Druk nr 546

15 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 94. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2000 r. ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 60, poz. 701) w art. 2 po wyrazach "1 stycznia 2001 r." dodaje się przecinek oraz wyrazy "z wyjątkiem art. 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.".

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.