Druk nr 536

1 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 92. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2000 r. ustawę o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej.

Z poważaniem

(-) w/z Stanisław Zając

Wicemarszałek Sejmu


USTAWA

z dnia 30 listopada 2000 r.

o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej

Art. 1.

Ustawa określa zasady regulacji rynku skrobi ziemniaczanej oraz formy i zasady wspierania produkcji i eksportu skrobi ziemniaczanej, zwanej dalej "skrobią".

 

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) kontyngent krajowy - maksymalną ilość skrobi wyrażoną w tonach, która może być wyprodukowana w kampanii produkcyjnej w okresie od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku,

2) limit produkcyjny - wielkość produkcji skrobi wyrażoną w tonach, przyznawaną producentowi skrobi w ramach kontyngentu krajowego,

3) producent skrobi - przedsiębiorcę, w rozumieniu przepisów Prawo działalności gospodarczej, którego przedmiot działalności obejmuje produkcję skrobi z ziemniaków skrobiowych,

4) plantator ziemniaków skrobiowych:

a) producenta ziemniaków skrobiowych będącego rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, i jego następcę prawnego,

b) producenta ziemniaków skrobiowych, na którym ciąży obowiązek podatkowy w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

5) ziemniaki skrobiowe - ziemniaki zawierające nie mniej niż 13% skrobi,

6) skrobia - skrobię otrzymaną przez mechaniczne oddzielenie od innych części składowych ziemniaka, wypłukanie, oczyszczenie, suszenie i odsianie, przeznaczoną do celów spożywczych i technicznych,

7) produkty skrobiowe - produkty otrzymane w procesie przetwarzania skrobi,

8) drobne ziemniaki skrobiowe - ziemniaki, które mogą być przepuszczone przez kalibrownik o otworach kwadratowych o boku 25 mm,

9) eksporter - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która dokonuje wywozu za granicę skrobi i produktów skrobiowych określonych w załączniku nr 1 do ustawy,

10) producent zużywający skrobię - osobę fizyczną lub prawną stosującą skrobię i produkty skrobiowe w celu wytworzenia produktów określonych w załączniku nr 2 do ustawy.

 

Art. 3.

Regulacja rynku skrobi polega na:

1) ustalaniu kontyngentów krajowych produkcji skrobi,

2) przyznawaniu limitów produkcyjnych w ramach kontyngentu skrobi,

3) zawieraniu umów o dostawę ziemniaków skrobiowych w ramach limitów produkcyjnych skrobi.

 

Art. 4.

Produkcja skrobi oraz jej eksport są wspierane poprzez zastosowanie:

1) cen minimalnych stosowanych przy zakupie ziemniaków w ramach umów o dostawę ziemniaków,

2) dopłat kompensacyjnych dla producenta skrobi,

3) płatności kompensacyjnych dla plantatora ziemniaków,

4) dopłat do eksportu skrobi,

5) dopłat dla przedsiębiorców zużywających skrobię do dalszego przerobu, na cele niespożywcze.

 

Art. 5.

1. Wprowadza się kontyngenty krajowe produkcji skrobi.

2. Wielkość kontyngentu krajowego jest ustalana co 3 lata w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego okres 3-letni.

3. Rada Ministrów, na wniosek ministra do spraw rynków rolnych, określa, w drodze rozporządzenia, wielkość kontyngentu krajowego, mając na względzie zapotrzebowanie rynku krajowego oraz zdolności produkcyjne producentów skrobi.

 

Art. 6.

1. W ramach kontyngentu krajowego producentom skrobi przyznaje się limit produkcyjny na okres 3 kampanii produkcyjnych.

2. Przyznawanie limitu produkcyjnego następuje na wniosek producenta skrobi.

3. Wysokość przyznanego limitu produkcyjnego jest proporcjonalna do procentowego udziału skrobi wyprodukowanej przez danego producenta w ogólnej produkcji krajowej skrobi w ostatnich 3 latach poprzedzających złożenie wniosku.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przyznaje, w drodze decyzji administracyjnej, limit produkcyjny, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego okres 3 letni.

 

Art. 7.

1. Wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 2, składa się w terminie do dnia 31 maja roku poprzedzającego okres 3 kampanii produkcyjnych.

2. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie producenta skrobi, określenie siedziby lub adres, a w razie ustanowienia pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu producenta skrobi - również ich imiona i nazwiska,

2) określenie przedmiotu i miejsca działalności gospodarczej,

3) oświadczenie o łącznej ilości zakontraktowanych ziemniaków,

4) informację o wielkości produkcji skrobi z ostatnich 3 kampanii poprzedzających złożenie wniosku.

3. Wniosek podlega rozpatrzeniu nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym został złożony.

 

Art. 8.

Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia przyznania limitu produkcyjnego, jeżeli wniosek nie spełnia warunków określonych w art. 7 ust. 2.

 

Art. 9.

1. Producent skrobi w przypadku niepodjęcia produkcji skrobi lub jej ograniczenia niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego do spraw rynków rolnych o niewykorzystaniu przyznanego limitu lub jego części.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych przyznaje niewykorzystany limit produkcyjny lub jego część w pierwszej kolejności tym producentom skrobi, którzy przejęli zobowiązania wynikające z umów o dostawę ziemniaków zawartych przez producenta skrobi, o którym mowa w ust. 1, a w następnej kolejności tym producentom skrobi, którzy wystąpią z wnioskiem, według kolejności zgłoszeń.

 

Art. 10.

1. Producent skrobi zawiera z plantatorem ziemniaków skrobiowych, zwanych dalej "ziemniakami", umowę o dostawę ziemniaków realizowaną w ramach przyznanego limitu produkcyjnego.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i określenie siedziby plantatora ziemniaków lub grup plantatorów ziemniaków,

2) numer identyfikacyjny plantatora ziemniaków nadany przez producenta skrobi,

3) nazwę i określenie siedziby (imię, nazwisko i adres) producenta skrobi,

4) informację o wielkości powierzchni upraw ziemniaków,

5) określenie ilości ziemniaków, wyrażonej w tonach, przewidzianej do dostarczenia w porze jesiennej lub wiosennej,

6) wskazanie zawartości skrobi w ziemniakach na podstawie jej średniej zawartości w ziemniakach dostarczonych w ciągu trzech ostatnich kampanii produkcyjnych,

7) cenę zakupu ziemniaków, nie niższą jednak niż cena minimalna, o której mowa w art. 4 pkt 1,

8) terminy zapłaty, określone oddzielnie, za ziemniaki dostarczone w ramach dostaw dokonywanych w porze jesiennej i wiosennej, nie dłuższe niż 21 dni od dnia zakończenia dostawy.

 

Art. 11.

1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych, ustala, w drodze rozporządzenia, cenę minimalną ziemniaków w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego przyszłoroczną kampanię produkcyjną.

2. Cenę minimalną za ziemniaki dostarczone do producenta skrobi na podstawie
zawartych umów o dostawę ziemniaków ustala się, mając na względzie zawa
rtość skrobi w ziemniakach, która nie może być niższa niż 13%.

 

Art. 12.

1. Producent skrobi sporządza dla każdej dostawy ziemniaków dokument odbioru, który obejmuje w szczególności:

1) datę i numer dostawy,

2) numer umowy o dostawę,

3) nazwę i określenie siedziby lub imię, nazwisko i adres, a także numer identyfikacyjny plantatora ziemniaków,

4) masę środka transportu przed rozładowaniem i po rozładowaniu oraz usunięciu z jego dna pozostałości ziemi,

5) masę brutto ziemniaków,

6) określenie udziału zanieczyszczeń wyrażonego w procentach,

7) określenie udziału ziemniaków drobnych w ciężarze brutto dostawy wyrażonego w procentach,

8) całkowitą masę netto dostawy pomniejszoną o procentowy udział zanieczyszczeń i ziemniaków drobnych,

9) określenie zawartości skrobi wyrażonej procentowo lub jako masa pod wodą,

10) wysokość zapłaty za dostarczone ziemniaki.

2. Producent skrobi jest obowiązany:

1) prowadzić rejestr umów o dostawę ziemniaków i rejestr dostaw,

2) sporządzać dla każdego plantatora ziemniaków łączny wykaz płatności zawierający:

a) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz pkt 7-10,

b) daty i numery dokumentów odbioru,

c) kwoty wypłacone w ramach dostaw i daty wypłat oraz łączną sumę wypłat.

