Druk nr 603

29 marca 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 105. posiedzeniu w dniu 28 marca 2001 r. ustawę o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 28 marca 2001 r.

o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji

Art. 1.

Ustanawia się Medal za Zasługi dla Policji, zwany dalej "Medalem", za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Medal ten przyznaje się również za współpracę polskiej Policji z policjami innych państw.

Art. 2.

Medal może być nadany:

1) obywatelowi polskiemu zamieszkałemu w kraju, w tym policjantowi i pracownikowi Policji, który:

a) inicjował lub organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi,

b) swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnosił sprawność działań Policji,

c) swoją działalnością przyczynił się do rozwoju współpracy Policji z policjami innych państw,

2) cudzoziemcowi lub obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza granicami kraju, który:

a) przyczynił się do rozwoju Policji lub podejmował działania skutkujące podniesieniem sprawności jej działania i poziomu jej wyposażenia technicznego,

b) wykazał się osiągnięciami w dziedzinie współdziałania policji innych państw z Policją,

c) działał na rzecz Policji lub wspierał jej działania na forum międzynarodowym.

 

Art. 3.

Medal może być nadany pośmiertnie.

 

Art. 4.

Medal posiada trzy stopnie:

1) I stopień - Złoty Medal za Zasługi dla Policji,

2) II stopień - Srebrny Medal za Zasługi dla Policji,

3) III stopień - Brązowy Medal za Zasługi dla Policji.

 

Art. 5.

1. Medal nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Policji.

2. Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę Medalu i legitymację potwierdzającą jego nadanie.

 

Art. 6.

1. Stopień Medalu nadaje się odpowiednio do zasług osoby, która ma być nim wyróżniona.

2. Medal tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie tylko raz.

3. Osobie wyróżnionej nie nadaje się Medalu w stopniu niższym od posiadanego.

 

Art. 7.

1. Odznaką Medalu jest wieniec dębowy o średnicy 37 mm, wewnątrz którego znajduje się ośmioramienna gwiazda policyjna. Na gwieździe są umieszczone dwa skrzyżowane miecze z klingami koloru biało-czerwonego. W środku znajduje się wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem jest umieszczona rozwinięta, granatowa wstęga z napisem "POLICJA". Wieniec dębowy oraz odwrotna strona medalu, w zależności od jego stopnia, są złocone, srebrzone lub patynowane na brązowo. Na odwrotnej stronie medalu jest umieszczony tłoczony napis "MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POLICJI". Nad napisem oraz pod nim znajduje się liść dębu.

2. Odznaka Medalu jest zawieszona na wstążce długości 70 mm i szerokości 40 mm, z symetrycznymi względem środka pionowymi paskami koloru: granatowego - szerokości 2 mm, białego - szerokości 5 mm oraz granatowego - szerokości 5 mm. Przez środek wstążki przebiega czerwony pasek szerokości 15 mm.

3. Wzór graficzny odznak Medalu wraz ze wstążką i baretkami określa załącznik do ustawy.

 

Art. 8.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komendanta Głównego Policji, może pozbawić Medalu osobę wyróżnioną, jeżeli została ona skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie, za które wymierzono karę pozbawienia wolności, ograniczenia wolności lub grzywny.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, może zostać pozbawiona Medalu:

1) wszystkich stopni - w przypadku skazania za popełnienie zbrodni lub występku,

2) najwyższego posiadanego stopnia - w przypadku popełnienia występku, za który została wymierzona tylko kara grzywny.

 

Art. 9.

1. Dane osób wyróżnionych lub pozbawionych Medalu podlegają ewidencji.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje następujące dane osoby wyróżnionej:

1) imiona i nazwisko oraz imię ojca,

2) datę i miejsce urodzenia,

3) obywatelstwo,

4) państwo stałego zamieszkania,

5) wskazanie dokumentu tożsamości,

6) określenie wnioskodawcy i daty złożenia wniosku o nadanie Medalu,

7) numer i datę decyzji o nadaniu Medalu, a w przypadku pozbawienia tego Medalu także decyzji o pozbawieniu.

3. Do ewidencji dołącza się wnioski, o których mowa w art. 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1.

 

Art. 10.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu,

2) sposób wręczania i noszenia odznaki Medalu oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1,

3) wzory odpowiednich dokumentów.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno w szczególności:

1) zawierać wzór wniosku o nadanie Medalu, w którym powinny być zamieszczone: dane osoby, która ma być wyróżniona Medalem, uzasadnienie nadania Medalu, organ występujący z wnioskiem o nadanie Medalu oraz termin rozpatrzenia tego wniosku,

2) zawierać wzór legitymacji nadania Medalu, na której powinny być zamieszczone: godło Rzeczypospolitej Polskiej, numer i data wystawienia legitymacji, podstawa nadania Medalu, imię i nazwisko osoby wyróżnionej Medalem, imię jej ojca i stopień przyznanego Medalu oraz podpis i pieczęć organu przyznającego Medal,

3) przewidywać uroczysty charakter aktu wręczania Medalu,

4) określać sposób noszenia odznaki i baretki Medalu,

5) określać sposób prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medali,

6) określać tryb wydawania odznaki Medalu lub wtórnika legitymacji Medalu, w przypadku ich zagubienia lub zniszczenia.

 

Art. 11.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.