Druk nr 536 Z

13 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2000 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 grudnia 2000 r. nad ustawą o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(-) Józef Frączek


ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wniosek sen. K. Czuby

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

w art. 12 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy "oraz usunięciu z jego dna pozostałości ziemi";

Poprawka KROL
poparta przez komisję

2)

w art. 22 wyrazy "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia" zastępuje się wyrazami "z dniem 1 stycznia 2002 r.";

Poprawka KROL
poparta przez komisję

3)

tytuł załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie:

"Wykaz produktów oznaczonych kodami nomenklatury scalonej, do których stosuje się dopłaty do eksportu";

Poprawka sen. J. Frączka
poparta przez komisję

4)

w załączniku nr 1 wyrazy "Nazwa towaru" zastępuje się wyrazami "Wyszczególnienie";

Poprawka sen. J. Frączka
poparta przez komisję

5)

w załączniku nr 1:

a) przed wyrazami "1108 13 00 0 - Skrobia ziemniaczana" dodaje się wyrazy

"1105 20 00 0 - Płatki, grudki, granulki ziemniaczane",

b) po wyrazach "1108 13 00 0 - Skrobia ziemniaczana" dodaje się wyrazy

"1702 30 - Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie,

1702 30 10 0 - Izoglukoza

1702 30 51 0 - Pozostałe w postaci białego krystalicznego proszku scalonego lub nie

1702 30 59 0 - Pozostałe

1702 30 91 0 - Pozostałe w postaci białego krystalicznego proszku scalonego lub nie

1702 30 99 0 - Pozostałe

1702 40 - Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20%, ale mniej niż 50% fruktozy

1702 40 90 0 - Pozostałe",

c) po wyrazach "1702 90 50 0 - Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy" dodaje się wyrazy

"1702 90 75 0 - Karmel pozostały w postaci proszku scalonego lub nie

1702 90 79 0 - Karmel pozostały";

Poprawka sen. J. Frączka
poparta przez komisję

6)

tytuł załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie:

"Wykaz produktów oznaczonych kodami nomenklatury scalonej, producentom których przyznaje się dopłaty z tytułu wykorzystania do ich produkcji skrobi ziemniaczanej wyprodukowanej w kraju".

Poprawka sen. J. Frączka
poparta przez komisję