Druk nr 527 A

8 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 29 listopada 2000 r.

ustawie o dozorze technicznym

Marszałek Senatu dnia 30 listopada 2000 r. skierowała ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Gospodarki Narodowej

(-) Kazimierz Kleina


p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o dozorze technicznym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2000 r. ustawy o dozorze technicznym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 4 w pkt 1 w lit. b) wyraz "i" zastępuje się wyrazem "lub";

2)

w art. 6 wyrazy "przepisami szczególnymi" zastępuje się wyrazami "przepisami odrębnymi";

3)

w art. 9 w ust. 1 po wyrazie "uprawnienie" dodaje się wyrazy ", wydane w formie decyzji administracyjnej,";

4)

użyty w art. 9 w ust. 2 i 4, w art. 10 w ust. 1 i 2 oraz w art. 11 dwukrotnie w ust. 1 i dwukrotnie w ust. 2 w różnych przypadkach wyraz "uprawnienie" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "decyzja o uprawnieniu";

5)

w art. 9 w ust. 2:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach "na wniosek wytwarzającego" dodaje się wyrazy "urządzenia techniczne oraz materiały i elementy stosowane do ich wytwarzania" oraz skreśla się wyrazy "tych urządzeń",

b) w pkt 1 i 2 skreśla się wyrazy "urządzeń technicznych";

6)

w art. 9 w ust. 2 w pkt 5 wyraz "uznanym" zastępuje się wyrazem "wskazanym";

7)

w art. 11 w ust. 1 wyraz "albo" zastępuje się wyrazem "lub";

8)

w art. 12 wyrazy "czynności, o których mowa w art. 8, może być" zastępuje się wyrazami "czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1-3, 6 i 7, jest";

9)

w art. 22 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej 2 lata praktyki zawodowej lub średnie wykształcenie techniczne i co najmniej 5 lat praktyki zawodowej,",

b) skreśla się pkt 2;

10)

w art. 23 w ust. 4 skreśla się wyraz "pracowników";

11)

w art. 37 skreśla się pkt 4;

12)

w art. 37 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego,";

13)

w art. 50 w ust. 1 w pkt 1 skreśla się lit. c);

14)

w art. 61 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. TDT prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Przepisy art. 55 ust. 2 i 3, art. 56 ust. 2 oraz art. 57-60 stosuje się odpowiednio.";

15)

w art. 63 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "otrzymania decyzji organu" zastępuje się wyrazami "wydania decyzji przez organ";

16)

w art. 65 wyraz "Orzekanie" zastępuje się wyrazem "Postępowanie";

17)

w art. 67 w zdaniu wstępnym skreśla się wyrazy "Nr 22, poz. 268,";

18)

w art. 70 w ust. 1 i w art. 74 w ust. 1 po wyrazie "które" dodaje się wyrazy "w dniu wejścia w życie ustawy".