Druk nr 602 A

9 kwietnia 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 28 marca 2001 r.

ustawie o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania
niektórych kredytów bankowych

Marszałek Senatu dnia 30 marca 2001 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2001 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Gospodarki Narodowej

(-) Adam Glapiński


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych
kredytów bankowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 marca 2001 r. ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w ust. 1 po wyrazach "na cele rolnicze," dodaje się wyrazy "finansowanie kontraktów eksportowych,";

2)

w art. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. Dopłaty ze środków budżetu państwa do oprocentowania kredytów na realizację zadań związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw przemysłu lekkiego mogą być udzielane pod warunkiem posiadania przez przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, programu restrukturyzacji zatwierdzonego przez organ nadzoru, o ile przedsiębiorstwo taki organ posiada.";";

3)

w art. 1 w pkt 8, w art. 8 skreśla się wyrazy "pkt 1, 2 i 4";

4)

w art. 1 w pkt 8, w art. 8 po wyrazach "rybołówstwa morskiego" dodaje się wyrazy "albo zwiększenia możliwości zawarcia niektórych kontraktów eksportowych,".