3. Producent skrobi może przyjąć dostawę ziemniaków o zawartości skrobi niższej niż 13%, pod warunkiem, że ilość skrobi, którą można wyprodukować z tych ziemniaków, nie przekracza 1% limitu produkcyjnego skrobi.

 

Art. 13.

1. Producentowi skrobi przysługuje dopłata kompensacyjna, o której mowa w art. 4 pkt 2, do produkcji skrobi z ziemniaków.

2. Dopłata kompensacyjna jest przyznawana za skrobię wyprodukowaną z ziemniaków dostarczonych zgodnie z warunkami określonymi w art. 10 oraz jeżeli:

1) skrobia została wyprodukowana w okresie kampanii produkcyjnej,

2) producent skrobi zapłacił plantatorom ziemniaków cenę nie niższą niż cena minimalna,

3) skrobia została wyprodukowana z ziemniaków spełniających wymagania w zakresie ich wielkości i zawartości skrobi kwalifikujące producenta do ubiegania się o dopłatę,

4) wielkość produkcji skrobi nie przekroczyła limitu produkcyjnego przyznanego producentowi skrobi.

3. Nie przyznaje się dopłaty kompensacyjnej w przypadku odbioru dostawy ziemniaków zawierającej więcej niż 50% ziemniaków drobnych.

4. Dopłata kompensacyjna jest realizowana corocznie ze środków określonych w ustawie budżetowej przeznaczonych na działalność interwencyjną Agencji Rynku Rolnego i wypłacana na podstawie wniosku producenta skrobi.

5. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie producenta skrobi, określenie siedziby lub adres,

2) informację o wielkości produkcji skrobi z ostatnich 3 kampanii poprzedzających złożenie wniosku.

6. W przypadku gdy producent skrobi wykorzystał do produkcji skrobi ziemniaki nieobjęte umowami o dostawę i wyprodukował z nich skrobię w ilości nie większej niż 10% całkowitej ilości wyprodukowanej przez niego skrobi, dopłata kompensacyjna do produkcji skrobi podlega zmniejszeniu o procent wyprodukowanej skrobi z ziemniaków nieobjętych umowami pomnożony dziesięciokrotnie.

7. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych,
określi, w drodze rozporządzenia, wysokość dopłaty kompensacyjnej do pr
odukcji skrobi z ziemniaków oraz termin jej wypłaty, mając na względzie różnicę kosztów wynikającą z kosztów wytworzenia skrobi z ziemniaków i skrobi ze zbóż.

 

Art. 14.

1. Płatności kompensacyjne, o których mowa w art. 4 pkt 3, przysługują plantatorowi dostarczającemu ziemniaki na podstawie umowy o dostawę ziemniaków, o której mowa w art. 10 .

2. Płatności kompensacyjne są przyznawane za ilość skrobi zawartej w ziemniakach.

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku dostarczenia partii ziemniaków zawierającej więcej niż 50% ziemniaków drobnych.

4. Płatności kompensacyjne są wypłacane przez Agencję Rynku Rolnego na wniosek plantatora ziemniaków złożony za pośrednictwem producenta skrobi ze środków określonych w ustawie budżetowej przeznaczonych na działalność interwencyjną Agencji Rynku Rolnego.

5. Wniosek zawiera:

1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i określenie siedziby plantatora ziemniaków,

2) oświadczenie o łącznej ilości zakontraktowanych i uprawianych ziemniaków,

3) oświadczenie o zawartości skrobi w ziemniakach.

6. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw rynków rolnych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i termin wypłaty płatności kompensacyjnych plantatorom ziemniaków, mając na względzie poziom dochodów plantatorów oraz stabilizację rynku skrobi.

 

Art. 15.

1. Do eksportu skrobi wyprodukowanej w kraju w ramach limitów produkcyjnych eksporterzy skrobi otrzymują dopłatę, o której mowa w art. 4 pkt 4.

