Druk nr 534

30 listopada 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 92. posiedzeniu w dniu 30 listopada 2000 r. ustawę o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 30 listopada 2000 r.

o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Art. 1.

W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr ..., poz. ...) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy " , z uwzględnieniem art. 4a";

2) art. 4a otrzymuje brzmienie:

"Art. 4a. Realizację powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez inne niż Kasy Chorych instytucje ubezpieczeniowe ureguluje odrębna ustawa.";

3) w art. 69b skreśla się wyrazy "albo instytucji ubezpieczenia zdrowotnego, o której mowa w art. 4a";

4) w art. 151a:

a) w ust. 4 w pkt 2 przecinek zastępuje się kropką i skreśla pkt 3,

b) w ust. 5, 6 i 7 skreśla się wyrazy "i 3";

5) w art. 151c w ust. 1 i 3 skreśla się wyrazy "i 3";

6) w art. 151d:

a) skreśla się ust. 3,

b) w ust. 4 skreśla się wyrazy "i 3";

7) w art. 151e w ust. 1 wyrazy "art. 151d ust. 1-3" zastępuje się wyrazami "art. 151d ust. 1-2";

8) w art. 169c w ust. 4 po wyrazach "W 2000 r." dodaje się wyrazy " , w 2001 r. i w 2002 r.";

9) w art. 169g w ust. 1 wyrazy "w 1999 r. i w 2000 r." zastępuje się wyrazami "w 1999 r., w 2000 r. i w 2001 r.".

 

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2001 r.