Druk nr 609

30 marca 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 105. posiedzeniu w dniu 30 marca 2001 r. ustawę o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 30 marca 2001 r.

o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Art. 1.

W ustawie z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396, z 1995 r. Nr 124, poz. 601, z 1998 r. Nr 127, poz. 847, z 1999 r. Nr 92, poz. 1044 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule ustawy na końcu dodaje się wyrazy "oraz o Warszawskim Zespole Miejskim";

2) w art. 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Miasto stołeczne Warszawa jest lokalną wspólnotą samorządową w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 i Nr 155, poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów niniejszej ustawy.",

b) w ust. 2 wyrazy "Miasto stołeczne Warszawa tworzą" zastępuje się wyrazami "W skład miasta stołecznego Warszawy wchodzą",

c) w ust. 4 wyrazy " , o której mowa w ust. 1" zastępuje się wyrazami "z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041).";

3) w art. 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Miasto stołeczne Warszawa wykonuje zadania związane z zapewnieniem pieczy nad miejscami o szczególnym znaczeniu dla Narodu oraz niezbędnych warunków dla funkcjonowania w mieście stołecznym Warszawie władz państwowych, naczelnych i centralnych organów administracji państwowej, przedstawicielstw państw obcych i organizacji międzynarodowych, a także sprawy związane z zapewnieniem niezbędnych warunków przyjmowania delegacji zagranicznych.",

b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Gminy warszawskie oraz miasto stołeczne Warszawa, każde w swoim zakresie działania, obowiązane są w szczególności do:";

4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Art. 4. W sprawach nieuregulowanych w ustawie dotyczących:

1) m.st. Warszawy stosuje się przepisy dotyczące samorządu powiatowego,

2) gmin warszawskich stosuje się przepisy dotyczące samorządu gminnego.";

5) w art. 5:

a) dotychczasową treść art. 5 oznacza się jako ust. 1 i zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1. Do zakresu działania m.st. Warszawy należą określone w ustawach zadania i kompetencje powiatu, a ponadto sprawy:",

b) w ust. 1 w pkt 1 po przecinku dodaje się wyrazy "a w szczególności uchwalanie strategii rozwoju, studium uwarunkowań oraz ustaleń wiążących dla gmin warszawskich przy sporządzaniu przez nie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,",

c) dodaje się ust. 2-5 w brzmieniu:

"2. Określenie ustaleń wiążących, o których mowa w ust. 1 pkt 1, następuje przy uwzględnieniu ustaleń wiążących dla gmin należących do Warszawskiego Zespołu Miejskiego, na zasadach określonych w art. 31o.

3. Ponadto do zakresu działania m.st. Warszawy należy prowadzenie na terenie miasta spraw:

1) wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych oraz wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz,

2) komunikacji i transportu zbiorowego,

3) budowy i utrzymania dróg, mostów oraz placów, a także parków, zieleni komunalnej i cmentarzy komunalnych - w zakresie ustalonym szczegółowo w uchwale Rady m.st. Warszawy,

4) straży miejskiej.

4. Gminy warszawskie mogą na podstawie porozumienia przekazywać m.st. Warszawie prowadzenie innych spraw lub instytucji należących do ich zakresu działania, jeżeli mają one znaczenie istotne dla miasta.

5. Ustalenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują w szczególności:

1) kierunki rozwoju przestrzennego:

a) rozmieszczenie funkcji ogólnomiejskich,

b) zasady i warunki obsługi ludności przez ogólnomiejską infrastrukturę społeczną,

c) preferencje lub przeciwwskazania dla lokalizacji określonych programów i zadań publicznych,

2) zasady rozwoju proekologicznego:

a) zasady kształtowania środowiska,

b) strefy systemu ekologicznego wraz z warunkami ich zagospodarowania,

3) wartości, obszary i miejsca objęte ochroną, ich wyznaczanie i warunki zagospodarowania środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego,

4) zasady tworzenia krajobrazu miejskiego, w tym obszary i miejsca eksponowane oraz warunki ich zagospodarowania,

