Druk nr 529 Z

13 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ LEGISLACJI EUROPEJSKIEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2000 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty w dniu 13 grudnia 2000 r. nad ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty, przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1 i 3.

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej

(-) Marek Waszkowiak


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

1)

w art. 1 w pkt 5, w art. 94a w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "ich rodziny" zastępuje się wyrazami "członkowie ich rodzin";

Poprawka KNLE poparta przez komisję

2)

w art. 1 w pkt 5, w art. 94a w ust. 2 w pkt 5 po wyrazie "uchodźcy" dodaje się wyrazy ", a także osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których nie wydano decyzji o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy w terminie, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)";

Poprawka sen. Z. Romaszewskiego

3)

w art. 1 w pkt 5, w art. 94a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Osoby nie będące obywatelami polskimi, niewymienione w ust. 2, mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach, o których mowa w ust. 2:

  1. jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
  2. jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, dyrektora szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki,
  3. na warunkach odpłatności.",

b) skreśla się ust. 6,

c) w ust. 7 w pkt 4 wyrazy "ust. 6 pkt 1" zastępuje się wyrazami "ust. 3 pkt 1".

Poprawka KNLE poparta przez komisję