Druk nr 537 A

13 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA I PRAWORZĄDNOŚCI

(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 6 grudnia 2000 r.

ustawie o zmianie ustawy o świadku koronnym

Marszałek Senatu dnia 8 grudnia 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Praw Człowieka i Praworządności

(-) Zbigniew Romaszewski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2000 r. ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

-

w art. 1 w pkt 1 na końcu skreśla się średnik i dodaje się wyrazy "oraz dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu:

"Po przesłuchaniu świadka koronnego z wyłączeniem jawności, sąd podaje do wiadomości publicznej treść jego zeznań.";".

 

 

WNIOSEK MNIEJSZOŚCI

- wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.