Druk nr 540

8 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 93. posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 r. ustawę o wyścigach konnych.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 7 grudnia 2000 r.

o wyścigach konnych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

Ustawa reguluje zasady organizowania wyścigów konnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz działalność Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) wyścigi konne - gonitwy przeprowadzane zgodnie z planem rocznym, zatwierdzonym przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, organizowane w celu wybrania odpowiedniego materiału zarodowego dla ulepszania ras koni,

2) gonitwy - publiczne próby, których zadaniem jest ocena stopnia dzielności koni, przeprowadzane na torach wyścigowych zgodnie z przepisami ustawy i regulaminem wyścigów konnych,

3) tor wyścigowy - miejsce spełniające warunki określone przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, w którym stale lub okresowo organizowane są wyścigi konne,

4) organizator wyścigów konnych - podmiot, który uzyskał zezwolenie Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na organizowanie wyścigów konnych,

5) stajnia wyścigowa - wyodrębnioną jednostkę organizacyjną, pod określoną nazwą, w której konie są przygotowywane do wyścigów konnych przez trenera, która została zgłoszona do Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

6) właściciel konia - podmiot, pod którego nazwiskiem lub nazwą oraz barwami koń bierze udział w gonitwach, posiadający prawo zapisu konia do gonitw,

7) trener - osobę fizyczną przygotowującą konie do udziału w gonitwach, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

8) jeździec (powożący) - osobę fizyczną dosiadającą (powożącą) konia w gonitwie, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych na dosiadanie (powożenie) koni,

9) sędzia wyścigowy - osobę fizyczną sprawującą nadzór nad prawidłowością przeprowadzania gonitw jako członek komisji technicznej, komisji odwoławczej albo sędzia techniczny, która uzyskała licencję Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

10) sędzia techniczny - sędziego wyścigowego, wykonującego na torze wyścigowym w dniu przeprowadzania gonitw czynności określone w regulaminie wyścigów konnych,

11) komisja techniczna - zespół sędziów wyścigowych, powołany przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, sprawujący nadzór nad przestrzeganiem postanowień regulaminu wyścigów konnych,

12) komisja odwoławcza - zespół złożony z sędziów wyścigowych, powołany przez Prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

13) przewinienie dyscyplinarne - czyn naruszający postanowienia regulaminu wyścigów konnych, stwierdzony prawomocnym orzeczeniem organu uprawnionego według przepisów niniejszej ustawy,

14) protest - zastrzeżenie w sprawie nieprzestrzegania postanowień regulaminu wyścigów konnych dotyczących gonitwy, wniesione przez osobę uprawnioną w czasie i trybie określonych w tym regulaminie.

 

Rozdział 2

Polski Klub Wyścigów Konnych

Art. 3.

1. Tworzy się Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej "Klubem".

2. Klub jest państwową osobą prawną.

3. Siedzibą Klubu jest Warszawa.

Art. 4.

Nadzór nad Klubem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 5.

1. Do zadań Klubu należy:

1) ustalanie warunków rozgrywania gonitw oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem,

2) działanie na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni,

3) działanie na rzecz rozwoju wyścigów konnych.

2. Klub realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) inicjowanie i opiniowanie rozwiązań prawnych dotyczących wyścigów konnych,

2) opiniowanie projektów regulaminów wyścigów konnych,

3) określanie warunków i udzielanie zezwoleń na organizowanie wyścigów konnych oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez organizatora wyścigów postanowień ustawy, regulaminu wyścigów konnych i warunków określonych w udzielonym mu zezwoleniu,

4) udzielanie zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową,

5) przyznawanie licencji na trenowanie i dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienia funkcji sędziego wyścigowego,

6) rejestrację i publikowanie wykazu osób uprawnionych do wykonywania funkcji trenera i jeźdźca (powożącego) w danym sezonie - licencja,

7) powoływanie komisji technicznych i sędziów technicznych dla poszczególnych torów,