2. Dopłaty do eksportu są realizowane corocznie w ramach środków budżetowych określonych w ustawie budżetowej przeznaczonych na działalność interwencyjną Agencji Rynku Rolnego

3. Każda ilość skrobi wyprodukowana powyżej przyznanego limitu powinna być wyeksportowana przed dniem 1 stycznia następującym po zakończeniu danej kampanii. Nie wypłaca się z tego tytułu dopłat do eksportu skrobi.

 

Art. 16.

1. Agencja Rynku Rolnego organizuje przetargi na eksport skrobi z dopłatą.

2. Do przetargu na eksport skrobi z dopłatą nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych

3. Przedmiotem przetargu jest wysokość dopłaty do eksportu 1 tony skrobi ziemniaczanej lub do produktów skrobiowych określonych w załączniku nr 1 do
ustawy.

4. Szczegółowe warunki przystąpienia do udziału w przetargu na eksport skrobi z dopłatą ogłosi w prasie o zasięgu ogólnokrajowym Prezes Agencji Rynku Rolnego.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty wraz z niezbędną dokumentacją oraz wniesienie zabezpieczenia przetargowego.

6. Wysokość zabezpieczenia przetargowego stanowi równowartość 30% wartości dopłaty do eksportu, o którą ubiega się eksporter w ofercie przetargowej.

7. Ofertę przetargową sporządza się w formie pisemnej w języku polskim. Oferta powinna zawierać:

1) wysokość dopłaty do eksportu 1 tony skrobi wyrażoną w PLN,

2) deklarowaną wielkość eksportu skrobi w tonach,

3) deklarowany termin rozpoczęcia i zakończenia eksportu skrobi,

4) nazwę i określenie siedziby eksportera,

5) wymagane dokumenty dotyczące działalności gospodarczej eksportera,

6) oświadczenie, będące zobowiązaniem do zawarcia umowy z Agencją Rynku Rolnego na podanych w niej warunkach w wypadku wyboru oferty.

8. Wniesione zabezpieczenie przetargowe może być:

1) zaliczone na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy o eksport skrobi lub produktów skrobiowych, zwanej dalej "umową",

2) zwrócone w przypadku nieprzyjęcia lub odrzucenia oferty,

9. Zabezpieczenie przetargowe ulega przepadkowi, jeżeli:

a) eksporter odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie,

b) zawarcie umowy było niemożliwe z winy oferenta,

c) eksporter odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

d) eksporter przedstawi w ofercie informacje nieprawdziwe, uniemożliwiające skuteczne zawarcie umowy.

10. Agencja Rynku Rolnego natychmiast po rozstrzygnięciu przetargu zawiadamia uczestników o jego wynikach.

11. W terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu Agencja Rynku Rolnego zawiera umowy z wybranymi eksporterami.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1) podlega zwrotowi w przypadku należytego wywiązania się z umowy,

2) ulega przepadkowi całkowicie lub częściowo, w przypadku gdy eksporter nie dotrzyma warunków określonych w umowie.

 

Art. 17.

1. Agencja Rynku Rolnego dokonuje wypłaty należności z tytułu dopłat do eksportu w terminie 14 dni od przekazania pełnej dokumentacji potwierdzającej należyte wypełnienie warunków umowy, proporcjonalnie do wielkości zrealizowanego eksportu za należyte wykonanie umowy uważa się wyeksportowanie co najmniej 90% umownej ilości skrobi, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy.

2. W przypadku gdy eksport został zrealizowany do 90% umownej ilości skrobi, lecz nie mniej niż 75%, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy,
Agencja wypłaci 75% stawki dopłat określonych w umowie za faktycznie zreal
izowany eksport i dokona przejęcia kwoty zabezpieczenia wykonania umowy proporcjonalnie do wielkości niezrealizowanego eksportu.

3. W przypadku gdy eksport został zrealizowany do 75% umownej ilości skrobi lecz nie mniej niż 50%, przy zachowaniu pozostałych warunków umowy,
Agencja Rynku Rolnego wypłaci 50% stawki dopłat określonych w umowie za faktycznie zrealizowany eksport i dokona przejęcia kwoty zabezpieczenia wyk
onania umowy proporcjonalnie do wielkości niezrealizowanego eksportu.

