Druk nr 540 B

20 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 grudnia 2000 r.

ustawie o wyścigach konnych

Marszałek Senatu dnia 11 grudnia 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 13 i 19 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(-) Józef Frączek


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o wyścigach konnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 r. ustawy o wyścigach konnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w pkt 13 skreśla się wyrazy "stwierdzony prawomocnym orzeczeniem organu uprawnionego według przepisów niniejszej ustawy,";

2)

w art. 5 w ust. 2 w pkt 5 wyraz "pełnienia" zastępuje się wyrazem "pełnienie";

3)

w art. 5 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy "w danym sezonie" zastępuje się wyrazami "w danym roku";

4)

w art. 5 w ust. 2 w pkt 6 skreśla się wyraz "-licencja";

5)

w art. 8 w ust. 2 wyrazy "75%" zastępuje się wyrazami "co najmniej 80%";

6)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. 1. Prezesa powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek Rady.

2. Kadencja Prezesa trwa 4 lata.

3. Prezes:

  1. kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz,
  2. wydaje decyzje w sprawach zezwoleń na organizowanie wyścigów konnych,
  3. nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, jeźdźcom (powożącym) i sędziom wyścigowym,
  4. udziela zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową,
  5. powołuje komisje techniczne i sędziów technicznych dla poszczególnych torów wyścigowych,
  6. powołuje komisję odwoławczą,
  7. wykonuje inne zadania określone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie wyścigów konnych.";

7)

w art. 10 w ust. 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

"21) kategoryzacji jeźdźców (powożących).";

8)

w art. 11 skreśla się pkt 2;

9)

w art. 11 w pkt 4 po wyrazach "sędziego wyścigowego" dodaje się wyrazy ", różnicując je w zależności od przedmiotu licencji,";

10)

w art. 11 w pkt 4 na końcu dodaje się wyrazy "oraz za rejestrację barw wyścigowych i zgłoszenie konia do wyścigów";

11)

art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Skarb Państwa powierza Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych wykonywanie niezbywalnego prawa własności oraz innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do położonych na terenie miasta stołecznego Warszawy nieruchomości oraz pozostałych składników majątkowych zlikwidowanego przedsiębiorstwa państwowego Tory Wyścigów Konnych w Warszawie, które były ujęte w bilansie likwidacji i w stosunku do których w dniu wejścia w życie ustawy prawo własności w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.";

12)

w art. 13 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "na służewieckim torze wyścigów konnych,";

13)

w art. 13 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w wysokości ustalonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 15 ust. 1" zastępuje się wyrazami "za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych";

14)

w art. 13 w ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) opłaty w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju,";

15)

w art. 13 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) inne dochody.";

16)

dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. 1. Podmiot organizujący na podstawie przepisów o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach zakłady wzajemne na wyścigi konne, uiszcza opłatę na rzecz Klubu w wysokości 2% sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne w danym miesiącu, w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.";

17)

w art. 22 w pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) dyżurni lekarze medycyny,

7) dyżurni lekarze weterynarii.";

18)

w art. 25 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W postępowaniu dyscyplinarnym przed komisją techniczną i komisją odwoławczą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.";

19)

skreśla się art. 26;

20)

w art. 27 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W postępowaniu odwoławczym przed sądem rejonowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.";

21

w art. 31 w ust. 2 po wyrazach "regulaminu wyścigów konnych" dodaje się wyrazy ", nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,".