okręgi wyborcze, przyjęty w ustawie - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, straci odniesienie do zasadniczego podziału administracyjnego państwa. Jednakże w przypadku ewentualnych wyborów uzupełniających do Senatu obecnej, IV kadencji, niemożliwe byłoby odstąpienie od pierwotnego podziału; Senat dał temu wyraz w proponowanym przepisie przejściowym dotyczącym tej sprawy.