Druk nr 609 B

20 kwietnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 marca 2001 r.

ustawie o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Marszałek Senatu dnia 30 marca 2001 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2001 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

(-) Piotr Ł.J. Andrzejewski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 marca 2001 r. ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy , wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Gminy wchodzące w skład miasta stołecznego Warszawy zwane są dalej "gminami warszawskimi".";";

2)

w art. 1 w pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) skreśla się ust. 3 i 4;";

3)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 3 w zdaniu wstępnym wyrazy "na terenie miasta spraw" zastępuje się wyrazami "spraw przekraczających obszar gminy warszawskiej i służących zaspokajaniu potrzeb mieszkańców m.st. Warszawy, w zakresie";

4)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 3 w pkt 3 przecinek na końcu zastępuje się kropką i skreśla się pkt 4;

5)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 5 skreśla się wyrazy "w szczególności";

6)

w art. 1 w pkt 5, w ust. 5 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) określenie obszarów, dla których gminy warszawskie mają obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koniecznych ze względu na wykonanie przedsięwzięć publicznych mających znaczenie dla całego m.st. Warszawy lub dla kilku gmin warszawskich.";

7)

w art. 1 w pkt 7 wyrazy "60 radnych" zastępuje się wyrazami "39 radnych";

8)

w art. 1 w pkt 8 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "w szczególności";

9)

w art. 1 w pkt 8, w art. 8 w pkt 6 po wyrazie "energię" dodaje się wyrazy "elektryczną, cieplną i gaz";

10)

w art. 1 w pkt 8, w art. 8 w pkt 9 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) wykonuje inne zadania określone ustawami.";

11)

w art. 1 w pkt 9, w art. 8a w ust. 1 wyrazy "niezgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" zastępuje się wyrazami ", że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, projekt planu lub projekt zmiany planu jest niezgodny";

12)

w art. 1 w pkt 9, w art. 8a w ust. 1 wyrazy "do zmiany" zastępuje się wyrazami "do dostosowania planu lub projektu";

13)

w art. 1 w pkt 9, w art. 8a w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisy art. 15 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 11, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i Nr 14, poz. 124) stosuje się odpowiednio.";

14)

w art. 1 w pkt 13 dodaje się lit. b1) w brzmieniu:

"b1) dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a, służą w szczególności finansowaniu zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ust. 3.";";

15)

w art. 1 w pkt 17, w art. 18a w ust. 1 wyrazy "dla realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5" zastępuje się wyrazami "w trybie art. 5 ust. 5 pkt 7";

16)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31a :

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do Zespołu należą: m.st. Warszawa, gminy warszawskie oraz gminy bezpośrednio sąsiadujące z gminami warszawskimi.",

b) skreśla się ust. 3;

17)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31c w ust. 2 i 3 skreśla się wyrazy "w szczególności";

18)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31c w ust. 2:

a) dwukrotnie po wyrazie "gmin" dodaje się wyrazy "i powiatów",

b) po wyrazie "gminom" dodaje się wyrazy "i powiatom";

19)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31f dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Z tytułu uczestnictwa w Zgromadzeniu Zespołu delegatom nie przysługuje wynagrodzenie.";

20)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31g ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W razie uznania przez Zgromadzenie Zespołu, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, projekt planu lub projekt zmiany planu jest niezgodny z ustaleniami, o których mowa w art. 31c ust. 3 pkt 1, stosuje się odpowiednio art. 8a.";

21)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31g ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z zastrzeżeniem przepisów art. 31o, przepisy ust. 2 stosuje się w odniesieniu do gmin warszawskich do projektów dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, natomiast nie stosuje się do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. ";

22)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31g dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zgromadzenie Zespołu może określić zasady udzielania wsparcia gminom i powiatom, o którym mowa w art. 31c ust. 2.";

23)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31j dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Prace organów Warszawskiego Zespołu Miejskiego obsługuje Biuro Warszawskiego Zespołu Miejskiego. Zasady organizacji i regulamin pracy Biura określa Dyrekcja Zespołu.";

24)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31ł w ust.1 w pkt 2 wyrazy "większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy" zastępuje się wyrazami "bezwzględną większością głosów";

25)

w art. 1 w pkt 19, w art. 31o w ust. 2 w pkt 1:

a) wyrazy "odpowiednich rad" zastępuje się wyrazami "swoich organów stanowiących",

b) wyrazy "przez radę" zastępuje się wyrazami "przez organ, który pierwszy podjął uchwałę w tej sprawie, ";

26)

w art. 1 skreśla się pkt 23;

27)

w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład m.st. Warszawy wchodzą gminy należące do powiatu warszawskiego w dniu wejścia w życie ustawy.";

28)

w art. 4 w ust. 5 po wyrazach "m.st. Warszawy" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 6";

29)

dodaje się art. 16a w brzmieniu:

"Art. 16a.1. Do czasu zarządzenia wyborów do rad jednostek samorządu terytorialnego rada gminy Warszawa-Centrum może określić zasady działania jednostek pomocniczych w warunkach określonych ustawą, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.

2. Jeżeli rada gminy Warszawa Centrum nie ustali zasad działania jednostek pomocniczych w terminie określonym w ust. 1, w 2002 r. nie przeprowadza się wyborów do rad tych jednostek.";

30)

dodaje się art. 16b w brzmieniu:

"16b. 1. Gmina sąsiadująca bezpośrednio z gminą warszawską może zdecydować, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w drodze uchwały rady gminy, o wyłączeniu gminy z Warszawskiego Zespołu Miejskiego.

2. Przepis ust. 1 nie pozbawia gminy podejmującej uchwałę o wyłączeniu uprawnień określonych w art. 31ł ustawy, o której mowa w art. 1.";

31)

dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. 1. Projekty uchwał budżetowych na 2002 r. dla gmin warszawskich, m.st. Warszawy, gmin bezpośrednio sąsiadujących z gminami warszawskimi i powiatu warszawskiego są przygotowywane z uwzględnieniem przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.

2. Projekty uchwal budżetowych związku komunalnego m.st. Warszawy i powiatu warszawskiego stają się z mocy prawa częściami składowymi projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy.

3. Na podstawie projektów, o których mowa w ust. 1, regionalna izba obrachunkowa w Warszawie ustali budżet m.st. Warszawy na 2002 r. w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca 2002 r. ";

32)

w art. 20 wyrazy "art. 19" zastępuje się wyrazami "art. 16a, art. 16b, art. 19 i art. 19a ust. 1".