5) zasady i warunki obsługi technicznej:

a) kształtowanie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

b) rozmieszczenie ogólne elementów systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

6) granice obszarów:

a) zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

b) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

c) przekształceń obszarów zdegradowanych.";

6) skreśla się art. 6;

7) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Rady wchodzi 60 radnych m.st. Warszawy .";

8) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 5, Rada m.st. Warszawy w szczególności:

1) uchwala strategię rozwoju m.st. Warszawy,

2) uchwala studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ustalenia wiążące gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

3) stwierdza zgodność projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami, o których mowa w pkt 2,

4) inicjuje i wspiera współdziałanie gmin warszawskich,

5) podejmuje kierunkowe wytyczne w sprawach nazw ulic i placów publicznych w gminach warszawskich,

6) uchwala założenia do planu zaopatrzenia w energię,

7) podejmuje uchwały w sprawie utworzenia straży miejskiej, nadania jej statutu oraz określa zasady jej finansowania,

8) podejmuje uchwały w sprawach finansowania przedsięwzięć publicznych, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2, oraz w sprawach wspomagania gmin,

9) nadaje honorowe obywatelstwo m.st. Warszawa.";

9) dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. Rada m.st. Warszawy w przypadku stwierdzenia niezgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, wzywa gminę warszawską do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 3 miesięcy, a po jego bezskutecznym upływie występuje z wnioskiem do wojewody o wezwanie wskazanej gminy warszawskiej do usunięcia niezgodności.

2. Wojewoda wzywa gminę do usunięcia niezgodności, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy, a po jego bezskutecznym upływie sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wydaje zarządzenie zastępcze.";

10) w art. 9:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W skład Zarządu wchodzi Prezydent m.st. Warszawy i pozostali członkowie w liczbie nie większej niż 5, którym przysługuje tytuł Wiceprezydenta m.st. Warszawy.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezydent m.st. Warszawy wykonuje funkcje starosty.";

11) art. 10 otrzymuje brzmienie:

"Art. 10. Zarząd m.st. Warszawy wykonuje zadania przy pomocy urzędu m st. Warszawy.";

12) w art. 11 w ust. 3 wyrazy "z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344)" zastępuje się wyrazami "z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315)";

13) w art. 12:

a) w ust. 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Dochodami m.st. Warszawy są dochody należne powiatom, a także:",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dochody w wysokości 80% wpływów uzyskiwanych przez gminy warszawskie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,",

- dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) dochody w wysokości 20 % wpływów uzyskiwanych przez gminy warszawskie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,",

- w pkt 5 skreśla się wyrazy "z wpłat gmin warszawskich oraz",

b) w ust. 2 skreśla się pkt 1,

c) skreśla się ust. 3 i ust. 4;

14) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W statucie m.st. Warszawy określa się sprawy wymienione w ustawie o samorządzie powiatowym oraz sprawy wynikające z przepisów niniejszej ustawy, a w szczególności:

1) zasady wyrównywania rażących dysproporcji między gminami warszawskimi,

2) ustalenie, w których sprawach majątkowych i finansowych przekraczających zakres zwykłego zarządu właściwa jest Rada m.st. Warszawy.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W statucie można ustalić dodatkowe zadania m.st. Warszawy, nie określone w art. 5, jeżeli rady wszystkich gmin warszawskich wyrażą na to zgodę.",

c) skreśla się ust. 3 i 4;

15) skreśla się art. 15;

16) w art. 16 i w art. 17 wyrazy "o której mowa w art. 1 ust. 1" zastępuje się wyrazami "o której mowa w art. 1 ust. 4";

17) dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. 1. Gminy warszawskie sporządzają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów przewidzianych przez Radę m.st. Warszawy dla realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5.

