Druk nr 533 B

8 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 listopada 2000 r.

ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Marszałek Senatu dnia 5 grudnia 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Rodziny i Polityki Społecznej

(-) Dariusz Kłeczek


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2000 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

-

art. 1-3 otrzymują brzmienie:

"Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152 oraz z 2000 r. Nr 19, poz. 239 i Nr 43, poz. 489) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1041 w § 1 skreśla się pkt 3;

2) art. 129 otrzymuje brzmienie:

"Art. 129. § 1. Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 3 miesięcy, z zastrzeżeniem przepisów art. 1294, 132 § 2 i 4 oraz art. 142.

§ 2.  Praca w granicach nie przekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

§ 3. W razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia, obliczonego jak za pracę w godzinach nadliczbowych - przy odpowiednim stosowaniu przepisu § 2 - za czas przepracowany od początku okresu rozliczeniowego do dnia rozwiązania umowy o pracę.";

3) skreśla się art. 1291 - 1293;

4) w art. 1294 w § 1 wyrazy "42 godzin" zastępuje się wyrazami "40 godzin";

5) w art. 1295skreśla się wyrazy "1292 i";

6) art. 1297 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1297. Sposób ustalenia rozkładów czasu pracy, o którym mowa w art. 129, 1294 i 1296 , określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.";

7) w art. 132 w § 5 użyte dwukrotnie wyrazy "1291 § 2 i 3" zastępuje się wyrazami "art. 129 § 2 i 3";

8) w art. 154 § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy, nie wlicza się do urlopu.";

Art. 2. Obniżenie tygodniowej normy czasu pracy nie może powodować obniżenia dotychczasowej wysokości wynagrodzenia pracowników.

Art. 3. Z dniem wejścia w życie ustawy pracodawca jest obowiązany rozliczyć czas pracy pracowników przepracowany do tego dnia w ostatnim okresie rozliczeniowym poprzedzającym wejście w życie ustawy.".