Druk nr 582

23 lutego 2001 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

KOMISJA

RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 77 ust. 1, w związku z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej wnosi o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

W załączeniu przekazuję projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.

Jednocześnie informuję, że w dalszych pracach nad tym projektem ustawy komisję reprezentować będzie senator Zdzisław Maszkiewicz.

Przewodniczący Komisji

Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Dariusz Kłeczek


projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

Art. 1.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 31, poz. 384, Nr 48, poz. 550, Nr 70, poz. 820, Nr 106, poz. 1118 i Nr 122, poz. 1323) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 37i ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, przyznać bezrobotnym zamieszkałym we wszystkich lub niektórych powiatach (gminach), o których mowa w ust. 3, prawo do zasiłku i
   stypendium, o których mowa w art. 37j ust. 3 i w art. 37d.";
 2. w art. 37j dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
  "3a. Zasiłek przedemerytalny, w wysokości określonej w ust. 3, przysługuje również osobie nie zamieszkałej w powiecie (gminie) uznanym za zagrożony szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, jeżeli stosunek pracy lub stosunek służbowy rozwiązany został z przyczyn dotyczących zakładu pracy.";
 3. w art. 37l w ust. 1 wyrazy "nie zalicza się" zastępuje się wyrazami "zalicza się";
 4. w art. 37n:
  a) w ust. 1 wyrazy "ust. 2" zastępuje się wyrazami "ust. 2 i 3",
  b)w ust. 2 po wyrazach "ulega zawieszeniu" dodaje się wyrazy ", z zastrzeżeniem ust. 3",
  c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
  "3. Nie powoduje zawieszenia prawa do pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świ
  adczenia przedemerytalnego:
  1) podjęcie po okresie 3 miesięcy od dnia nabycia prawa do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego - zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, a także odpłatne wykonywanie pracy w zarządach, w radach nadzorczych
  , komisjach i innych stanowiących organach osób prawnych, jeżeli dochody z tych źródeł nie przekraczają miesięcznie połowy najniższego wynagrodzenia,
  2) osiąganie dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z innych źródeł
  niż określone w pkt 1.".

Art. 2

1. Osobom, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany w trybie określonym w art. 37j ust. 3a ustawy, o której mowa w art. 1, przysługuje określony w tym przepisie zasiłek emerytalny od dnia następnego po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego.

2. Do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, w rozumieniu art. 37l ust. 1 ustawy, o której mowa w art.1, zalicza się pobieranie zasiłku dla bezrobotnych w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

3. Osobom, które nabyły prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego w okresie, o którym mowa w ust. 2, z tytułu pobierania w tym okresie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne przysługuje od następnego dnia po spełnieniu warunków do ich nabycia.

4. Osobom, których prawo do pobierania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego uległo zawieszeniu, z tytułu osiągania dochodów, o których mowa w art. 37n ust. 3 ustawy, o której mowa w ust. 1, przysługuje prawo do zasiłku lub świadczenia od dnia zawieszenia uprawnienia.

5. Uprawnienia, o którym mowa w ust. 1-4 przysługują pod warunkiem, że uprawnione osoby złożą odpowiednie wniosku i dokumenty określone przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.

Art. 3

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu została znowelizowana ustawą z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Począwszy od 1 stycznia 2001 r. zmienione zostały m. in. przepisy w zakresie nabywania uprawnień do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. W przekonaniu wnioskodawców, wprowadzone zmiany mogą powodować nieuzasadnione pogorszenie warunków życia osób, których sytuacja życiowa i tak często jest bardzo trudna.

Dlatego też w projekcie nowelizacji proponuje się, aby:

 1. przywrócić Radzie Ministrów uprawnienie do przyznawania bezrobotnym zamieszkałym w powiatach (gminach) zagrożonych strukturalną recesją prawa do zasiłku przedemerytalnego w wysokości 160% zasiłku dla bezrobotnych;
 2. przywrócić prawo do zasiłku przedemerytalnego w wysokości 160% zasiłku dla bezrobotnych osobom niezamieszkałym w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, jeżeli stosunek pracy z tymi osobami został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
 3. przywrócić zasadę, zgodnie z którą do okresu uprawniającego do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego zaliczany jest okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
 4. przywrócić zasadę, iż prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego nie będzie zawieszane, jeżeli zainteresowana osoba podejmuje zatrudnienie w ograniczonym, określonym w ustawie, zakresie.

Ponieważ ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu w zmienionym na niekorzyść zainteresowanych brzmieniu obowiązuje od 1 stycznia 2001 r. niezbędne było przygotowanie przepisu o charakterze przejściowym, zawartego w art. 2 projektu.

Projekt ustawy pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. Przyjęcie ustawy w proponowanym brzmieniu oznacza zwiększenie wydatków z budżetu państwa o kwotę w roku 2001.