Druk nr 541 A

15 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI KULTURY I ŚRODKÓW PRZEKAZU

o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 grudnia 2000 r.

ustawie o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina

Marszałek Senatu dnia 11 grudnia 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 13 i 14 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji

Kultury i Środków Przekazu

(-) Krystyna Czuba


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 r. ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister jest w szczególności uprawniony do dochodzenia ochrony imienia i podobizny Fryderyka Chopina w przypadku naruszenia przepisów ustawy.";

2)

w art. 1:

  1. w ust. 4 wyrazy "są przekazywane na rzecz instytutu, o którym mowa w art. 3" zastępuje się wyrazami "stanowią środki specjalne w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na cele określone w art. 2",
  2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze zarządzenia, sposób gospodarowania środkami, o których mowa w ust. 4.";

3)

w art. 2 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej i promocyjnej,

 2) inicjowanie i wspieranie działalności naukowej,

 3) współdziałanie z podmiotami krajowymi i zagranicznymi obejmującymi swoim działaniem spuściznę historyczną i artystyczną Fryderyka Chopina,";

4)

skreśla się art. 3, 4, 7 i 8;

5)

w art. 9 skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1.