2. W razie nie przystąpienia gminy warszawskiej do sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały o obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także w razie nie uchwalenia planu w terminie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do jego sporządzania, wojewoda wzywa gminę do podjęcia uchwały w określonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie sporządza plan i wydaje zarządzenie zastępcze. Przyjęty w tym trybie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wywołuje skutki prawne, takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez radę gminy.";

18) skreśla się art. 22-30;

19) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:

"Rozdział 3a

Warszawski Zespół Miejski

"Art. 31a. 1. Tworzy się Warszawski Zespół Miejski, zwany dalej "Zespołem".

2. Do Zespołu należą m.st. Warszawa oraz gminy warszawskie.

3. Ponadto do Zespołu należą powiaty: grodziski, legionowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński oraz wszystkie gminy wchodzące w skład tych powiatów.

4. Ponadto do Zespołu mogą należeć inne gminy niż wymienione w ust. 2 i 3, jeżeli tworzą z gminami wymienionymi w ust. 2 i 3 jednolity przestrzennie i funkcjonalnie układ, zapewniający zdolność wspólnego wykonywania zadań publicznych, ustalonych dla Zespołu w ustawie.

5. Przystąpienie gminy, o której mowa w ust. 4, do Zespołu następuje na zasadach określonych w art. 31ł.

6. Kolejne powiaty mogą przystąpić do Zespołu tylko wówczas, jeżeli uprzednio przystąpią do Zespołu wszystkie gminy, o których mowa w ust. 4, wchodzące w skład danego powiatu. W takim przypadku do przystąpienia powiatu stosuje się odpowiednio art. 31ł, z tym że nie jest wymagane uzyskanie opinii Rady Ministrów.

Art. 31b. 1. Zespół jest jednostką organizacyjną wyposażoną w osobowość prawną. Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń i działań Zespołu są jednostki samorządu terytorialnego, które do niego należą.

2. Zespół wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

3. Samodzielność Zespołu podlega ochronie sądowej.

Art. 31c. 1. Do zakresu działania Zespołu należy koordynowanie działań jednostek samorządu terytorialnego należących do Zespołu w następujących sprawach:

1) ładu przestrzennego,

2) ochrony środowiska,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę,

4) komunikacji i transportu zbiorowego,

5) kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych,

6) zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz w gaz,

7) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

8) bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

2. Koordynowanie, w zakresie określonym w ust. 1, obejmuje w szczególności: opiniowanie projektów uchwał rad gmin, uchwalanie długoterminowych planów działań, przyjmowanie informacji gmin o zrealizowanych działaniach i wyrażanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, wnioskowanie do organów nadzoru o podjęcie działań przewidzianych przepisami prawa, udzielanie wsparcia gminom poprzez dofinansowanie ich działań.

3. Oprócz zadań wymienionych w ust. 1 i 2 do zakresu działania Zespołu należy w szczególności:

1) stanowienie ustaleń wiążących gminy wchodzące w skład Zespołu przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z zastrzeżeniem, że ustalenia wiążące dla gmin warszawskich wynikają z planów i dokumentów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2-5,

2) sporządzanie strategii rozwoju Zespołu i programów metropolitalnych, do których zastosowanie mają odpowiednio przepisy ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. Nr 91, poz. 576, Nr 155, poz. 1014, Nr 160, poz. 1060 i Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 550 i 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041); strategia staje się częścią strategii rozwoju województwa mazowieckiego,

3) prowadzenie przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, które służą Zespołowi jako całości, określonych każdorazowo odrębnymi uchwałami Zgromadzenia Warszawskiego Zespołu Miejskiego.

4. Do realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 3-5 Zespół powołuje jednostki organizacyjne na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668).

Art. 31d. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Zespołu, a także Województwo Mazowieckie wykonują zadania i kompetencje na zasadach ogólnych.

Art. 31e. 1. Organami Zespołu są:

1) Zgromadzenie Warszawskiego Zespołu Miejskiego, zwane dalej "Zgromadzeniem Zespołu" - jako organ stanowiący i kontrolny,

2) Dyrekcja Warszawskiego Zespołu Miejskiego, zwana dalej "Dyrekcją Zespołu" - jako organ wykonawczy.

2. Do organów Zespołu w sprawach nieuregulowanych w ustawie lub w statucie Zespołu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1.

