Druk nr 543

8 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 93. posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2000 r. ustawę o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 8 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego

Art. 1.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 52, poz. 632 i Nr 95, poz. 1041) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Z dniem 1 stycznia 2002 r. zakładanie i prowadzenie szkół artystycznych przechodzi odpowiednio do zadań samorządu województwa lub powiatu.";

2) po art. 50 dodaje się art. 50a w brzmieniu:

"Art. 50a. 1. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, może być przekazane ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze porozumienia zawartego między Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego a ministrem właściwym do spraw rolnictwa.

3. Porozumienie, o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę do wykreślenia Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wpisania do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

4. Z dniem wpisania do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rolnictwa Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie staje się państwową instytucją kultury i zachowuje swój majątek.".

Art. 2.

W ustawie z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego(Dz.U. Nr 12, poz. 96 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 12 w ust. 3 wyrazy "Do dnia 31 grudnia 2000 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 31 grudnia 2001 r.".

Art. 3.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.