8) powoływanie komisji odwoławczej,

9) nadzór nad orzecznictwem komisji technicznych oraz komisji odwoławczej,

10) sporządzanie listy osób uprawnionych do pełnienia na torach wyścigowych funkcji dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii,

11) członkostwo i udział w pracach międzynarodowych organizacji wyścigowych,

12) współpracę z instytucjami naukowymi,

13) zatwierdzanie planów gonitw dla poszczególnych torów wyścigowych oraz wyrażanie zgody na gonitwy dodatkowe,

14) przeprowadzanie szkoleń specjalistycznych,

15) opracowywanie materiałów statystycznych w zakresie oceny wartości użytkowej i hodowlanej koni,

16) podejmowanie działań w celu podnoszenia poziomu treningu koni oraz techniki jeździeckiej,

17) wydawanie biuletynu wyścigowego,

18) promocję wyścigów konnych.

Art. 6.

1. Klub działa na podstawie ustawy oraz statutu nadanego, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

2. Statut Klubu reguluje w szczególności:

1) strukturę organizacyjną Klubu,

2) system wewnętrznej kontroli,

3) zasady gospodarki finansowej Klubu.

Art. 7.

Organami Klubu są:

1) Rada Klubu, zwana dalej "Radą",

2) Prezes Klubu, zwany dalej "Prezesem".

Art. 8.

1. Rada składa się z 15 do 25 członków powoływanych i odwoływanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa spośród kandydatów przedstawionych przez:

1) organizatorów wyścigów konnych,

2) organizacje zrzeszające hodowców koni wyścigowych,

3) organizacje zrzeszające właścicieli koni,

4) organizacje zrzeszające trenerów,

5) organizacje zrzeszające jeźdźców.

2. Członkowie Rady będący przedstawicielami organizacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, stanowią 75% składu Rady.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. Rada:

1) opiniuje projekt regulaminu wyścigów konnych,

2) wnioskuje o powołanie i odwołanie Prezesa,

3) wnioskuje o powołanie i odwołanie sędziów wyścigowych.

5. Uchwały Rady podejmowane są w obecności co najmniej połowy jej członków zwykłą większością głosów.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa może odwołać przed upływem kadencji członka Rady a na jego miejsce powołać innego, na wniosek organizacji, która zgłosiła jego kandydaturę.

Art. 9.

1. Prezes:

1) kieruje Klubem i reprezentuje go na zewnątrz,

2) wydaje decyzje w sprawach zezwoleń na organizowanie wyścigów konnych,

3) nadaje uprawnienia oraz udziela licencji trenerom, jeźdźcom (powożącym) i sędziom wyścigowym,

4) udziela zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową,

5) powołuje komisje techniczne i sędziów technicznych dla poszczególnych torów wyścigowych,

6) powołuje komisję odwoławczą,

7) wykonuje inne zadania określone w ustawie, statucie Klubu i regulaminie wyścigów konnych.

2. Prezesa powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, na wniosek Rady.

3. Kadencja Prezesa trwa 4 lata.

Art. 10.

1. Regulamin wyścigów konnych ustala, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na celu w szczególności określenie warunków zapewniających rzetelność rozgrywania gonitw oraz ich selekcyjny charakter.

2. Regulamin wyścigów konnych określa szczegółowo sprawy, dotyczące:

1) ras koni dopuszczonych do udziału w wyścigach konnych,

2) systemów, rodzajów i warunków przeprowadzania gonitw,

3) obowiązków i uprawnień właścicieli koni, kierowników stajni wyścigowych, trenerów, pracowników obsługi stajni oraz jeźdźców,

4) kompetencji i trybu działania komisji technicznej, sędziów technicznych, komisji odwoławczej oraz dyżurnych lekarzy medycyny i weterynarii,

5) zgłaszania do Klubu stajni wyścigowych,

6) zgłaszania koni do wyścigów w danym roku,

7) rejestracji barw wyścigowych,

8) identyfikacji koni,

9) zapisywania i wycofywania koni z gonitw,

10) wag noszonych przez konie w gonitwach,

11) nagród wyścigowych,

12) szczegółowych zasad rozgrywania gonitw,

13) składania protestów,

14) wykazu niedozwolonych środków dopingujących,

15) zasad i trybu kontroli antydopingowej jeźdźców i koni,

16) zasad porządkowych na terenach i w lokalach należących do toru wyścigowego,

17) katalogu czynów stanowiących przewinienia dyscyplinarne,

18) kar, które mogą być wymierzane za poszczególne przewinienia,

19) szczegółowego trybu postępowania w sprawach o przewinienia dyscyplinarne,

20) wymogów, które powinien spełniać oficjalny program wyścigów konnych.

