Druk nr 459 X

11 grudnia 2000 r.

SENAT

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV KADENCJA

DODATKOWE SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

oraz

KOMISJI ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 459 S)

Senat na 68. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2000 r. - po przeprowadzonym drugim czytaniu - zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw do: Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2000 r. - po rozpatrzeniu przedstawionego projektu ustawy oraz wniosków zgłoszonych w toku dyskusji podczas drugiego czytania poparły wnioski zawarte w pkt: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18 i wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartych w druku nr 459 S.

Przewodniczący Komisji

Przewodniczący Komisji

Ustawodawczej

Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu

(-) Piotr Ł.J. Andrzejewski

(-) Maciej Świątkowski


 

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw

 
 

Uwaga:

Poprawki nr 1 i 7 należy głosować łącznie.

 

1)

w art. 1 w pkt 2, w ust. 2 skreśla się pkt 4;

Poprawka sen. Z. Kulaka

 

Uwaga:

Poprawki nr 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 18 należy głosować łącznie.

 

2)

w art. 1 w pkt 4 przed lit. a) dodaje się nową lit. ...) w brzmieniu:

"...) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) osobie bezdomnej wychodzącej z bezdomności - rozumie się przez to osobę realizującą indywidualny program wychodzenia z bezdomności w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 oraz Nr 162, poz. 1118 i 1126 i z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238),";";

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

3)

w art. 1 w pkt 5 po lit. f) dodaje się lit. f1) w brzmieniu:

"f1) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności nie objęte ubezpieczeniem z innego tytułu,";";

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

4)

w art. 1 skreśla się pkt 8;

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

5)

w art. 1 w pkt 12 po lit. c) dodaje się lit. c1) w brzmieniu:

"c1 ) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) osób bezdomnych wychodzących z bezdomności - powstaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności, a wygasa z dniem zakończenia realizacji programu lub zaprzestania realizacji programu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,";";

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

6)

w art. 1 w pkt 13 po lit. g) dodaje się lit. g1) w brzmieniu:

"g1) po ust. 8 dodaje się ust. 8b w brzmieniu:

"8b. Osoby wymienione w art. 8 pkt 17a zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności.";";

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

7)

w art. 1 w pkt 15 w lit. d) w drugim tiret wyrazy "pkt 3b i 4" zastępuje się wyrazami "pkt 3b";

Poprawka sen. Z. Kulaka

8)

w art. 1 w pkt 15 w lit. d) po trzecim tiret dodaje się czwarte tiret w brzmieniu:

"- w pkt 8 wyrazy "art. 8 pkt 18" zastępuje się wyrazami "art. 8 pkt 17a i 18";";

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

9)

w art. 1 w pkt 19 w lit. a) po trzecim tiret dodaje się czwarte tiret w brzmieniu:

"- po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) osób, o których mowa w art. 8 pkt 17a, opłaca ośrodek pomocy społecznej realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,",";

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

10)

w art. 1 w pkt 34 skreśla się lit. a);

Poprawka sen. Z. Kulaka

11)

w art. 1 w pkt 57, w art. 151 w ust. 2 po wyrazie "powoływany" dodaje się wyrazy "i odwoływany" oraz skreśla się wyrazy "na okres 5 lat";

Poprawka sen. Z. Kulaka

12)

w art. 1 w pkt 57, w art. 151a w ust. 2 wyraz "Zdanie" zastępuje się wyrazem "Zadanie";

Poprawka sen. Z. Kulaka poparta przez połączone komisje

13)

skreśla się art. 2;

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 14 wyklucza głosowanie poprawki nr 15.

 

14)

skreśla się art. 3;

Poprawka sen. A. Krzaka, sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

15)

w art. 3 w pkt 3 wyrazy "pkt 1" zastępuje się wyrazami "pkt 13";

Poprawka sen. A. Krzaka

 

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 16 wyklucza głosowanie poprawki nr 17.

 

16)

skreśla się art. 4;

Poprawka sen. A. Krzaka, sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje

17)

w art. 4 po wyrazach "skreśla się pkt 2" dodaje się wyrazy "oraz skreśla się art. 5";

Poprawka sen. A. Krzaka

18)

po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 oraz Nr 162, poz. 1118 i 1126 i z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238) po art. 25 dodaje się art. 25a i 25b w brzmieniu:

"Art. 25a. 1. Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

2. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności, o którym mowa w ust. 1, opracowywany jest przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej wraz z osobą bezdomną i podlega zatwierdzeniu przez kierownika tego ośrodka.

3. Osoba bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności korzysta ze świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 25b. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady opracowywania programu wychodzenia z bezdomności, zakres i sposób jego realizacji, w szczególności sposób ustalania dnia rozpoczęcia i zakończenia lub zaprzestania realizacji programu.

2. Program wychodzenia z bezdomności powinien uwzględniać sytuacje osoby, która ma być objęta programem, oraz zapewniać szczególne wspieranie osoby aktywnie uczestniczącej w wychodzeniu z bezdomności. Program, stosownie do potrzeb osoby, która ma być nim objęta, może uwzględniać wszelkie środki pomocy, którymi dysponuje ośrodek realizujący program.";".

Poprawka sen. M. Świątkowskiego poparta przez połączone komisje