Druk nr 542 A

15 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 grudnia 2000 r.

ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
oraz niektórych
innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 11 grudnia 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniach 12 i 13 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Dariusz Kłeczek


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2000 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 19:

  1. w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "i 47b",
  2. w art. 47a w ust. 1 skreśla się wyrazy "oraz art. 47b",
  3. skreśla się art. 47b;

2)

w art. 1 w pkt 40 skreśla się wyrazy "oraz w art. 47b";

3)

w art. 5 skreśla się pkt 3;

4)

art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Przepisów art. 47 ust. 4b i 4d ustawy, o której mowa w art. 1, nie stosuje się do wpłat składek dokonywanych za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", przez okres 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. ";

5)

dodaje się art. 9a i 9b w brzmieniu:

"Art. 9a. 1. Płatnicy składek zobowiązani są przekazywać dokumenty, o których mowa w art. 47a ust. 1, ustawy o której mowa w art. 1, poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego udostępnionego przez Zakład nie później niż po upływie:

1) 5 miesięcy - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za co najmniej 1000 ubezpieczonych,

2) 6 miesięcy - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 1000, a co najmniej 100 ubezpieczonych,

3) 7 miesięcy - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 100, a co najmniej 21 ubezpieczonych.

2. Do czasu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, płatnicy składek zobowiązani są przekazywać dokumenty w formie wydruku z aktualnego programu informatycznego udostępnianego przez Zakład nie później niż po upływie:

1) 1 miesiąca - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za co najmniej 1000 ubezpieczonych,

2) 2 miesięcy - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 1000, a co najmniej 100 ubezpieczonych,

3) 3 miesięcy - jeżeli rozliczają składki lub składki na ubezpieczenie zdrowotne łącznie za mniej niż 100, a co najmniej 21 ubezpieczonych.

3. Liczbę ubezpieczonych ustala się według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym powstały obowiązki określone w ust. 1 i 2.

4. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, biegną od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 9b. Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika, nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 9a,

podlega karze grzywny do 5.000 złotych.".