Druk nr 606 A

20 kwietnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ LEGISLACJI EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 29 marca 2001 r.

ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Marszałek Senatu dnia 30 marca 2001 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2001 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej

(-) Wiesław Chrzanowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy

o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 marca 2001 r. ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "zasady" zastępuje się wyrazem "wymagania";

2)

w art. 1 w ust. 2 wyrazy "oraz wódek" zastępuje się wyrazami "a także do wyrobu spirytusu oraz wyrobu i rozlewu wyrobów spirytusowych";

3)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "lub w inny sposób są wprowadzane do organizmu ludzkiego";

4)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazach "substancje niespożywane" dodaje się wyraz "odrębnie";

5)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 5 wyraz "charakterystycznymi" zastępuje się wyrazem "typowymi";

6)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 6 wyraz "wspomagające" zastępuje się wyrazem "pomagające";

7)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach "dla zdrowia" dodaje się wyrazy "lub życia" oraz wyrazy "części metaliczne i szklane" zastępuje się wyrazami "części metalicznych i szklanych";

8)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 8 wyrazy "w zakładach garmażeryjnych" zastępuje się wyrazami "w innych zakładach";

9)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 13 wyraz "konsumenta" zastępuje się wyrazami "i życia człowieka";

10)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 15 wyraz "ludzi" zastępuje się wyrazem "człowieka";

11)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 18 skreśla się wyraz "płynny";

12)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 25:

  1. w lit. b) po wyrazach "środka spożywczego" dodaje się wyrazy ", mającego wpływ na jego jakość zdrowotną",
  2. w lit. c) po wyrazie "jakości" dodaje się wyraz "zdrowotnej";

13)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 26 w zdaniu wstępnym wyrazy "lub używki" zastępuje się wyrazem "używki";

14)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 31 po wyrazie "pasz" stawia się przecinek;

15)

w art. 3 w ust. 1 w pkt 31 wyraz "narkotyków" zastępuje się wyrazami "środków odurzających i substancji psychotropowych";

16)

w art. 6 w ust. 1 wyrazy "lub do produkcji" zastępuje się wyrazami "oraz do produkcji";

17)

w art. 7 w ust. 1 po wyrazach "środków spożywczych, używek" dodaje się wyrazy "dozwolonych substancji dodatkowych";

18)

w art. 9 w ust. 1 "substancje dodatkowe i" zastępuje się wyrazami "substancje dodatkowe lub";

19)

w art. 9 w ust. 5 po wyrazach "Minister właściwy do spraw zdrowia" dodaje się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa";

20)

w art. 10 skreśla się ust. 3;

21)

w art. 12 w ust. 2 skreśla się wyrazy ", z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2";

22)

w art. 13 w ust. 2 w zdaniu wstępnym oraz w art. 18 w ust. 2 w zdaniu wstępnym wyraz "zawiera" zastępuje się wyrazami "powinien zawierać";

23)

w art. 13 w ust. 4 w zdaniu wstępnym oraz w art. 18 w ust. 3 w pkt 1 wyraz "zaświadczenie" zastępuje się wyrazami "odpis (wyciąg, zaświadczenie)";

24)

w art. 13 w ust. 6 wyraz "wprowadzenia" zastępuje się wyrazem "przeprowadzenia";

25)

w art. 13 w ust. 9:

  1. w zdaniu wstępnym wyrazy "wyda decyzję o" zastępuje się wyrazami "wyda decyzję",
  2. w pkt 1 wyraz "zakazie" zastępuje się wyrazami "o zakazie",
  3. w pkt 2 wyraz "zezwalająca" zastępuje się wyrazem "zezwalającą";

26)

w art. 14 w ust. 1 wyrazy "w art. 13 ust. 7 i 8" zastępuje się wyrazami "w art. 13 ust. 7, 8 i 9";

27)

w art. 15 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

28)

w art. 16 w ust. 1 wyrazy "i dozwolonych substancji dodatkowych" zastępuje się wyrazami ", dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych dodatków do środków spożywczych i używek";