Art. 31f. 1. Zgromadzenie Zespołu składa się z delegatów wszystkich jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Zespołu. Każdemu delegatowi przysługuje w Zgromadzeniu Zespołu jeden głos.

2. Z zastrzeżeniem ust. 3, rada każdej jednostki samorządu terytorialnego wchodzącej w skład Zespołu desygnuje do Zgromadzenia Zespołu jednego delegata.

3. Rada m.st. Warszawy desygnuje do Zgromadzenia Zespołu 30 delegatów.

4. Do delegatów do Zgromadzenia Zespołu stosuje się odpowiednio przepisy art. 23 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1.

5. Delegata do Zgromadzenia Zespołu wybiera się na pierwszej po wyborach sesji właściwej rady.

6. Zgromadzenie Zespołu może działać, jeżeli co najmniej 3/5 uprawnionych jednostek samorządu terytorialnego desygnowało delegatów.

7. Zgromadzenie Zespołu zbiera się co najmniej raz na kwartał.

Art. 31g. 1. Do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Zespołu należy:

1) uchwalenie statutu Zespołu na zasadach określonych w art. 31h,

2) stanowienie o kierunkach działania Dyrekcji Zespołu oraz przyjmowanie sprawozdań z jej działalności,

3) uchwalanie budżetu Zespołu, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Dyrekcji Zespołu z tego tytułu,

4) podejmowanie uchwał w sprawie wysokości udziałów, o których mowa w art. 31l ust. 1 pkt 3,

5) podejmowanie uchwał w sprawach określonych w art. 31c,

6) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Zespołu, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Dyrekcję Zespołu,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Dyrekcję Zespołu w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez Zgromadzenie Zespołu,

f) tworzenia i przystępowania do spółek, których działalność służy realizacji zadań Zespołu oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Dyrekcję Zespołu,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Zespołu oraz wyposażania ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Dyrekcję Zespołu w roku budżetowym,

7) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawą do kompetencji Zgromadzenia Zespołu.

2. W razie stwierdzenia przez Zgromadzenie Zespołu niezgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy należącej do Zespołu, z ustaleniami, o których mowa w art. 31c ust. 3 pkt 1, stosuje się odpowiednio art. 8a.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do gmin warszawskich.

Art. 31h. 1. Zgromadzenie Zespołu uchwala statut Zespołu bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swojego ustawowego składu.

2. Projekt statutu Zespołu podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów w terminie 30 dni od jego przedłożenia. Prezes Rady Ministrów może przekazać projekt statutu do ponownego rozpatrzenia, wskazując uchybienia i termin ich usunięcia.

3. Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego ustanowienia.

4. W statucie Zespołu niezbędne jest postanowienie o powołaniu komisji rewizyjnej, jako organu kontrolnego Zgromadzenia Zespołu.

Art. 31i. 1. W skład Dyrekcji Zespołu wchodzi Prezydent m.st. Warszawy jako jego przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących oraz pozostali członkowie.

2. Wiceprzewodniczących wybiera i odwołuje Zgromadzenie Zespołu na wniosek przewodniczącego spośród członków Dyrekcji Zespołu wybranych zgodnie z ust. 3.

3. Członków Dyrekcji Zespołu, po jednym z każdego powiatu wchodzącego w skład Zespołu oraz z m.st. Warszawy, wybierają przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego z terenu danego powiatu. W tym celu każdy z uprawnionych dysponuje jednym głosem. Przepis art. 31f ust. 6 stosuje się odpowiednio.

4. Członkostwa w Dyrekcji Zespołu nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej.

Art. 31j. 1. Do zadań Dyrekcji Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Zgromadzenia Zespołu,

2) wykonywanie budżetu,

3) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Zespołu,

4) gospodarowanie mieniem Zespołu.

Art. 31k. 1. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest budżet Zespołu uchwalany przez Zgromadzenie Zespołu.

2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w art. 11 ust. 3, tryb uchwalenia budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów uzupełniających określa Zgromadzenie Zespołu.