Art. 11.

Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego, w tym wymogi, jakie powinna spełniać osoba występująca o przyznanie licencji, w szczególności dotyczące wiedzy i umiejętności posiadanych przez kandydata,

2) tryb kontroli antydopingowej jeźdźców (powożących) oraz koni, w tym pobieranie prób do kontroli, oraz wykaz zabronionych środków dopingujących,

3) wysokość opłaty uiszczanej na rzecz Klubu za wydanie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, różnicując ją w zależności od planowanej liczby gonitw w ciągu roku na danym torze wyścigowym,

4) wysokość opłat na rzecz Klubu za udzielenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powożenie) koni a także pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

Art. 12.

Skarb Państwa powierza Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych wykonywanie niezbywalnego prawa własności oraz innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do nieruchomości i innych składników majątkowych służewieckiego toru wyścigów konnych w Warszawie.

Art. 13.

1. Dochodami Klubu są:

1) opłata wnoszona przez organizatora wyścigów konnych na służewieckim torze wyścigów konnych, w wysokości ustalonej w zezwoleniu, o którym mowa w art. 15 ust. 1,

2) opłaty z tytułu licencji i innych zezwoleń przewidzianych w ustawie,

3) zapisy, spadki i darowizny.

2. Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan finansowy, zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 14.

Prezes, po zaopiniowaniu przez Radę, składa roczne sprawozdanie z działalności Klubu ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

Rozdział 3

Organizowanie wyścigów konnych

Art. 15.

1. Organizowanie wyścigów konnych wymaga zezwolenia Prezesa.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie zezwolenia i jego siedziby (miejsca zamieszkania),

2) wskazanie planowanej lokalizacji toru wyścigowego, uzgodnionej z właściwym organem administracji państwowej do spraw planowania przestrzennego oraz organem samorządu terytorialnego,

3) wskazanie zabezpieczenia finansowego dla właściwego przeprowadzenia wyścigów oraz podanie źródeł pochodzenia posiadanego kapitału,

4) określenie rodzaju gonitw, które mają być przeprowadzane, oraz planowanie ich liczby w ciągu roku,

5) opis projektowanych urządzeń technicznych toru wyścigowego,

6) planowany termin rozpoczęcia działalności.

3. Prezes może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia, w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji i dokumentów.

4. Po złożeniu wniosku i jego uzupełnienia w przypadku określonym w ust. 3 Prezes określa warunki, którym ma odpowiadać tor wyścigowy.

5. Po stwierdzeniu spełnienia warunków określonych zgodnie z ust. 4 Prezes wydaje zezwolenie, w którym określa:

1) podmiot uprawniony do organizowania wyścigów konnych,

2) tor wyścigowy, na którym mogą być przeprowadzane wyścigi, i szczegółowe warunki, którym ma odpowiadać ten tor,

3) rodzaje gonitw, które mogą być rozgrywane.

6. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty na rzecz Klubu, o której mowa w art. 11 pkt 3.

Art. 16.

W razie stwierdzenia, iż podmiot, któremu udzielono zezwolenia, narusza przepisy ustawy, regulamin wyścigów konnych lub warunki określone w zezwoleniu, Prezes nakazuje usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

Art. 17.

1. Prezes cofa zezwolenie, gdy podmiot:

1) nie usunął uchybień w wyznaczonym terminie,

2) rażąco narusza przepisy ustawy, regulamin wyścigów konnych lub warunki określone w zezwoleniu.