4. Agencja nie wypłaci dopłat do eksportu i dokona przejęcia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku realizacji eksportu poniżej 50% ilości skrobi określonej w umowie.

5. Podstawą do realizacji dopłat do eksportu skrobi jest udokumentowanie wykonania eksportu skrobi w terminie do 90 dni od dnia podpisania umowy i nie później niż do 15 grudnia danego roku. Eksporter powinien złożyć potwierdzony przez właściwy organ celny jednolity dokument administracyjny (zestaw SAD) zawierający informację o wyeksportowanej skrobi.

6. W przypadku stwierdzenia przez Agencję Rynku Rolnego niesłusznie pobranej przez eksportera dopłaty do eksportu eksporter jest zobowiązany do zapłacenia
5-krotności otrzymanej kwoty z tytułu dopłaty do eksportu skrobi.

 

Art. 18.

1. Producentowi zużywającemu skrobię ziemniaczaną wyprodukowaną w kraju w celu wytworzenia produktów określonych w załączniku nr 2 do ustawy przysługuje dopłata, o której mowa w art. 4 pkt 5, wypłacana przez Agencję Rynku Rolnego.

2. Dopłata jest realizowana corocznie ze środków budżetowych określonych w ustawie budżetowej przeznaczonych na działalność interwencyjną Agencji Rynku Rolnego i wypłacana na wniosek producenta.

3. Agencja Rynku Rolnego prowadzi na podstawie zgłoszeń rejestr eksporterów uprawnionych do otrzymania dopłat.

4. Zgłoszenie zawiera:

1) nazwę i określenie siedziby eksportera,

2) ilość przeznaczonej do wykorzystania skrobi,

3) wykaz produktów wytwarzanych ze skrobi,

4) przewidywane terminy produkcji związanej z wykorzystaniem skrobi,

5) oświadczenie dostawcy skrobi, że skrobia została wyprodukowana w kraju i z ziemniaków.

 

Art. 19.

1. Warunkiem uzyskania dopłaty, o której mowa w art. 4 pkt 5 jest posiadanie imiennego przyrzeczenia wypłacenia należnej dopłaty, wystawionego przez Agencję Rynku Rolnego, zwanego dalej "przyrzeczeniem", oraz udokumentowanie przez producenta zużycia skrobi krajowej wykorzystanej do produkcji produktów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

2. Przyrzeczenie dopłaty określa stawkę dopłaty i termin upływu ważności wystawionego przyrzeczenia, który wyznacza się na ostatni dzień 5 miesiąca licząc od dnia jego wystawienia.

3. W celu udokumentowania zużycia skrobi do wytworzenia produktów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy producent jest obowiązany przekazać do Agencji pisemną informację potwierdzającą:

1) datę lub daty zakupu i dostawy skrobi,

2) nazwy i adresy dostawców skrobi,

3) nazwy i adresy producentów skrobi,

4) datę lub daty przetworzenia skrobi,

5) ilość wykorzystanej skrobi,

6) ilość określonego w przyrzeczeniu produktu wyprodukowanego ze skrobi.

4. Uprawnienia wynikające z przyrzeczenia dopłaty nie podlegają cesji.

5. Kwota dopłaty podana w przyrzeczeniu jest wypłacana tylko w odniesieniu do ilości skrobi faktycznie wykorzystanej w procesie produkcyjnym.

6. Dopłata powinna być dokonana w terminie nieprzekraczającym 5 miesięcy od dnia przedłożenia Agencji Rynku Rolnego wniosku o jej wypłatę.

 

Art. 20.

1. Wysokość dopłaty, o której mowa w art. 18, do 1 tony skrobi stanowi 160% różnicy pomiędzy ceną interwencyjną pszenicy na rynku krajowym a ceną minimalną, pszenicy, o której mowa w ust. 2.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego publikuje w swoim biuletynie, raz w tygodniu, informację określającą cenę minimalną 1 tony pszenicy na giełdzie w Rotterdamie, liczoną według kursu walut, w dniu wyliczenia wysokości dopłaty.

 

Art. 21.

1. Agencja Rynku Rolnego dokonuje kontroli dokumentów dotyczących dopłat i płatności kompensacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 2, 3 i 5.

