Druk nr 537

7 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 93. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2000 r. ustawę o zmianie ustawy o świadku koronnym.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 6 grudnia 2000 r.

o zmianie ustawy o świadku koronnym

Art. 1.

W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1999 r. Nr 83, poz. 931) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 13 wyrazy "może wyłączyć" zastępuje się wyrazem "wyłącza";

2) w art. 14:

a) w ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "jak również mogą uzyskać inną formę pomocy, a zwłaszcza przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego usuwającego charakterystyczne elementy wyglądu lub operacji plastycznej.",

b) w ust. 2 po wyrazie "finansowa" dodaje się wyrazy " , w szczególności";

3) w art. 16 w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1. Objęcie osoby pełnoletniej ochroną lub pomocą, o których mowa w art. 14, uzależnia się od złożenia prokuratorowi przez tę osobę pisemnego zobowiązania do:";

4) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organem właściwym do wykonywania postanowień, o których mowa w art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. 1 i 2, jest Komendant Główny Policji, z wyjątkiem ochrony osobistej osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych.",

b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Organem właściwym do wykonywania postanowień, o których mowa w art. 16 ust. 2 i art. 17 ust. 1 i 2, w zakresie ochrony osobistej osób odbywających karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanych, przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych, jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej.";

 

5) dodaje się art. 18a w brzmieniu:

"Art. 18a. 1. Funkcjonariusze Policji w ramach wykonywanej ochrony mogą wprowadzać, także w drodze czynności operacyjno-rozpoznaw-czych, współdziałając z funkcjonariuszami organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa państwa lub ochrony granicy państwowej, dane, o których mowa w art. 14 ust. 1, do systemów informatycznych oraz kartotek, skorowidzów, ksiąg, wykazów i innych zbiorów ewidencyjnych organów państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, innych państwowych lub komunalnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów niepaństwowych, realizujących zadania publiczne.

2. Podmioty wymienione w ust. 1 są obowiązane do udzielania pomocy funkcjonariuszom Policji oraz współdziałającym z nimi funkcjonariuszom organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa państwa lub ochrony granicy państwowej przy wykonywaniu zadań, o których mowa w przywołanym przepisie.";

6) w art. 20 wyrazy "w razie potrzeby" zastępuje się wyrazami "w razie stwierdzenia takiej potrzeby";

7) w art. 27 wyrazy "na okres 3 lat" zastępuje się wyrazami "i obowiązuje do dnia 1 września 2006 r.".

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.