Druk nr 540 A

15 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 7 grudnia 2000 r.

ustawie o wyścigach konnych

Marszałek Senatu dnia 11 grudnia 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Narodowej

(-) Kazimierz Kleina


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o wyścigach konnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 r. ustawy o wyścigach konnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 2 w pkt 13 skreśla się wyrazy "stwierdzony prawomocnym orzeczeniem organu uprawnionego według przepisów niniejszej ustawy,";

2)

w art. 5 w ust. 2 w pkt 5 wyraz "pełnienia" zastępuje się wyrazem "pełnienie";

3)

w art. 5 w ust. 2 w pkt 6 skreśla się wyraz "-licencja";

4)

w art. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Członkowie Rady będący przedstawicielami organizacji zrzeszających hodowców koni wyścigowych stanowią co najmniej 50% składu Rady.";

5)

art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. 1. Prezesa powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek Rady.

2. Kadencja Prezesa trwa 4 lata.

3. Prezes:

  1. kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz,
  2. wydaje decyzje w sprawach zezwoleń na organizowanie wyścigów konnych,
  3. nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, jeźdźcom (powożącym) i sędziom wyścigowym,
  4. udziela zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową,
  5. powołuje komisje techniczne i sędziów technicznych dla poszczególnych torów wyścigowych,
  6. powołuje komisję odwoławczą,
  7. wykonuje inne zadania określone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie wyścigów konnych.";

6)

w art. 11 skreśla się pkt 2;

7)

w art. 11 w pkt 4 po wyrazach "sędziego wyścigowego" dodaje się wyrazy ", różnicując je w zależności od przedmiotu licencji";

8)

skreśla się art. 12;

9)

w art. 13 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "na służewieckim torze wyścigów konnych,";

10)

w art. 13 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w wysokości ustalonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 15 ust. 1" zastępuje się wyrazami "za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych";

11)

w art. 13 w ust. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) opłaty w wysokości 2 % sumy wpłaconych stawek na zakłady wzajemne na wyścigi konne rozgrywane w kraju,";

12)

w art. 25 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. W postępowaniu dyscyplinarnym przed komisją techniczną i komisją odwoławczą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.";

13)

skreśla się art. 26;

14)

w art. 27 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W postępowaniu odwoławczym przed sądem rejonowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.";

15)

w art. 31 w ust. 2 po wyrazach "regulaminu wyścigów konnych" dodaje się wyrazy ", nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy,".