Druk nr 541 Z

21 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2000 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 21 grudnia 2000 r. nad ustawą o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.

Ponadto Komisja informuje , że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali zmiany swoich wniosków:

Przewodnicząca Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Krystyna Czuba


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina

 

I.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Wniosek senatorów: W. Chrzanowskiego, Z. Kruszewskiego, D. Tuska

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

 

1)

w art. 1 w ust. 1 oraz w art. 9 w ust. 2 użyty w różnych przypadkach wyraz "podobizna" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "wizerunek";

Poprawka sen. A. Mazurkiewicza poparta przez komisję

2)

w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister jest w szczególności uprawniony do dochodzenia ochrony imienia i wizerunku Fryderyka Chopina w przypadku naruszenia przepisów ustawy.";

Poprawka KKŚP poparta przez komisję

 

Uwaga:

Poprawki nr 3 i 7 należy głosować łącznie.

 

3)

w art. 1:

  1. w ust. 4 wyrazy "są przekazywane na rzecz instytutu, o którym mowa w art. 3" zastępuje się wyrazami "stanowią środki specjalne w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na cele określone w art. 2",
  2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze zarządzenia, sposób gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 4.";

Poprawka KKŚP poparta przez komisję

4)

dodaje się art. 1a w brzmieniu:

"Art. 1a. Uznaje się miejsce urodzenia Fryderyka Chopina - Dworek w Żelazowej Woli wraz z otaczającym go zabytkowym parkiem - za dobro kultury narodowej, podlegające ochronie przewidzianej w niniejszej ustawie.";

Poprawka sen. K. Czuby poparta przez komisję

5)

w art. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i promocyjnej,

 2) inicjowanie i wspieranie działalności naukowej,

 3) współdziałanie z podmiotami krajowymi i zagranicznymi obejmującymi swoim działaniem spuściznę historyczną i artystyczną Fryderyka Chopina,";

Poprawka KKŚP poparta przez komisję

6)

w art. 2 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) pieczę nad grobem Fryderyka Chopina w Paryżu.";

Poprawka sen. J. Suchańskiego poparta przez komisję

7)

skreśla się art. 3, 4, 7 i 8;

Poprawka KKŚP poparta przez komisję

8)

w art. 9 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1.

Poprawka KKŚP poparta przez komisję