29)

w art. 17 w ust. 1 w zdaniu wstępnym i końcowym oraz w ust. 3 w pkt 3, w art. 18 w ust. 1 oraz w ust. 2 w pkt 3, w art. 21, w art. 24 w ust. 1 w pkt 7 oraz w art. 41 w ust. 4 wyrazy "w kraju" zastępuje się wyrazami "na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej";

30)

w art. 17 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy "w ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "w ustawie";

31)

w art. 18 w ust. 3 w pkt 5 i 6 wyraz "produktu" zastępuje się wyrazem "artykułu";

32)

w art. 19 dotychczasowy ust. 1 oznacza się jako ust. 2 a dotychczasowy ust. 2 oznacza się jako ust. 1;

33)

w art. 24 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "odżywczej" dodaje się wyrazy ", w odniesieniu do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, a w odniesieniu do środków spożywczych powszechnie spożywanych, jeżeli ich wartość odżywcza pojawia się w znakowaniu przy ich prezentacji lub reklamie";

34)

w art. 24 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach "z zagranicy - " dodaje się wyraz "także";

35)

w art. 29 w pkt 3 i 4 użyte w różnych przypadkach i liczbie wyrazy "krytyczny punkt kontrolny" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami "krytyczny punkt kontroli";

36)

w art. 30 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Obowiązek wdrożenia systemu HACCP nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców określonych w przepisach Prawa działalności gospodarczej.";

37)

w art. 31 wyrazy "tej partii żywności i" zastępuje się wyrazami "tej partii żywności i wycofanie jej z obrotu oraz";

38)

w art. 34 w pkt 2 wyrazy "środkami kosmetycznymi i higienicznymi" zastępuje się wyrazem "kosmetykami";

39)

w art. 37 w ust. 1 po wyrazie "używki" dodaje się wyrazy ", substancje pomagające w przetwarzaniu";

40)

w art. 39 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "lub w halach targowych";

41)

w art. 39 w ust. 2 wyrazy "środkami transportu przeznaczonymi" zastępuje się wyrazami "ze środków transportu przeznaczonych";

42)

w art. 39 w ust. 3 wyrazy "zatrudnione w handlu" zastępuje się wyrazami "zajmujące się handlem";

43)

w art. 40:

  1. w ust. 3 po wyrazach "w obrocie tymi artykułami oraz" dodaje się wyrazy "nadzór nad tymi",
  2. skreśla się ust. 4;

44)

w art. 41 w ust. 8 wyrazy "ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"," zastępuje się wyrazami "określi, w drodze rozporządzenia,";

45)

w art. 44 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie "Sanitarnej" dodaje się wyrazy "oraz Inspekcji Weterynaryjnej";

46)

w art. 44 w ust. 2 w pkt 3 wyraz "porównawczych" zastępuje się wyrazem "biegłości";

47)

w art. 44 w ust. 2 w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem oraz dodaje pkt 8 w brzmieniu:

"8) międzynarodowa współpraca z laboratoriami referencyjnymi.";

48)

w art. 47 wyrazy "obowiązującym zdrowotnym warunkom jakości" zastępuje się wyrazami "jakości zdrowotnej żywności";

49)

w art. 48 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "44" zastępuje się wyrazem "45" oraz wyrazy "art. 46" zastępuje się wyrazami "art. 46 ust. 1";

50)

w art. 51 w ust. 1 wyrazy "substancji dodatkowej dozwolonej" zastępuje się wyrazami "dozwolonej substancji dodatkowej";

51)

w art. 51 w ust. 2 w pkt 3 skreśla się wyrazy "art. 10 ust. 3,";

52)

w art. 56 w pkt 7 skreśla się lit. b);

53)

art. 61 otrzymuje brzmienie:

"Art. 61. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że art. 41 ust. 5 oraz art. 10 ust. 2, art. 28 ust. 2, art. 30, art. 32, art. 36 ust. 6 i art. 48 ust. 1 w zakresie dotyczącym systemu HACCP wchodzą w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.".