2. Kontroli Agencji Rynku Rolnego podlegają również dokumenty dotyczące eksportu skrobi, o którym mowa w art. 15 i 16.

 

Art. 22.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik nr 1
do ustawy z dnia 30 listopada 2000 r.
o regulacji rynku skrobi ziemn
iaczanej

Wykaz skrobi ziemniaczanej i produktów skrobiowych

przewidzianych do wywozu za granicę

Kod PCN

Nazwa towaru

1108 13 00 0

- Skrobia ziemniaczana

1702 90 50 0

- Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy

3505 10 10 0

- Dekstryny

 

- Inne modyfikowane skrobie:

3505 10 50 0

- Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane

3505 10 90 0

- Pozostałe, utlenione

3505 20

- Kleje:

3505 20 10 0

- Zawierające w masie mniej niż 25% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3505 20 30 0

- Zawierające w masie 25% lub więcej, ale mniej niż 55% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3505 20 50 0

- Zawierające w masie 55% lub więcej, ale mniej niż 80% skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3505 20 90 0

- Zawierające w masie 80% lub więcej skrobi lub dekstryn, lub innych modyfikowanych skrobi

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszając

barwienie, utrwalacze barwników i inne preparaty (np. klejonki i zaprawy) w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papierniczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

3809 10

- Na bazie substancji skrobiowych:

3809 10 10 0

- Zawierające w masie poniżej 55% tych substancji

3809 10 30 0

- Zawierające w masie 55% lub więcej tych substancji, ale mniej niż 70%

3809 10 50 0

- Zawierające w masie 70% lub więcej tych substancji, ale mniej niż 83%

3809 10 90 0

- Zawierające w masie 83% lub więcej tych substancji

 

Pozostałe:

3809 91 00 0

- W rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub przemysłach podobnych

3809 92 00 0

- W rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub przemysłach podobnych

Załącznik nr 2
do
ustawy z dnia 30 listopada 2000 r.
o regulacji rynku skrobii ziemniaczanej

Wykaz produktów do wytworzenia których stosuje się skrobię

lub produkty skrobiowe

Kod NS

Opis towarów

ex 1302

Soki i wyciągi roślinne; substancje pektynowe; agar-agar i inne kleje roślinne i inne środki zagęszczające pochodzenia roślinnego, również zmodyfikowane:

 
  • kleje roślinne i środki zagęszczające pochodzenia roślinnego, również zmodyfikowane

ex 1302 32 90

- Kleje roślinne i nasiona guaree

ex 1302 39 00

- - inne

 

- Carrageenon

ex 1404

Nie wymienione i nie wprowadzone gdzie indziej produkty pochodzenia roślinnego

1404 20 00

- Linter bawełny

ex 1520

Gliceryna, również czysta: wody i ługi zawierające glicerynę

1520 90 00

- inne, w tym gliceryna syntetyczna

1702 90

- Czysta chemicznie fruktoza

ex 1702 90

- inne , w tym cukier inwertowany

1702 90 10

- Czysta chemicznie maltoza

ex rozdział 19

Organiczne produkty chemiczne - z wyłączeniem podpozycji 2905 43 00 i 2905 44

rozdział 30

Produkty farmaceutyczne

3402

Środki powierzchniowo czynne pochodzenia organicznego (z wyłącznie mydeł), preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do środków piorących (w tym pomocnicze preparaty piorące) i środki czyszczące, również te, które zawierają mydła spod numeru 3401

ex rozdział 35

Substancje białkopodobne; produkty na bazie skrobi modyfikowanej; kleje; enzymy z wyłączeniem nr 3501 i nr 3505 10 10, 35 05 10 90 i 3505 20

ex rozdział 38

Różne produkty przemysłu chemicznego - z wyłączeniem nr 3809 i 3823 60

rozdział 39

Tworzywa sztuczne i wyroby z tych tworzyw

ex rozdział 48

Papiery i kartony, wyroby z masy celulozowej, papieru lub kartonu

4801 00

Papier gazetowy w zwojach lub w arkuszach

4802

Papiery i kartony, niepowlekane ani nie nasycane, przeznaczone do pisania, druku lub innego wykorzystania graficznego oraz papiery i kartony przeznaczone do wyrobu kart lub taśm perforowanych w zwojach lub w arkuszach, nie zaliczane do papierów spod nr 4801 lub 4803; papiery lub kartony czerpane

