Druk nr 609 A

20 kwietnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 marca 2001 r.

ustawie o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Marszałek Senatu dnia 30 marca 2001 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2001 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Mieczysław Janowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 marca 2001 r. ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 skreśla się pkt 1;

2)

w art. 1 w pkt 2 w lit. a) wyrazy "Miasto stołeczne Warszawa jest lokalną wspólnotą" zastępuje się wyrazami "Mieszkańcy miasta stołecznego Warszawy tworzą lokalną wspólnotę";

3)

w art. 1 w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Gminy wchodzące w skład miasta stołecznego Warszawy zwane są dalej "gminami warszawskimi".";";

4)

w art. 1 w pkt 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) skreśla się ust. 3 i 4;";

5)

w art. 1 w pkt 3 w lit. a) po wyrazach "Miasto stołeczne Warszawa" dodaje się wyrazy "i gminy warszawskie" oraz wyraz "wykonuje" zastępuje się wyrazem "wykonują";

6)

w art. 1 w pkt 3 w lit. b) średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) w ust. 5 w pkt 1 po wyrazach "zasady współdziałania" dodaje się wyrazy "miasta stołecznego Warszawy i ";";

7)

w art. 1 w pkt 5 w lit. b) po wyrazach "studium uwarunkowań" dodaje się wyrazy "i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy";

8)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 3 w pkt 3 skreśla się wyrazy "- w zakresie ustalonym szczegółowo w uchwale Rady m.st. Warszawy";

9)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 3 w pkt 3 przecinek na końcu zastępuje się kropką i skreśla się pkt 4;

10)

w art. 1 w pkt 5 w lit. c), w ust. 5 skreśla się wyrazy "w szczególności";

11)

w art. 1 w pkt 7 wyrazy "60 radnych" zastępuje się wyrazami "39 radnych";

12)

w art. 1 w pkt 8, w art. 8 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "w szczególności",

13)

w art. 1 w pkt 8, w art. 8 w pkt 6 po wyrazie "energię" dodaje się wyrazy "elektryczną, cieplną i gaz";

14)

w art. 1 w pkt 8, w art. 8 w pkt 9 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) wykonuje inne zadania określone ustawami.";

15)

w art. 1 skreśla się pkt 19;

16)

w art. 1 skreśla się pkt 23;

17)

w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład m.st. Warszawy wchodzą gminy należące do powiatu warszawskiego w dniu wejścia w życie ustawy.";

18)

w art. 4 w ust. 3 wyrazy "gminą właściwą" zastępuje się wyrazami "podmiotem właściwym";

19)

skreśla się art. 16.