Druk nr 535 A

12 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 listopada 2000 r.

ustawie o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych

Marszałek Senatu dnia 5 grudnia 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 8 i 12 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

(-) Piotr Ł.J. Andrzejewski


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2000 r. ustawy o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

skreśla się art. 3;

2)

w art. 11 w pkt 7, w ust. 4 wyrazy "personelu latającego" zastępuje się wyrazami "personelu lotniczego";

3)

w art. 14 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w art. 4 w ust. 4 wyrazy "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej" zastępuje się wyrazami "Radę Ministrów";";

4)

w art. 15 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 46" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b) i dodaje się lit. a) w brzmieniu:

"a) w § 1 wyrazy "Policji lub Straży Granicznej" zastępuje się wyrazami "Policji, Straży Granicznej lub Urzędu Ochrony Państwa",";

5)

w art. 17 w pkt 2 po wyrazach "Pracownicy inspektoratów" dodaje się wyrazy "weterynarii lub stacji sanitarno - epidemiologicznych";

6)

w art. 24 w pkt 3 w zdaniu wstępnym po wyrazach "art. 17" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a) i dodaje się lit. b) w brzmieniu:

"b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego po porozumieniu z Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ustali, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb gromadzenia, ewidencjonowania, kwalifikowania, klasyfikacji oraz udostępniania materiałów archiwalnych tworzących zasób jednostek publicznej radiofonii i telewizji, uwzględniając:

1) szczególny zakres i sposób działania radia i telewizji,

2) potrzebę szczególnej ochrony materiałów archiwalnych przed utratą lub zniszczeniem.";";

7)

skreśla się art. 31;

8)

w art. 44 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) w art. 38 w ust. 1, w art. 43 oraz w art. 60 w ust. 3 i 5 użyty w różnych przypadkach wyraz "zarządzenie" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "rozporządzenie";

9)

w art. 44 w pkt 8 w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 3" zastępuje się wyrazami "ust. 4" oraz ust. 3 oznacza się jako ust. 4;

10)

skreśla się art. 70;

11)

skreśla się art. 76.