Art. 31l. 1. Dochodami Zespołu są:

1) dochody z majątku Zespołu,

2) odsetki od środków finansowych posiadanych przez Zespół,

3) udział w wysokości do 2% wpływów gmin, ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Zespołu,

4) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Zespołowi przez Radę Ministrów.

2. Dochodami Zespołu mogą być:

1) składki jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Zespołu, wnoszone w wysokości i w terminach uchwalonych przez Zgromadzenie Zespołu, po zasięgnięciu opinii wszystkich gmin wchodzących w skład Zespołu, jeżeli zgodę na wprowadzenie składek, ich wysokość oraz terminy płatności wyrażą rady nie mniej niż 3/5 tych jednostek,

2) spadki, zapisy i darowizny,

3) dotacje i subwencje z budżetu państwa,

4) wpływy ze zbiórek publicznych.

3. Składki, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie mogą przekraczać rocznie wysokości 2% dochodów własnych każdej jednostki samorządu terytorialnego wchodzącej w skład Zespołu.

4. Wpływy, o których mowa w ust. 1, podlegają egzekucji w trybie przewidzianym dla zobowiązań podatkowych.

Art. 31ł. 1. Gminy, o których mowa w art. 31a ust. 4, mogą przystępować do Zespołu na następujących zasadach:

  1. gmina wyrażająca wolę przystąpienia do Zespołu musi tworzyć z gminami tworzącymi Zespół jednolity przestrzennie i funkcjonalnie układ, zapewniający zdolność wspólnego wykonywania zadań publicznych oraz graniczyć co najmniej z jedną spośród gmin należących do Zespołu,
  2. rada gminy przystępującej do Zespołu podejmuje uchwałę o przystąpieniu wraz z uzasadnieniem, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady,
  3. zarząd gminy przystępującej przedstawia uchwałę wraz z uzasadnieniem Dyrekcji Zespołu, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, czy zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 1, oraz czy przystąpienie gminy do Zespołu jest uzasadnione i korzystne dla Zespołu,
  4. Zgromadzenie Zespołu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Ministrów, podejmuje uchwałę w sprawie przyłączenia gminy do Zespołu, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od złożenia przez gminę wniosku,
  5. przyłączenie gminy do Zespołu następuje z dniem kolejnych wyborów do rad gmin,
  6. wybory do Zgromadzenia Zespołu odbywają się z uwzględnieniem nowej gminy.

2. Uchwała rady gminy o wystąpieniu z Zespołu o wykluczeniu gminy jest nieważna z mocy prawa i nie wywołuje skutków prawnych.

Art. 31m. 1. Mieniem Zespołu stają się składniki mienia nabyte przez Zespół w drodze czynności prawnych.

2. Jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład Zespołu mogą powierzyć swoje mienie Zespołowi do wykonywania jego zadań. W takim wypadku szczegółowe zasady użytkowania i dysponowania mieniem określi umowa.

Art. 31n. 1. Nadzór nad działalnością Zespołu pełni Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.

2. Do nadzoru nad działalnością Zespołu zastosowanie mają odpowiednie przepisy rozdziału 7 ustawy, o której mowa w art. 1 ust. 1.

Art. 31o. 1. Miasto stołeczne Warszawa oraz Zespół zobowiązane są do opracowania i uchwalenia spójnej i komplementarnej wspólnej części założeń wiążących dla gmin przy sporządzaniu planu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności w zakresie inwestycji strukturalnych oraz innych działań, które mogą oddziaływać na gminy warszawskie oraz pozostałe gminy Zespołu.

