Druk nr 526

30 listopada 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

MARSZAŁEK SEJMU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać Pani Marszałek do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 92. posiedzeniu w dniu 29 listopada 2000 r. ustawę o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych.

Z poważaniem

(-) Maciej Płażyński


USTAWA

z dnia 29 listopada 2000 r.

o zbieraniu i wykorzystywaniu danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

Art. 1.

Ustawa określa system zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych mający na celu:

1) określanie rocznych dochodów w gospodarstwach rolnych,

2) dokonywanie analizy ekonomicznej gospodarstw rolnych oraz ocenę sytuacji w rolnictwie i na rynkach rolnych.

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) dane rachunkowe - dane dotyczące zasobów materialnych i finansowych gospodarstwa rolnego oraz jego przychodów z produkcji rolnej i kosztów ich uzyskania,

2) gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

3) posiadacz gospodarstwa rolnego - posiadacza samoistnego albo zależnego,

4) Instytut - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z siedzibą w Warszawie,

5) biuro rachunkowe - podmiot zbierający dane rachunkowe na podstawie umowy zawartej z Instytutem, który gwarantuje obiektywne i rzetelne przekazywanie danych rachunkowych,

6) rok obrachunkowy - rok kalendarzowy lub inny okres kolejnych 12 miesięcy.

 

Art. 3.

1. Zakres zbieranych danych rachunkowych obejmuje:

1) informacje ogólne o gospodarstwie rolnym, w szczególności numer identyfikacyjny gospodarstwa nadany do celów zbierania danych rachunkowych, zakodowany opis miejsca położenia gospodarstwa rolnego, kierunek prowadzonej w gospodarstwie rolnym produkcji rolnej,

2) powierzchnię użytków rolnych według struktury ich własności,

3) zasoby i nakłady pracy własnej oraz najemnej,

4) liczbę i wartość zwierząt na początku i na końcu roku obrachunkowego oraz średnioroczny stan zwierząt z podziałem na gatunki i grupy użytkowe,

5) obrót zwierzętami w roku obrachunkowym z podziałem na gatunki,

6) koszty związane z produkcją rolną,

7) składniki majątku gospodarstwa rolnego i obrót nimi w roku obrachunkowym,

8) zadłużenie,

9) podatek od towarów i usług (VAT),

10) dotacje i dopłaty wyrównawcze,

11) obrót produktami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w roku obrachunkowym,

12) wielkości przyznanych limitów produkcji rolnej.

2. Dane rachunkowe zbierane są według jednolitego formularza.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i sposób zbierania danych rachunkowych oraz wzór formularza, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie przepisy obowiązujące w tym zakresie w Unii Europejskiej oraz konieczność zapewnienia ochrony danych osobowych.

 

Art. 4.

1. Dane rachunkowe zebrane z gospodarstw rolnych mogą być wykorzystywane tylko do celów wymienionych w art. 1. Dane rachunkowe nie mogą być wykorzystywane do celów podatkowych.

2. Dane osobowe posiadaczy gospodarstw rolnych są chronione na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

Art. 5.

1. Dane rachunkowe z gospodarstw rolnych reprezentatywnych dla określonego kierunku produkcji rolnej, miejsca położenia gospodarstwa rolnego i uzyskiwanych dochodów rolniczych zbierane są przez Instytut za pośrednictwem biur rachunkowych.

2. Instytut zawiera roczne umowy z biurami rachunkowymi o zbieranie danych rachunkowych z reprezentatywnych gospodarstw rolnych wskazanych w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

3. Umowy, o których mowa w ust. 2, określają w szczególności:

1) dane rachunkowe podlegające zbieraniu zgodnie z zakresem określonym w art. 3,

2) liczbę gospodarstw rolnych, z których zbierane będą dane rachunkowe,

3) terminy i formy przekazywania zbieranych danych rachunkowych w danym roku obrachunkowym,

4) warunki płatności dla biur rachunkowych,

5) warunki ochrony danych rachunkowych z poszczególnych gospodarstw rolnych,

6) warunki ochrony danych osobowych posiadaczy gospodarstw rolnych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych,

7) kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umowy.

