Druk nr 533 A

8 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

(wraz z wnioskiem mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 30 listopada 2000 r.

ustawie o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Marszałek Senatu dnia 5 grudnia 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Narodowej

(-) Kazimierz Kleina


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2000 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w art. 1297 skreśla się wyrazy "i w art. 1292" oraz wyraz "1292" zastępuje się wyrazami "1291 § 1";";

2)

w art. 2 wyrazy "W roku 2000" zastępuje się wyrazami "W roku 2001".

 

 

WNIOSEK MNIEJSZOŚCI