2. W razie cofnięcia zezwolenia ponowny wniosek może być złożony przez ten sam podmiot po upływie jednego roku od daty cofnięcia zezwolenia.

Art. 18.

1. Udzielenie zezwolenia na organizowanie wyścigów konnych, nakazanie usunięcia uchybień oraz cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Od decyzji Prezesa w sprawach, o których mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3. W sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 19.

1. Gonitwy przeprowadzane są według planu rocznego, zatwierdzanego przez Prezesa na podstawie wniosków organizatorów wyścigów konnych.

2. Przeprowadzenie dodatkowych gonitw wymaga zgody Prezesa.

Art. 20.

W gonitwie mogą brać udział wyłącznie konie, które zostały zgłoszone zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie wyścigów konnych.

Rozdział 4

Odpowiedzialność dyscyplinarna

Art. 21.

Kary dyscyplinarne mogą być orzekane w stosunku do osób wykonujących funkcje związane z wyścigami konnymi, które popełniły czyny stanowiące przewinienia dyscyplinarne określone w regulaminie wyścigów konnych.

Art. 22.

Odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów regulaminu wyścigów konnych podlegają:

1) kierownicy stajen,

2) trenerzy,

3) jeźdźcy,

4) właściciele koni,

5) sędziowie wyścigowi.

Art. 23.

Karami dyscyplinarnymi są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) kara pieniężna w wysokości od 50 zł do równowartości sumy nagród w wyścigu, w którym naruszono przepisy regulaminu wyścigów konnych,

4) zawieszenie zezwolenia na kierowanie stajnią wyścigową,

5) zawieszenie licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni lub pełnienie funkcji sędziego wyścigowego - nie dłużej niż na rok,

6) pozbawienie prawa trenowania koni, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego.

Art. 24.

1. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej orzekają:

1) komisja techniczna - jako organ pierwszej instancji,

2) komisja odwoławcza - jako organ drugiej instancji.

2. W sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów wyścigowych wchodzących w skład komisji technicznej orzeka - jako organ pierwszej instancji komisja odwoławcza.

Art. 25.

1. Od orzeczenia komisji technicznej wymierzającego karę dyscyplinarną osobie ukaranej przysługuje odwołanie do komisji odwoławczej.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji technicznej wraz z uzasadnieniem - za pośrednictwem tej komisji.

3. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od dnia jego wniesienia.

4. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję techniczną.

5. Komisja odwoławcza nie może wymierzyć kary surowszej od orzeczonej przez komisję techniczną.

Art. 26.

1. W postępowaniu dyscyplinarnym przed komisją techniczną i komisją odwoławczą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

2. W postępowaniu odwoławczym przed sądem rejonowym stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Art. 27.

1. Od orzeczenia komisji odwoławczej wymierzającego karę dyscyplinarną, o której mowa w art. 23 pkt 3-6, przysługuje odwołanie do sądu rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia toru wyścigowego.

2. Odwołanie do sądu rejonowego wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia komisji odwoławczej wraz z uzasadnieniem.

3. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary orzeczonej przez komisję odwoławczą.

Rozdział 5

Przepisy karne

Art. 28.

1. Kto bez zezwolenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1, organizuje wyścigi konne, podlega karze grzywny.

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 29.

1. Nabyte na podstawie dotychczasowych prawideł wyścigowych wyścigów konnych uprawnienia do trenowania lub dosiadania koni wyścigowych zachowują swoją moc.

2. Podmioty organizujące dotychczas wyścigi konne zachowują prawo do organizowania wyścigów przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 30.

Minister właściwy do spraw rolnictwa powoła Radę Klubu w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 31.

1. Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach konnych (Dz.U. Nr 20, poz. 173, z 1958 r. Nr 11, poz. 40, z 1976 r. Nr 19, poz. 122 oraz z 1992 r. Nr 68, poz. 341).

2. Do czasu wejścia w życie regulaminu wyścigów konnych zachowują moc prawidła wyścigowe wyścigów konnych.

Art. 32.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.