Spis treści stenogramu

80. posiedzenia Senatu w dniach 25 i 26 kwietnia 2001 r.

Uwaga!

Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.

Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.

Otwarcie posiedzenia

Wyznaczenie sekretarzy

Projekt porządku obrad

Zatwierdzenie porządku obrad osiemdziesiątego posiedzenia

Punkt pierwszy porządku obrad: powołanie członka krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca
Jacek Sauk

Wyjaśnienia i pytania

senator Ryszard Sławiński

senator Zbigniew Romaszewski

kandydat na członka
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Lech Jaworski

senator Zbigniew Kulak

kandydat Lech Jaworski

senator Krzysztof Kozłowski

kandydat Lech Jaworski

senator Kazimierz Kutz

kandydat Lech Jaworski

senator Zbigniew Romaszewski

kandydat Lech Jaworski

senator Jerzy Cieślak

kandydat Lech Jaworski

senator Tadeusz Kopacz

kandydat Lech Jaworski

senator Krzysztof Majka

kandydat Lech Jaworski

senator Kazimierz Kutz

kandydat Lech Jaworski

senator Kazimierz Kutz

kandydat Lech Jaworski

senator Ryszard Jarzembowski

kandydat Lech Jaworski

senator Ryszard Jarzembowski

kandydat Lech Jaworski

senator Jerzy Baranowski

kandydat Lech Jaworski

Wniosek formalny o zamknięcie listy senatorów zadających pytania

senator Adam Glapiński

senator Genowefa Ferenc

Wycofanie wniosku formalnego

senator Adam Graczyński

kandydat Lech Jaworski

senator Grzegorz Lipowski

kandydat Lech Jaworski

senator Jadwiga Stokarska

kandydat Lech Jaworski

senator Krzysztof Kozłowski

kandydat na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
senator Bogusław Litwiniec

senator Krystyna Czuba

kandydat senator Bogusław Litwiniec

senator Krystyna Czuba

kandydat senator Bogusław Litwiniec

senator Krystyna Czuba

kandydat senator Bogusław Litwiniec

senator Marian Żenkiewicz

kandydat senator Bogusław Litwiniec

Tajne głosowanie

Wznowienie obrad

Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)

Ogłoszenie wyników tajnego głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Lech Jaworski

Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca
Mieczysław Janowski

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski

Zapytania i odpowiedzi

senator Zbyszko Piwoński

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski

senator Ligia Urniaż-Grabowska

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski

senator Zygmunt Ropelewski

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski

Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

podsekretarz stanu
Kazimierz Ferenc

Zapytania i odpowiedzi

senator Zbyszko Piwoński

podsekretarz stanu
Kazimierz Ferenc

Otwarcie dyskusji

senator Zbyszko Piwoński

senator Zbigniew Zychowicz

senator Janusz Okrzesik

senator Stanisław Jarosz

senator Mieczysław Janowski

senator Ligia Urniaż-Grabowska

Zamknięcie dyskusji

Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca
Marian Noga

Zapytania i odpowiedzi

senator Lech Feszler

senator sprawozdawca
Marian Noga

Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu
Henryk Ogryczak

Otwarcie dyskusji

Zamknięcie dyskusji

Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej
senator sprawozdawca
Genowefa Ferenc

Otwarcie dyskusji

Zamyknięcie dyskusji

Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca
Roman Skrzypczak

Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
podsekretarz stanu
Kazimierz Ferenc

Otwarcie dyskusji

Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad

Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo o miarach

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej
senator sprawozdawca
Bogdan Tomaszek

Wystąpienie prezesa Głównego Urzędu Miar
prezes Krzysztof Mordziński

Otwarcie dyskusji

senator Genowefa Ferenc

senator Bogdan Tomaszek

Zamknięcie dyskusji

prezes Krzysztof Mordziński

Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej
senator sprawozdawca
Andrzej Sikora