2. Dla zapewnienia koordynacji działań m.st. Warszawy oraz Zespołu w realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, organy podejmują następujące działania:

1) Zarząd m.st. Warszawy oraz Dyrekcja Zespołu, każdy w swoim zakresie, przygotowują i uzgadniają między sobą projekty uchwał odpowiednich rad, nie dłuższym jednak niż 6 miesięcy od terminu podjęcia uchwały przez radę o przystąpieniu do stanowienia ustaleń wiążących,

2) w odniesieniu do rozbieżności, które nie zostały uzgodnione w trybie określonym w pkt 1, decyduje Dyrekcja Zespołu, po konsultacji ze Zgromadzeniem Zespołu,

3) Rada m.st. Warszawy oraz Zgromadzenie Zespołu, każde w swoim zakresie, uchwala założenia wiążące, z uwzględnieniem uzgodnień dokonanych odpowiednio przez Zarząd m.st. Warszawy i Dyrekcję Zespołu w trybie określonym w pkt 1 i 2.";

20) tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie:

"Zasady wyboru do Rady m.st. Warszawy";

21) skreśla się art. 32 i art. 34;

22) art. 33a otrzymuje brzmienie:

"Art. 33a. Do wyboru radnych m.st. Warszawy stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060), z zastrzeżeniem art. 33 niniejszej ustawy.";

23) dodaje się art. 33b w brzmieniu:

"Art. 33b. Ustala się następujące zasady dotyczące diet radnych w Radzie m.st. Warszawy i w radach gmin warszawskich:

1) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych, przy czym dieta stanowi zryczałtowany ekwiwalent wynagrodzenia utraconego przez radnego za czas pracy Radzie m.st. Warszawy lub w radzie gminy,

2) dietę radnego ustala się mnożąc liczbę godzin pracy w Radzie m.st. Warszawy lub radzie gminy przez godzinowy ekwiwalent utraconego wynagrodzenia, przy czym czas pracy radnego będący podstawą do naliczenia diety nie może przekroczyć 200 godzin w miesiącu i 8 godzin dziennie,

3) godzinowy ekwiwalent utraconego wynagrodzenia ustala Rada m.st. Warszawy lub rada gminy biorąc pod uwagę przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym w trzech ostatnich miesiącach roku ubiegłego na terenie m.st. Warszawy,

4) wykaz diet wypłacanych radnym ogłasza przewodniczący rady każdego miesiąca na tablicy ogłoszeń rady.".

 

Art. 2.

1. Z dniem wejścia w życie ustawy znosi się:

1) związek komunalny utworzony na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy,

2) powiat warszawski utworzony na podstawie art. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe granice związku komunalnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stają się granicami m.st. Warszawy.

 

Art. 3.

Ilekroć w odrębnych ustawach jest mowa o mieście stołecznym Warszawa - związku komunalnym, mieście stołecznym Warszawa - obligatoryjnym związku gmin lub powiecie warszawskim, należy przez to rozumieć Miasto stołeczne Warszawa.

 

Art. 4.

1. Mienie należące do dotychczasowego związku komunalnego m.st. Warszawy oraz dotychczasowego powiatu warszawskiego staje się mieniem m.st. Warszawy z dniem wejścia w życie ustawy.

2. Miasto stołeczne Warszawa staje się następcą prawnym podmiotów, o których mowa w ust. 1, w tym we wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy postępowaniach o nabycie mienia na podstawie odrębnych przepisów.

3. Do czasu ujawnienia w księgach wieczystych zmian wynikających z przekazania mienia m.st. Warszawie czynności prawne mające za przedmiot mienie komunalne są ważne z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów o księgach wieczystych, jeżeli m.st. Warszawa dokonując danej czynności złoży w formie przewidzianej dla tej czynności oświadczenie, że jest gminą właściwą dla dokonania tej czynności.

4. Zobowiązania i wierzytelności podmiotów, o których mowa w ust. 1, stają się z dniem wejścia w życie ustawy zobowiązaniami i wierzytelnościami m.st. Warszawy.

5. Składniki mienia, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, co do których nie ustalono udziałów we współwłasności, z dniem wejścia w życie ustawy, stają się składnikami mienia m.st. Warszawy.

 

Art. 5.

