Druk nr 545

15 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 94. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2000 r. ustawę o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich
oraz obrocie tymi wyrobami

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami (Dz.U. Nr 124, poz. 783) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 9-14 otrzymują brzmienie:

"Art. 9. 1. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich wymaga uzyskania zezwolenia, zwanego dalej "zezwoleniem".

2. Zezwolenie na wyrób wyrobów winiarskich może dotyczyć również rozlewu wytworzonych wyrobów.

Art. 10. Organem właściwym w sprawach wydania, odmowy wydania i cofnięcia zezwolenia jest minister właściwy do spraw rynków rolnych, zwany dalej "organem zezwalającym".

Art. 11. 1. Wniosek o wydanie zezwolenia, poza wymaganiami określonymi przepisami o działalności gospodarczej, powinien ponadto zawierać informacje dotyczące:

1) zdolności produkcyjnych posiadanych przez wnioskodawcę urządzeń technicznych w skali roku,

2) rodzaju przerabianego surowca.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana działalność gospodarcza objęta wnioskiem,

2) zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że wnioskodawca nie zalega wobec nich z wpłatami należności,

3) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie będącego osobą fizyczną lub członków zarządu osoby prawnej, za przestępstwa przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,

4) pozytywną opinię techniczno-technologiczną w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich wydaną przez właściwego, ze względu na planowane miejsce wykonywania działalności gospodarczej, wojewódzkiego inspektora skupu i przetwórstwa artykułów rolnych, potwierdzającą spełnianie przez przedsiębiorcę warunków, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2,

5) zaświadczenia komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej objętej wnioskiem spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska.

Art. 12. 1. Zezwolenie wydaje się, jeżeli:

1) przedsiębiorca dysponuje obiektami budowlanymi wyposażonymi w:

a) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich, których całkowita pojemność technologiczna powinna wynosić co najmniej 50% miesięcznej wielkości produkcji win gronowych, 75 % miesięcznej wielkości produkcji napojów fermentowanych, a w przypadku rozlewu wyrobów winiarskich pojemność technologiczna zbiorników powinna być równa miesięcznej wielkości rozlewu,

b) urządzenia filtracyjne zapewniające uzyskanie wymaganej klarowności wyrobów winiarskich,

c) urządzenia do przygotowywania opakowań jednostkowych, w szczególności urządzenia do ich mycia i dezynfekcji,

d) urządzenia do napełniania opakowań jednostkowych,

2) w obiektach produkcyjnych znajduje się laboratorium umożliwiające przeprowadzanie analiz fizykochemicznych produkowanych i rozlewanych wyrobów winiarskich w zakresie spełniania przez nie wymogów określonych w odrębnych przepisach,

3) wniosek spełnia warunki określone w art. 11 ust. 1,

4) do wniosku dołączono dokumenty, o których mowa w art. 11 ust. 2.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c) i d) nie dotyczą przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na produkcję wyrobów winiarskich bez ich rozlewu do opakowań jednostkowych.

3. Zezwolenie określa w szczególności:

1) rodzaj działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,

2) wielkość produkcji w skali roku zgodną ze zdolnościami produkcyjnymi posiadanych przez przedsiębiorcę urządzeń technicznych,

3) miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Art. 13. W razie powzięcia przez organ zezwalający informacji lub stwierdzenia okoliczności uzasadniających cofnięcie zezwolenia, organ ten wszczyna z urzędu postępowanie w tej sprawie.

Art. 14. 1. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, oprócz wymagań określonych odrębnymi przepisami, jest obowiązany do:

1) wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli, obejmującego w szczególności:

a) częstotliwość i sposób pobierania próbek do badań jakościowych,

b) metody badań,

c) sposób postępowania z produktami nie odpowiadającymi wymaganiom jakościowym,

2) dysponowania planem zakładu obejmującym w szczególności pomieszczenia produkcyjne, magazynowe, socjalne i sanitarne, z zaznaczeniem:

a) linii technologicznych,

b) dróg przemieszczania surowców i produktów gotowych,

c) stanowisk pracy,

3) stosowania Polskich Norm dotyczących wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich,

4) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości.

2. W przypadku zakończenia działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić o tym, w terminie 14 dni, organ zezwalający.";

2) w art. 15 w pkt 1 wyrazy "art. 13" zastępuje się wyrazami "art. 14 ust. 1 pkt 3 i ust. 2".

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z tym że art. 14 ust. 1 pkt 3 obowiązuje do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.