 

Art. 6.

1. Dane rachunkowe zbierane są z gospodarstw rolnych, których posiadacze wyrażą na to zgodę i podpiszą z biurem rachunkowym umowę o zbieranie danych rachunkowych w danym roku obrachunkowym.

2 . Umowa zawiera w szczególności:

1) dane rachunkowe podlegające zbieraniu zgodnie z zakresem określonym w art. 3 i terminy ich dostarczania,

2) warunki ochrony danych rachunkowych z gospodarstwa rolnego,

3) warunki ochrony danych osobowych posiadaczy gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.

 

Art. 7.

1. Tworzy się Krajowy Komitet do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych, zwany dalej "Komitetem".

2. Komitet jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw rolnictwa.

3. Do zadań Komitetu należy:

1) opiniowanie planu wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których będą zbierane dane rachunkowe,

2) opiniowanie sprawozdań z realizacji planu wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których będą zbierane dane rachunkowe,

3) opiniowanie przygotowanej przez Instytut listy biur rachunkowych, z którymi będzie zawierał umowy, o których mowa w art. 5 ust. 2.

4. W skład Komitetu wchodzą dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw rolnictwa i dwaj przedstawiciele ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz przedstawiciel ministra właściwego do spraw rynków rolnych, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawiciel Instytutu oraz przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych.

5. Członków Komitetu powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek podmiotów, które reprezentują.

6. Członkowie Komitetu wybierają spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

7. Opinie w sprawach, o których mowa w ust. 3, Komitet wydaje w drodze jednogłośnie podejmowanych uchwał.

8. W przypadku gdy Komitet nie podejmie uchwały w terminie miesiąca od dnia otrzymania do zaopiniowania sprawy dotyczącej zadań, o których mowa w ust. 3, opinię wydaje minister właściwy do spraw rolnictwa.

9. Posiedzenia Komitetu zwołuje jego przewodniczący.

10. Posiedzenia Komitetu prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

11. Obsługę administracyjną prac Komitetu zapewnia urząd ministra właściwego do spraw rolnictwa.

 

Art. 8.

Instytut:

1) przygotowuje i przesyła Komisji Europejskiej, najpóźniej 2 miesiące przed rozpoczęciem kolejnego roku obrachunkowego, zaopiniowany plan wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których zbierane będą dane rachunkowe,

2) przedkłada Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego zaopiniowany plan wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których zbierane będą dane rachunkowe w celu sporządzenia ich wykazu,

3) przygotowuje i przesyła Komisji Europejskiej zaopiniowane sprawozdania z realizacji planu wyboru reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których zbierane są dane rachunkowe, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od rozpoczęcia roku obrachunkowego,

4) przedkłada Komitetowi informacje o postępie prac związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych rachunkowych,

5) przygotowuje i przedkłada do zaopiniowania Komitetowi listę biur rachunkowych, z którymi będzie zawierał umowy określone w art. 5 ust. 2,

6) weryfikuje zebrane i przekazane przez biura rachunkowe dane rachunkowe, a następnie przekazuje je Komisji Europejskiej,

7) opracowuje i zamieszcza we własnych publikacjach przetworzone zbiorcze dane rachunkowe zebrane z gospodarstw rolnych.

 

Art. 9.

1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie otrzymanego planu wyboru, o którym mowa w art. 8 pkt 2, sporządza w drodze losowania wykaz reprezentatywnych gospodarstw rolnych, z których będą zbierane dane rachunkowe i przekazuje go Instytutowi.

2. Wykaz zawiera:

1) numer identyfikacyjny REGON,

2) imię, nazwisko i adres posiadacza gospodarstwa rolnego.

 

Art. 10.

Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.