1. Przedsiębiorstwa, zakłady lub inne jednostki organizacyjne wykonujące na terenie m.st. Warszawy zadania określone w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy, o której mowa w art. 1, lub gospodarujące mieniem, o którym mowa w art. 37 ust. 2 tej ustawy, stają się spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi m.st. Warszawy i gmin warszawskich. W każdej z tych spółek początkowe udziały m.st. Warszawy wynoszą 50%, a udziały poszczególnych gmin warszawskich w ramach pozostałych 50% oblicza się według liczby mieszkańców.

2. Rada m.st. Warszawy postanowi o wyborze spółki dla podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz o wniesieniu do spółki składników majątkowych przekształconego podmiotu.

3. Do przekształceń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.

 

Art. 6.

Zmiany w zakresie praw majątkowych związanych z wykonywaniem ustawy nie mogą naruszać praw osób trzecich.

 

Art. 7.

W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, właściwe sądy dokonają z urzędu odpowiednich wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian praw majątkowych wynikających z ustawy.

 

Art. 8.

Dotychczasowe służby, inspekcje, straże oraz jednostki organizacyjne powiatu warszawskiego, w tym powiatowy urząd pracy oraz związku komunalnego m.st. Warszawy stają się jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy.

 

Art. 9.

1. Prezydent m.st. Warszawy jest zwierzchnikiem służbowym pracowników jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem służb, inspekcji i straży m.st. Warszawy.

2. Do czasu wprowadzenia nowych regulaminów organizacyjnych, jednostki organizacyjne, służby, inspekcje i straże m.st. Warszawy, działają na podstawie dotychczasowych przepisów.

3. Osoby prawne związku komunalnego m.st. Warszawy i powiatu warszawskiego stają się osobami prawnymi m.st. Warszawy.

 

Art. 10.

1. Dotychczasowe Starostwo Powiatu Warszawskiego łączy się z dotychczasowym Biurem Zarządu m.st. Warszawy.

2. Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy:

1) Biura Zarządu m.st. Warszawy,

2) Starostwa Powiatu Warszawskiego

- stają się pracownikami urzędu m.st. Warszawy.

3. Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 231 Kodeksu pracy.

 

Art. 11.

Postępowania administracyjne niezakończone przez organy powiatu warszawskiego lub starostę powiatu warszawskiego oraz podmioty przez nie upoważnione, toczy się dalej przed odpowiednimi organami m.st. Warszawy, Prezydentem m.st. Warszawy lub podmiotami przez nie upoważnionymi.

 

Art. 12.

Porozumienia zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy pomiędzy organami administracji rządowej a powiatem warszawskim oraz między organami administracji rządowej a związkiem komunalnym m.st. Warszawy pozostają w mocy do czasu ich rozwiązania przez strony, z możliwością 3 miesięcznego wypowiedzenia.

 

Art. 13.

W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych, w których stronami są dotychczasowy związek komunalny m.st. Warszawy oraz powiat warszawski, stroną staje się Miasto Stołeczne Warszawa.

 

Art. 14.

Do czasu uchwalenia statutu m.st. Warszawy, jednak nie dłużej niż w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, obowiązuje statut powiatu warszawskiego w zakresie niesprzecznym z ustawą.

 

Art. 15.

Z dniem wejścia w życie ustawy, do czasu wyboru Prezydenta m.st. Warszawy, dotychczasowy Zarząd Powiatu staje się organem wykonawczym m.st. Warszawy.

 

Art. 16.

Jednostki samorządu terytorialnego tworzące Warszawski Zespół Miejski oraz gminy warszawskie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosują swoje statuty do postanowień ustawy.

 

Art. 17.

Z dniem wejścia w życie ustawy, do czasu wyboru organów m.st. Warszawy, dotychczasowe organy wykonawcze powiatu mogą rozporządzać mieniem komunalnym wyłącznie w zakresie zwykłego zarządu.

 

Art. 18.

Z dniem wejścia w życie ustawy m.st. Warszawa podlega wykreśleniu z rejestru związków międzygminnych.

 

Art. 19.

Do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących gmin warszawskich i Rady m.st. Warszawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu ustalonym niniejszą ustawą.

 

Art. 20.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem art. 19, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.