Druk nr 605 A

20 kwietnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ LEGISLACJI EUROPEJSKIEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 29 marca 2001 r.

ustawie - Prawo o miarach

Marszałek Senatu dnia 30 marca 2001 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2001 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej

(-) Wiesław Chrzanowski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy - Prawo o miarach.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 marca 2001 r. ustawy - Prawo o miarach, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 4 w pkt 17 przecinek na końcu zastępuje się kropką oraz skreśla się pkt 18;

2)

w art. 16 w pkt 14 skreśla się wyrazy "w którym ogłaszane są zarządzenia wewnętrzne, wytyczne, decyzje, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia Prezesa,";

3)

w art. 21 w ust. 1 w pkt 2 wyraz "rozstrzygającego" zastępuje się wyrazem "orzekającego";

4)

w art. 21 w ust. 3 wyrazy "przedsiębiorcy, osoby fizyczne lub osoby prawne, zwani dalej" zastępuje się wyrazami "osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej ";

5)

w art. 21 w ust. 4 w pkt 3 po wyrazach "7 dni" dodaje się wyrazy "od dnia doręczenia protokołu";

6)

w art. 34 wyrazy "1 stycznia 2003 r." zastępuje się wyrazami "uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej,".