Druk nr 550

15 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 94. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2000 r. ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.

Jednocześnie pragnę poinformować, że ustawa ta została wniesiona przez Radę Ministrów w trybie art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów
znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych
z funkcjonowaniem administracji public
znej

 

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) w art. 30 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, oraz dla nauczycieli, których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin ustala się na podstawie art. 42 ust. 7, a także szczegółowe zasady zaszeregowania nauczycieli,".

Art. 2.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 1995 r. Nr 57, poz. 299 i Nr 101, poz. 504, z 1996 r. Nr 59, poz. 268, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349 i Nr 79, poz. 484, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 49, poz. 484 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136 i Nr 48, poz. 550) w art. 20a wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 3 po wyrazach "ust. 4" dodaje się wyrazy "i 5a";

2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Agencja dokona, w terminie do dnia 30 czerwca 2001r., wpłaty na rachunek budżetu państwa 30% wpływów pieniężnych uzyskanych w 2000 r. z tytułów określonych w art. 20 ust. 2 pkt 1; wpłatę tę zalicza się na poczet zobowiązań Agencji wynikających z ust 1 i 4.";

3) w ust. 7 wyrazy "ust. 2 i 4" zastępuje się wyrazami "ust. 2, 4 i 5a".

Art. 3.

W ustawie z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz.U. Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. 1. W postępowaniu przed właściwym urzędem skarbowym w sprawie o wydanie banderoli podatkowych producenci (importerzy) są obowiązani do uprzedniego wpłacenia do tego urzędu odpowiedniej zaliczki na podatek akcyzowy stanowiącej równowartość żądanych banderoli oraz kwoty stanowiącej co najmniej 80% kosztów wytworzenia banderoli podatkowych, a w postępowaniu o sprzedaż banderoli legalizacyjnych podmioty uprawnione do ich zakupu są obowiązane do uprzedniego wpłacenia do tego urzędu należności odpowiadającej odpłatności za te banderole.

2. W razie odmowy wydania banderoli podatkowych lub sprzedaży banderoli legalizacyjnych, zaliczka i kwota kosztów lub należności, o których mowa w ust. 1, podlega zwrotowi przez urząd skarbowy, do którego została wpłacona, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot, który wpłacił tę zaliczkę i kwotę kosztów lub należność.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zaliczki na podatek akcyzowy odpowiadającej wartości banderoli podatkowych, uprawniającej do ich otrzymania, wysokość kwot stanowiących co najmniej 80% kosztów wytworzenia tych banderoli oraz wysokość odpłatności za sprzedaż banderoli legalizacyjnych.";

2) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Urząd skarbowy odmówi wydania lub sprzedaży banderoli wnioskodawcy, który nie wpłaci zaliczki i kwoty kosztów lub należności, o których mowa w art. 8 ust. 1, lub nie dopełni obowiązków określonych w ust. 1-3.".

 

Art. 4.

W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569, Nr 107, poz. 692, Nr 121, poz. 770 i Nr 123, poz. 776, z 1998 r. Nr 66, poz. 431, Nr 106, poz. 668, Nr 108, poz. 684, Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1112, 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 31, poz. 384, Nr 48, poz. 550, Nr 70, poz. 820 i Nr 106, poz. 1118) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się art. 9a;

2) w art. 27 w ust. 1 w pkt 6 skreśla się przecinek i wyrazy "o których mowa w art. 361 Kodeksu pracy";

3) w art. 37i ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, przyznać bezrobotnym zamieszkałym we wszystkich lub niektórych powiatach (gminach), o których mowa w ust. 3, prawo do stypendium, o którym mowa w art. 37d.";

4) art. 37j otrzymuje brzmienie :

"Art. 37j. 1. Zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie spełniającej określone w ustawie warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasiłku oraz posiadającej okres uprawniający do emerytury, jeżeli okres uprawniający do zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 2, wynosi co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, a stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

2. Wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 140% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3.Wysokość zasiłku przedemerytalnego nie może przekroczyć 90% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc zgłoszenia wniosku o zasiłek przedemerytalny, i nie może być niższa od 120 % kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1.

4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, wypłacone za okres przypadający po dniu 31 grudnia 1998 r. pomniejsza się o naliczone i potrącone od tego wynagrodzenia składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.";

5) w art. 37k:

a) w ust. 2 wyrazy "odpowiednio wysokość zasiłku określona w art. 37j ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "120% zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1",

b) w ust. 6 wyrazy "odpowiednio określonej w art. 37j ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1",

c) skreśla się ust. 9;

6) w art. 37l:

a) w ust. 1 wyrazy "zalicza się okres" zastępuje się wyrazami "nie zalicza się okresu",

b) w ust. 2 wyrazy "pkt 3-5 i ust. 2" zastępuje się wyrazami "pkt 3-6 i ust. 2 pkt 2-4";

7) w art. 37n:

a) w ust. 1 wyrazy "ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "ust. 2",

b) w ust. 2 po wyrazie "zawieszeniu" skreśla się przecinek i wyrazy "z zastrzeżeniem ust. 3",

c) skreśla się ust. 3;

8) art. 54 otrzymuje brzmienie:

"Art. 54. Zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej oraz przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi oraz Zakład dla Niewidomych w Laskach nie opłacają składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.".

Art. 5.

W ustawie z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136 oraz z 2000 r. Nr 95, poz. 1041) w art. 75 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 5 wyrazy "art. 46" zastępuje się wyrazami "art. 46 pkt 1 i 3";

2) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu :

"7) art. 46 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.".

 

Art. 6.

1. W 2001 r.:

1) art. 55 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 4 stosuje się również w zakresie dotyczącym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych,

2) łączna kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek, o której mowa w art. 55 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 4, nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 12,5% dochodów Funduszu Pracy, planowanych na ten rok,

3) okres spłaty kredytów i pożyczek, o którym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy wymienionej w art. 4, może wykraczać poza rok budżetowy i może przekroczyć trzy miesiące, nie więcej jednak niż sześć miesięcy,

4) w zakresie określonym w pkt 1-3 nie stosuje się art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041).

2. W przypadku gdy wysokość zasiłku przedemerytalnego przyznanego przed dniem wejścia ustawy w życie:

1) jest niższa niż 140% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 4 - zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie uprawnionej w dotychczasowej wysokości, z uwzględnieniem art. 24 ust. 6a ustawy wymienionej w art. 4,

2) jest wyższa niż 140% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 4 - zasiłek przedemerytalny przysługuje osobie uprawnionej w dotychczasowej wysokości, z zastrzeżeniem, że wysokość ta, po dniu wejścia ustawy w życie, nie może być niższa niż 140% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 4.

 

Art. 7.

Zachowuje moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia świadczeń przedemerytalnych dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów gospodarki narodowej objętych programem restrukturyzacji przemysłu hutnictwa żelaza i stali w Polsce (Dz.U. Nr 36, poz. 341 i Nr 77, poz. 867).

 

Art. 8.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.