Druk nr 608 A

20 kwietnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ LEGISLACJI EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 marca 2001 r.

ustawie o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych

Marszałek Senatu dnia 30 marca 2001 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2001 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej

(-) Wiesław Chrzanowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw

i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach

inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

przedsiębiorstw państwowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 marca 2001 r. ustawy o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

- w art. 4 w ust. 1 użyty w różnych przypadkach wyraz "objęcie" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "nabycie".