4803 00

Papiery typu stosowanego na papier toaletowy, chustki do zmywania makijażu, ręczniki papierowe, ręczniki lub podobne wyroby przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych, utrzymania higieny lub czystości, wata celulozowa i obrusy z włókna celulozowego w zwojach o szerokości przekraczającej 36 cm lub w arkuszach o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, których co najmniej jeden bok przed złożeniem przekracza długość 36 cm

4804

Papiery i kartony pakowe siarczanowe, nie powlekane ani nie impregnowane w zwojach lub arkuszach, nie zaliczane do nr 4802 lub 4803

4803

Inne papiery i kartony nie powlekane ani nie impregnowane w zwojach lub arkuszach

4806

Pergaminy kwasowe i kartony siarczanowe, papiery odporne na tłuszcz, kalki kreślarskie, folie i inne papiery satynowane przezroczyste lub przejrzyste w zwojach lub w arkuszach

4807

Papiery i kartony łączone płasko przez klejenie, nie powlekane ani nie nasycane i nie impregnowane powierzchniowo w zwojach lub w arkuszach

4808

Papiery i kartony faliste (nawet z powłokami naklejanymi), krepowane, faliste, wytłaczane lub perforowane w zwojach lub w arkuszach, nie zaliczane do umieszczonych pod nr 4803 lub 4818

4809

Kalki maszynowe, papier do kopiowania bez kalki i inne papiery do powielania lub przedrukowe (w tym papiery powlekane, nasycane lub impregnowane do woskówek lub offsetu), także impregnowane, w zwojach o szerokości przekraczającej 36 cm lub w arkuszach o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, których co najmniej jeden bok przed złożeniem przekracza długość 36 cm

4810

Papiery i kartony, których jedna powierzchnia, lub obie powierzchnie powlekane są kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z dodatkiem lub bez spoiw, z wyłączeniem jakiegokolwiek innego powlekania lub nasycania, także barwione powierzchniowo, ozdobne lub z nadrukiem, w zwojach lub w arkuszach

4811

Papiery, kartony, wata celulozowa i obrusy z włókna celulozowego, powlekane, impregnowane, z nakładanymi powłokami, barwione powierzchniowo, dekorowane powierzchniowo lub z nadrukiem, w zwojach lub w arkuszach, nie zaliczane do produktów spod nr 4803, 4809, 4810 lub 4818

4812 00 00

Bloki filtrów paliwa i płyty filtrujące z masy papierowej

ex 4803

Papier do papierosów, także przycięty do formatu, w zeszytach lub w rurkach

ex 4813 90

- inne

ex 4814

Tapety i podobne powłoki ścienne; vitrauphanies;

4814 10 00

- papiery włókniste

4814 20 00

- Tapety i im podobne powłoki ścienne, z papieru nasycanego lub powlekanego na miejscu warstwą tworzywa sztucznego chropowatego, tłoczonego, barwnego, z nadrukowanymi motywami ozdobnymi lub innymi

4814 90

- inne

ex 4816

Kalki maszynowe, papier do kopiowania bez kalki i inne papiery do powielania lub przedrukowe (nie zaliczane do produktów ujętych pod nr 4809), pełne woskówki i płyty offsetowe z papieru, także pakowane w pudełka,

4816 10 00

- Kalki maszynowe i im podobne papiery

4816 90 00

- inne

rozdział 52

Bawełna

ex 5801

Welury i plusze tkane i materiały taśmowe, nie zaliczane do artykułów ujętych pod nr 5806

 

- bawełniane

5801 2100

- Welury i plusze tkane na tramie, nie cięte

ex 5802

Tkaniny typu "frotte", nie zaliczane do artykułów spod nr 5806, powierzchnie tekstylne włochate, nie zaliczane do produktów spod nr 5703

 

- Tkaniny gąbczaste z bawełny

5802 11 00

-- surówki

5802 19 00

-- inne

ex 5803

Tkaniny o strukturze gazy, nie zaliczane do artykułów spod nr 5806

5803 10 00

- bawełniane