Druk nr 535 Z

13 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

oraz

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2000 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 grudnia 2000 r. nad ustawą o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 i 22.

- senator Franciszek Bachleda-Księdzularz wniosków o zmianę brzmienia art. 19 ustawy (pkt 11 i 12 zestawienia wniosków),

- Komisja Ustawodawcza wniosku o zmianę brzmienia art. 24 ustawy (pkt 13 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Piotr Ł.J. Andrzejewski

(-) Mieczysław Janowski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych

 

1)

w tytule ustawy po wyrazie "normatywnych" dodaje się wyrazy "oraz o zmianie niektórych ustaw";

Poprawka sen. M. Janowskiego poparta przez połączone komisje

2)

skreśla się art. 3;

Poprawka KSTAP, KU poparta przez połączone komisje

3)

w art. 11 w pkt 7, w ust. 4 wyrazy "personelu latającego" zastępuje się wyrazami "personelu lotniczego";

Poprawka KSTAP, KU poparta przez połączone komisje

4)

w art. 14 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 4 w ust. 4 wyrazy "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami "Radę Ministrów";";

Poprawka KSTAP, KU poparta przez połączone komisje

5)

w art. 15 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 46" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b) i dodaje się lit. a) w brzmieniu:

"a) w § 1 wyrazy "Policji lub Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Policji, Straży Granicznej lub Urzędu Ochrony Państwa",";

Poprawka KSTAP, KU poparta przez połączone komisje

6)

w art. 17 w pkt 2 po wyrazach "Pracownicy inspektoratów" dodaje się wyrazy "weterynarii lub stacji sanitarno – epidemiologicznych";

Poprawka KSTAP, KU poparta przez połączone komisje

7)

w art. 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 774 w zdaniu wstępnym wyraz "zarządzenia" zastępuje się wyrazem "rozporządzenia" oraz skreśla się pkt 2;";

Poprawka sen. G. Ferenc poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 8 wyklucza głosowanie poprawek nr 9 i 10.

 

8)

w art. 19:

a) w pkt 3, w art. 56 w ust. 11 skreśla się pkt 2 i oznaczenie pkt 1,

b) w pkt 6, w art. 56c w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) do wód – zużytych wód chłodniczych oraz z obiegów chłodzących,";

Poprawka sen. Z. Maszkiewicza

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10.

 

9)

w art. 19 w pkt 3, w art. 56 w ust. 11 w pkt 2 wyrazy "1 m3" zastępuje się wyrazami "1 dam3";

Poprawka KSTAP

10)

w art. 19 w pkt 3, w art. 56 w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) za 1 dam3 wód chłodniczych – 0,5 %";

Poprawka sen. M. Waszkowiaka poparta przez połączone komisje

11)

w art. 19 w pkt 6, w art. 56c w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "jednego km" zastępuje się wyrazami "1,5 km";

Poprawka sen. F. Bachledy-Księdzularza poparta przez połączone komisje

12)

w art. 19 w pkt 6, w art. 56c w ust. 1 w pkt 5 wyraz "funkcjonowania" zastępuje się wyrazami "pozyskania energii cieplnej za pomocą";

Poprawka sen. F. Bachledy- Księdzularza poparta przez połączone komisje

13)

w art. 24 w pkt 3 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 17" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a) i dodaje się lit. b) w brzmieniu:

"b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji, uwzględniając:

1) szczególny zakres i sposób działania radia i telewizji,

2) potrzebę szczególnej ochrony materiałów archiwalnych przed utratą lub zniszczeniem.";";

Poprawka KU poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Poprawki nr 14 i 22 należy głosować łącznie.

 

14)

w art. 28 w pkt 5 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 36" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a) i dodaje się lit. b) i c) w brzmieniu:

"b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Niezależnie od opłat z tytułu bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, pobieranych według zasad i w wysokości, o których mowa w ust. 1 – 4, stacje sanitarno – epidemiologiczne mogą w ramach prowadzonego środka specjalnego wykonywać w zakresie badań, pomiarów i innych czynności nie wynikających z ustawowego nadzoru, odpłatne usługi na zasadzie zlecenia tych usług i za umownie ustaloną zapłatą.",

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Środki finansowe uzyskane z opłat, o których mowa w ust. 5, przeznacza się na usprawnienie funkcjonowania Inspekcji Sanitarnej. Główny Inspektor Sanitarny określi, w drodze zarządzenia, regulamin gospodarowania środkiem specjalnym.".";

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

15)

skreśla się art. 31;

Poprawka KSTAP, KU poparta przez połączone komisje

16)

w art. 34 w pkt 3, w art. 42 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "proporcje tych pracowników do liczby studentów na danym kierunku studiów oraz";

Poprawka sen. Z. Kruszewskiego

17)

w art. 44 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w art. 38 w ust. 1, w art. 43 oraz w art. 60 w ust. 3 i 5 użyty w różnych przypadkach wyraz "zarządzenie" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "rozporządzenie";

Poprawka KSTAP, KU poparta przez połączone komisje

18)

w art. 44 w pkt 8 w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 4" oraz ust. 3 oznacza się jako ust. 4;

Poprawka KSTAP, KU poparta przez połączone komisje

19)

w art. 63, w art. 8a w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) rodzaje wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z prowadzeniem egzekucji administracyjnej, uwzględniając specyfikę działalności oraz potrzebę zapewnienia motywacyjnego systemu wynagradzania pracowników wykonujących egzekucję administracyjną,";

Poprawka sen. G. Ferenc poparta przez połączone komisje

20)

skreśla się art. 70;

Poprawka KSTAP, KU poparta przez połączone komisje

21)

skreśla się art. 76;

Poprawka KSTAP, KU poparta przez połączone komisje

22)

w art. 83 w pkt 2 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) art. 36 ust. 5 i 6 ustawy, o której mowa w art. 28, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.".

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje