Druk nr 544 Z

20 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

oraz

KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2000 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 20 grudnia 2000 r. nad ustawą o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15 i 17.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu komisje dokonały zmiany swoich wniosków:

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu

Gospodarki Narodowej

(-) Maciej Świątkowski

(-) Kazimierz Kleina


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1, 7 i 8 należy głosować łącznie.

 

1)

w art. 1 w pkt 2 wyrazy "7,75%" zastępuje się wyrazami "8%";

Poprawka mniejszości KGN, KZKFS poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego poparta przez mniejszość połączonych komisji

2)

w art. 1 w pkt 17 przed lit. a) dodaje się lit. ...) w brzmieniu:

"...) w ust. 1 po wyrazach "w danej Kasie" dodaje się wyrazy "i zgłoszonych przez rady powiatów";

Poprawka sen. J. Chojnowskiego

3)

w art. 1 w pkt 17 w lit. a) wyrazy "9 członków" zastępuje się wyrazami "7 członków";

Poprawka KGN, KZKFS poparta przez połączone komisje

4)

w art. 1 w pkt 18 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz przewodniczącego i członków komisji skarg i wniosków",";

Poprawka KGN, KZKFS poparta przez połączone komisje

5)

w art. 1 skreśla się pkt 19;

Poprawka KGN, KZKFS poparta przez połączone komisje

6)

w art. 1 po pkt 30 dodaje się pkt 30a w brzmieniu:

"30a) po art. 141d dodaje się art. 141e w brzmieniu:

"Art. 141e. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, określi, w drodze rozporządzenia:

1) zakres niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowy sposób rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania Kasom Chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzaje wykorzystywanych nośników informacji oraz wzory dokumentów,

2) zakres niezbędnych danych gromadzonych w systemach informatycznych Kas Chorych oraz wzory i zasady przekazywania Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych sprawozdań okresowych, a także wzory i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom zbiorczych danych dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym będących członkami Kasy Chorych,

3) zakres niezbędnych danych gromadzonych i przekazywanych przez apteki, o których mowa w art. 141b ust. 1, Kasom Chorych i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia gromadzi i przetwarza materiały informacyjne z instytucji powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. ";";

Poprawka KGN, KZKFS poparta przez połączone komisje

7)

w art. 2 w pkt 1 wyrazy "7,75%" zastępuje się wyrazami "8%";

Poprawka mniejszości KGN, KZKFS, poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego poparta przez mniejszość połączonych komisji

8)

w art. 4 wyrazy "7,75%" zastępuje się wyrazami "8%";

Poprawka mniejszości KGN, KZKFS, poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego poparta przez mniejszość połączonych komisji

 

Uwaga:
Poprawki nr 9 i 10 należy głosować łącznie.
Poprawki te można głosować tylko w przypadku przyjęcia poprawek nr 1, 7 i 8.

 

9)

dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. W 2001 r. składka na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 19 ustawy nowelizowanej w art. 1, wynosi 7,75% podstawy wymiaru składki. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek dochodowy od osób fizycznych, kartę podatkową albo stawkę ryczałtu od przychodów osób duchownych, nie może przekroczyć w 2001 r. 7,75% podstawy wymiaru tej składki.";

Poprawka mniejszości KGN, KZKFS

10)

dodaje się art. 4b w brzmieniu:

"Art. 4b. W 2001 r. Kasom Chorych udziela się dotacji w łącznej kwocie 800 mln zł ze środków pochodzących z przychodów Skarbu Państwa z tytułu prywatyzacji.";

Poprawka mniejszości KGN, KZKFS

 

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawki nr 12.

 

11)

art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. Przepisy art. 75 ust. 2 i 5 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do rad Kas Chorych i ich członków - powołanych po upływie kadencji rad Kas Chorych działających w dniu wejścia w życie ustawy.";

Poprawka sen. M. Świątkowskiego

12)

w art. 5:

a) w ust. 1 wyrazy "3 miesięcy" zastępuje się wyrazami "6 miesięcy",

b) w ust. 1 i 2 wyrazy "art. 75 ust. 2" zastępuje się wyrazami "art. 75 ust. 2 i 5";

Poprawka KGN, KZKFS poparta przez połączone komisje

13)

skreśla się art. 6;

Poprawka KGN, KZKFS sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:
Poprawki nr 14 i 18 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosow
anie poprawki nr 17.

 

14)

w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Krajowy Związek Kas Chorych zakończy działalność z dniem upływu kadencji Rady Krajowego Związku Kas Chorych, działającej w dniu wejścia w życie ustawy.";

Poprawka sen. M. Świątkowskiego

15)

w art. 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Z dniem zakończenia działalności Krajowego Związku Kas Chorych minister właściwy do spraw zdrowia powoła likwidatora.",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Po zakończeniu likwidacji likwidator złoży wniosek o wykreślenie Krajowego Związku Kas Chorych z rejestru sądowego.

4. Majątek pozostały po zlikwidowanym Krajowym Związku Kas Chorych staje się majątkiem Skarbu Państwa będącym w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.";

Poprawka KGN, KZKFS poparta przez połączone komisje

16)

dodaje się art. 7a w brzmieniu:

"Art. 7a. 1. W 2001 r. Kasy Chorych przeznaczą 3,13% należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne na podwyżki wynagrodzeń dla osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych u świadczeniodawców będących samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, są przekazywane świadczeniodawcom na podstawie umów, w których świadczeniodawcy zobowiążą się do podwyżki wynagrodzeń osobom wykonującym zawody medyczne na zasadach określonych w ust. 3.

3. Podwyżka wynagrodzenia osoby wykonującej zawód medyczny zatrudnionej u świadczeniodawcy będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej wynosi nie mniej niż 30% przeciętnego wynagrodzenia tej osoby z drugiego półrocza 2000 r., z tym że nie może przekroczyć 300 zł.

4. Środki nie wykorzystane na podwyżki wynagrodzeń podlegają zwrotowi do Kasy Chorych, która może je wykorzystać na cele statutowe.";

Poprawka sen. P.Ł.J. Andrzejewskiego

17)

w art. 8 na końcu dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 3-10, 12-15, 20 lit. c), 21-34, które wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2001 r.";

Poprawka KGN, KZKFS poparta przez połączone komisje

18)

w art. 8 na końcu dodaje się wyrazy ", z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 3-10, 12-15, 20 lit. c), 21-34, które wchodzą w życie z dniem upływu kadencji Rady Krajowego Związku Kas Chorych, działającej w dniu wejścia ustawy w życie.".

Poprawka sen. M. Świątkowskiego