Zapytania i odpowiedzi

senator Jan Chodkowski

senator sprawozdawca
Andrzej Sikora

senator Ireneusz Michaś

senator sprawozdawca
Andrzej Sikora

Wystąpienie głównego inspektora sanitarnego
główny inspektor
Paweł Policzkiewicz

Zapytania i odpowiedzi

senator Genowefa Ferenc

główny inspektor
Paweł Policzkiewicz

senator Genowefa Ferenc

główny inspektor
Paweł Policzkiewicz

senator Zbigniew Kulak

główny inspektor
Paweł Policzkiewicz

senator Zbigniew Kulak

ówny inspektor
Paweł Policzkiewicz

senator Józef Kuczyński

główny inspektor
Paweł Policzkiewicz

senator Zbigniew Kruszewski

główny inspektor
Paweł Policzkiewicz

senator Józef Kuczyński

główny inspektor
Paweł Policzkiewicz

senator Zbigniew Kruszewski

główny inspektor
Paweł Policzkiewicz

Otwarcie dyskusji

senator Józef Kuczyński

senator Zbigniew Kulak

senator Genowefa Ferenc

senator Ireneusz Michaś

Zamknięcie dyskusji

główny inspektor
Paweł Policzkiewicz

Komunikaty

(Przerwa w posiedzeniu)

Wznowienie posiedzenia

Punkt ósmy porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Sprawozdanie połączonych komisji: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca
Zdzisław Maszkiewicz

Głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu wraz z projektem tej ustawy

Uczczenie minutą ciszy bohaterów Trzeciego Powstania Śląskiego z okazji osiemdziesiątej rocznicy jego wybuchu

Punkt dziewiąty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Sprawozdanie połączonych komisji: Komisji Ustawodawczej, Komisji Nauki i Edukacji Narodowej oraz Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
senator sprawozdawca
Jerzy Masłowski

Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości
Adam Struzik

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej

Punkt dziesiąty porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Tadeusz Lewandowski

Głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej

Punkt trzeci porządku obrad (cd.)

Głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

Punkt czwarty porządku obrad (cd.)

Głosowanie

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

Punkt piąty porządku obrad (cd.)

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji

Punkt siódmy porządku obrad (cd.)

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej
senator sprawozdawca
Andrzej Sikora

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Wznowienie obrad

Punkt szósty porządku obrad (cd.)

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej
senator sprawozdawca
Bogdan Tomaszek

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy - Prawo o miarach

Punkt drugi porządku obrad (cd.)

Sprawozdanie połączonych komisji: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
senator sprawozdawca
Mieczysław Janowski

Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości
Zbigniew Zychowicz

Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości
Piotr Andrzejewski

senator sprawozdawca
Mieczysław Janowski

Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości
Zbyszko Piwoński

Głosowania

Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Komunikaty

Oświadczenia

senator Lech Feszler

senator Krystyna Czuba

senator Józef Kuczyński

senator Jerzy Suchański

senator Wiesław Pietrzak

senator Stanisław Gogacz

senator Krzysztof Lipiec

Zamknięcie posiedzenia

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do publikacji, niewygłoszone podczas 80. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatora
Wiesława Pietrzaka

Oświadczenie złożone przez senatora
Wiesława Pietrzaka

Oświadczenie złożone przez senatora
Sławomira Willenberga

Oświadczenie złożone przez senatora
Ryszarda Gibułę

Oświadczenie złożone przez senatora
Ryszarda Gibułę

Oświadczenie złożone przez senatora
Ryszarda Gibułę

Oświadczenie złożone przez senatora
Ryszarda Gibułę

Oświadczenie złożone przez senatora
Bogdana Tomaszka

Oświadczenie złożone przez senatora
Zbigniewa Gołąbka

Oświadczenie złożone przez senatora
Zbigniewa Gołąbka

Oświadczenie złożone przez senatora
Mariana Żenkiewicza

Oświadczenie złożone przez senatora
Mariana Żenkiewicza

Oświadczenie złożone przez senatora
Zbigniewa Zychowicza

Oświadczenie złożone przez senatora
Ireneusza Michasia

Oświadczenie złożone przez senatora
Stanisława Cieślę